6,4 milijardo eurų pažangiam augimui ir darbo vietų kūrimui – didžiausia visų laikų Europos investicija į mokslinius tyrimus ir inovacijas

Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn 2010-07-19 pranešė, kad Europos Komisija į mokslinius tyrimus ir inovacijas investuos beveik 6,4 milijardo eurų. Visų laikų didžiausias investicijų paketas apima daugybę mokslo disciplinų, viešosios politikos sričių ir verslo sektorių.
Šios lėšos padės plėsti mokslo ribas, didinti Europos konkurencingumą ir spręsti tokias visuomenės problemas kaip klimato kaita, energijos tiekimo ir apsirūpinimo maistu saugumas, sveikatos apsauga ir senėjanti visuomenė.
Finansavimas bus suteiktas apie 16 000 dalyvių iš mokslinių tyrimų organizacijų, universitetų ir pramonės sektoriaus, iš jų – apie 3 000 mažų bei vidutinių įmonių.
Dotacijos bus paskirtos per 14 mėnesių pagal kvietimus teikti paraiškas ir jų įvertinimo rezultatus.
Daug kvietimų teikti paraiškas bus oficialiai paskelbta liepos 20 d. Šis paketas yra ekonominio pobūdžio paskata, kuri, tikimasi, padės sukurti daugiau kaip 165 000 darbo vietų.
Tai ir ilgalaikė investicija į pažangesnę, tvaresnę ir labiau integruotą Europą. Tai pagrindinė ES strategijos „Europa 2020“, visų pirma pagrindinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, kuri bus pradėta įgyvendinti 2010 m. rudenį, dalis.

Komisijos narė M. Geoghegan-Quinn sakė: „Investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas yra vienintelis pažangus ir tvarus būdas išbristi iš krizės ir siekti tvaraus bei socialiniu požiūriu teisingo augimo. Šis Europos paketas padės kurti naujus ir geresnius gaminius ir paslaugas, siekti, kad Europa būtų konkurencingesnė ir ekologiškesnė, ir užtikrinti geresnę visuomenę bei aukštesnę gyvenimo kokybę. Mokslininkams ir inovacijų diegėjams siūlome 6,4 milijardo eurų inovatyviems projektams, skirtiems svarbiems ekonominiams ir visuomeniniams uždaviniams, tarp kurių – klimato kaita, energijos tiekimo ir apsirūpinimo maistu saugumas, sveikatos apsauga ir senėjanti visuomenė, spręsti. Tai didžiulė ir veiksminga ekonominė paskata ir investicija į mūsų ateitį.“
Daugiau lėšų nei bet kada anksčiau
Bus suteikta galimybė teikti paraiškas finansavimui gauti pagal ES Septintąją bendrąją programą daugybėje politikos sričių. Antai sveikatos apsaugos sričiai skiriama per 600 milijonų eurų. 1,2 milijardo eurų skiriama informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srities moksliniams tyrimams, o tai padės laikytis pagal Europos skaitmeninę darbotvarkę Komisijos prisiimto įsipareigojimo toliau kasmet didinti IRT finansavimą.
Daugiau kaip 1,3 milijardo eurų numatyta skirti Europos mokslinių tyrimų tarybos atrinktiems kūrybingiausiems mokslininkams.  Pagal programą „Marie Curie Actions“ 7 000 aukštos kvalifikacijos mokslininkams bus suteiktos judumo dotacijos, kurių bendra vertė – 772 milijonai eurų.
800 milijonų eurų mažosioms ir vidutinėms įmonėms
Didžiausias dėmesys skiriamas Europos inovacijų sistemos pagrindui – mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurios sudaro 99 proc. visų Europos įmonių. MVĮ bus skirta beveik 800 milijonų eurų, be to, pirmą kartą numatoma lėšas paskirstyti kelioms sritims. Pavyzdžiui, tokioms sritims kaip sveikatos apsauga, žiniomis grindžiama bioekonomika, aplinkosauga ir nanotechnologijos MVĮ turi būti skiriama 35 proc. viso su įvairių uždavinių sprendimu susijusio biudžeto.
Nauji gaminiai ir paslaugos
Mokslinius tyrimus panaudoti naujoms technologijoms, gaminiams ir paslaugoms kurti – tokia pagrindinė šio paketo paskirtis.
Vien su sveikata susijusių mokslinių tyrimų srityje apie 206 milijonai eurų – trečdalis bendro 2011 m. biudžeto – bus skirta moksliniams klinikiniams tyrimams, kad nauji vaistai greičiau pasiektų rinką.
Nanotechnologijų srityje (270 milijonų eurų) didžiausias dėmesys bus skiriamas moksliniams tyrimams, kurie galėtų sudaryti sąlygas tyrimų rezultatus patentuoti ir pritaikyti komerciniams tikslams.
Apie 600 milijonų eurų IRT finansavimo numatyta skirti naujos kartos tinklo ir paslaugų infrastruktūrai, robotų sistemoms, elektroninėms ir fotoninėms dalims ir skaitmeninio turinio technologijoms kurti. Daugiau kaip 400 milijonų eurų bus paremti moksliniai tyrimai, kuriais nagrinėjama, kaip IRT galėtų padėti spręsti tokius uždavinius kaip mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika, senėjanti visuomenė ir lengvai pritaikomos bei tvarios gamyklos. Siekiant, kad pagrindinės Europos infrastruktūros taptų pažangios, 2011 m. taip pat numatyta 90 milijonų eurų skirti Ateities interneto viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei.
Nauja bandomoji atvira prieiga prie aplinkos apsaugos mokslinių tyrimų rezultatų
Su aplinkosauga susijusiems mokslinių tyrimų projektams bus skirta maždaug 205 milijonai eurų. Šiais metais Komisija imasi dalijimosi aplinkosaugos mokslinių tyrimų rezultatais spartinimo veiksmų –  ES dotacijų gavėjai įsipareigos publikacijas, kuriose skelbiami jų mokslinių tyrimų rezultatai, po tam tikro laiko padaryti laisvai prieinamas.
Pagrindiniai faktai
2011 m. kvietimų teikti paraiškas pagal Septintąją bendrąją programą biudžetas siekia 6,4 milijardo eurų; tai 12 proc. daugiau nei 2010 m. (5,7 milijardo eurų) ir 30 proc. daugiau nei 2009 m. (4,9 milijardo eurų).
Septintoji bendroji programa yra didžiausia bendroji mokslinių tyrimų programa pasaulyje (neskaitant Euratomo), jos 2007–2013 m. biudžetas viršija 50,5 milijardo eurų.
Priimdami strategiją „Europa 2020“, Europos politiniai lyderiai patvirtino, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra svarbiausi Europos politinės darbotvarkės tikslai, investicijų į pažangų augimą ir darbo vietų kūrimą kertinis akmuo
Paskelbti kvietimai teikti paraiškas įsilies į Europos pagrindinę iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“, kurią Komisijos narė M. Geoghegan-Quinn pradės 2010 m. pabaigoje.
Ši iniciatyva ypač svarbi įgyvendinant strategiją „Europa 2020“, jos tikslas – paskatinti ištisą inovacijų grandinę nuo mokslinių tyrimų iki pardavimo, siejant pasaulinio lygio mokslą su inovacijų ekonomika arba kitaip – i. ekonomika. Ji panaikins kliūtis, kurios trukdo kurti bendrąją inovacijų rinką ir neleidžia Europai deramai konkuruoti su JAV ir kitomis šalimis.
Pagal ją taip pat bus sukurtos inovacijų partnerystės organizacijos,  kurios suburs pagrindinius svarbiausių sričių veikėjus ir kurių tikslas – sukurti tinkamą bendradarbiavimo ir konkurencijos pusiausvyrą.
Informacijos šaltiniai: