Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) informuoja, kad iki šio mėnesio pabaigos planuojama paskelbti antruosius kvietimus teikti paraiškas pagal priemones „E-verslas LT“ ir „Naujos galimybės“ bei pirmą kvietimą pagal priemonę „Asistentas-1“. Su šių priemonių Projektų finansavimo sąlygų aprašais ir kitais, paraiškoms parengti reikalingais dokumentais, galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje.  Atkreipiame dėmesį, kad Projektų finansavimo sąlygų aprašuose (PFSA), lyginant su pirmųjų kvietimų dokumentacija, yra nemažai pakeitimų. Pavyzdžiui, priemonės „Naujos galimybės“ PFSA nurodytas finansavimas nuo 15 000 Lt iki 150

Paskelbti nauji kvietimai teikti paraiškas pagal atskiras  7 bendrosios programos (7 BP) temas. Visa informacija pateikiama: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=Usersite.FP7LatestCallInformation Informacija apie 7 bendrąją programą: 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamentas ir Europos Taryba bendru sutarimu patvirtino 7-ąją bendrąją programą (7BP), kurios trukmė – septyneri metai (2007-2013). 7BP iškeltas tikslas – suvienyti 6BP sukurtą Europos mokslinių tyrimų erdvę ir taip suteikti naują postūmį Lisabonos strategijoje (dabar Europa 2020 strategijoje)numatytiems Europos Sąjungos tikslams įgyvendinti. 7BP įgyvendinama per žemiau išvardintas specifines programas: 1. Bendradarbiavimas: Sveikata Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos Informacinės ir ryšių

Ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas pažangiausioms įgyvendintoms arba šiuo metu įgyvendinamoms verslą skatinančioms iniciatyvoms pristatyti. Nacionalinės atrankos metu dvi geriausios verslą skatinančios iniciatyvos kartu su kitų Europos šalių nacionalinių konkursų laimėtojais varžysis dėl pagrindinio Europos verslininkystės apdovanojimo. Europos verslininkystės apdovanojimais siekiama skatinti palankios verslui politikos formavimą, verslininkų svarbos visuomenėje pripažinimą, pademonstruoti sėkmingiausius verslo politikos ir praktikos pavyzdžius. Šiais metais apdovanojimai bus skiriami už:  verslumo dvasios skatinimą, investicijas į įgūdžių lavinimą, verslo aplinkos gerinimą, tarptautinės verslo plėtros rėmimą, atsakingą verslininkystę. Paraiškas gali teikti: centrinės, regioninės ir vietos valdžios  institucijos kiti juridiniai asmenys,

Kviečiame nemokamai dalyvauti prekių ženklų bei dizaino reklaminiuose klipuose bei tokiu būdu reklamuoti savo įmone tarptautiniu mastu. ES Vidaus rinkos derinimo tarnyba (OHIM), atsakinga už bendrijos prekių ženklų ir dizaino duomenų registravimą ir apsaugą 27 ES valstybėse, kartu su Enterprise Europe Network tinklu organizuoja įmonių atranką reklaminių klipų gamybai. Šiuo metu sukurtus reklaminius klipus galite pamatyti: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/multimedia/SME/SMEsinAction.en.do http://www.youtube.com/OAMITUBES Tai puikus būdas reklamuoti inovatyvias įmones, parodant intelektinio turto išsaugojimo ir panaudojimo galimybes. Kriterijai įmonėms, kurio pageidauja dalyvauti klipų filmavimo atrankoje: • Įmonė turi būti smulki ar vidutinė (iki 250

Liepos 1 d. įsigalioja naujos ES ženklinimo taisyklės ir naujas ES ekologinis ženklas Naujos ekologinės akvakultūros sąlygos Naujos akvakultūros taisyklės taip pat taikomos ekologiniam žuvų, vėžiagyvių ir jūros dumblių auginimui ūkiuose. Taisyklėmis nustatomos visoje ES galiojančios akvakultūros auginimo aplinkos sąlygos, atskiriami ekologiški ir neekologiški ūkio vienetai ir nurodomos gyvūnų gerovės sąlygos, įskaitant didžiausią leistiną gyvūnų tankumą (rodiklis, kuriuo remiantis galima nustatyti gyvūnų gerovę). Taisyklėse nurodoma, kad biologinė įvairovė turi būti saugoma, ir draudžiama skatinti nerštą dirbtiniais hormonais. Ekologiški pašarai turi būti papildomi žuvų

Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn 2010-07-19 pranešė, kad Europos Komisija į mokslinius tyrimus ir inovacijas investuos beveik 6,4 milijardo eurų. Visų laikų didžiausias investicijų paketas apima daugybę mokslo disciplinų, viešosios politikos sričių ir verslo sektorių. Šios lėšos padės plėsti mokslo ribas, didinti Europos konkurencingumą ir spręsti tokias visuomenės problemas kaip klimato kaita, energijos tiekimo ir apsirūpinimo maistu saugumas, sveikatos apsauga ir senėjanti visuomenė. Finansavimas bus suteiktas apie 16 000 dalyvių iš mokslinių tyrimų organizacijų, universitetų ir pramonės sektoriaus, iš jų – apie 3 000

Europos mokslinių tyrimų taryba yra finansavusi daugiau kaip 1000 novatoriškų idėjų. Dar 661 mln. eurų numatoma skirti karjerą pradedantiems mokslininkams. Iš Italijos į Šanchajų be vairuotojo važiuojantis automobilis, kuriuo išbandomas vairavimas ekstremaliomis sąlygomis, laboratorijoje sukurti ugnikalnio išsiveržimai siekiant ištirti, kaip vulkaniniai pelenai pasiskirsto atmosferoje, mikroskopinis "cheminis robotas", paskirstantis vaistus į reikiamas žmogaus organizmo vietas - tai tik keletas iš 1000 inovacinių mokslinių tyrimų projektų, kuriuos yra finansavusi Europos mokslinių tyrimų taryba - pirmoji europinė pačių naujausių mokslinių tyrimų finansavimo įstaiga. 1000-oji dotaciją

Europos parlamento ir tarybos Direktyva dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo 1999/5/EC  nustato radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių pateikimo į rinką, laisvo judėjimo ir eksploatacijos pradžios Bendrijoje reguliavimo sistemą. EK klausia Jūsų nuomonės apie direktyvos įtaką Jūsų verslui. Klausimyno tikslas: • Surinkti papildomą informaciją apie priemonių, kurių galimi pakeitimai šiuo metu svarstomi, galimą įtaką. • Apklausti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atstovus bei sužinoti jų nuomonę apie Direktyvoje minimų priemonių įtaką verslui. Šis klausimynas skirtas  MVĮ įmonėms, kurios

Šiame tyrime skelbiama apie Europos smulkiųjų ir vidutinių įmonių (SVĮ) internacionalizacijos lygį ir pagrindines internacionalizacijos kliūtis bei privalumus. Remiantis šiuo tyrimu, egzisuoja tiesioginis ryšys tarp internacionalizacijos ir SVĮ veiklos. 25% visų Europos Sąjungos SVĮ savo produktus ar paslaugas eksportuoja arba pastaruosius 3 metus iš dalies eksportuoja ES vidaus rinkoje. Tokios įmonės  nurodė 7% darbo jėgos augimą. Taip pat vyrauja stipri sąsaja tarp įmonių internacionalizacijos ir inovacijų. Net 26% tarptautine veikla užsiimančių SVĮ savo šalies rinkai pristatė visiškai naujus produktus arba paslaugas. Beje,

2010 m. birželį Europos Komisija paskelbė naujausią Europos smulkiųjų ir vidutinių įmonių (SVĮ) veiklos apžvalgą. Joje analizuojami naujausi duomenys apie SVĮ veiklos tendecijas bei SVĮ politikos plėtrą Europs Sąjungos ir nacionaliniu lygiu. Šioje metinėje ataskaitoje pateikiami Europos SVĮ veiklos vertinimo rezultatai ir lyginamoji jų analizė su kitų ES šalių smulkiuoju, vidutiniu ir stambiuoju verslu. Kartu su ataskaita yra parengti žiniaraščiai apie SVĮ kiekvienoje ES valstybėje narėje, kuriuose pateikta detali informacija apie skirtingų sektorių SVĮ veiklą bei Europos Komisijos instrumentus kontroliuojant Smulkaus verslo