ES struktūrinių fondų priemonės

Inovaciniai čekiai

Pagrindinė sprendžiama problema yra mažas įmonių MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės veiklos ir inovacijų) veiklų aktyvumas, nenoras bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis. Šios priemonės įgyvendinimas užtikrina pirmąjį kontaktą tarp šių įstaigų. Finansavimas galimas techninių galimybių studijoms, MTEP rezultatų (įskaitant prototipo sukūrimą ir bandymus) gavimui, MTEP vykdymui reikalingų paslaugų įsigijimui, naujo produkto kūrimui reikalingų teisių naudoti tarptautinius intelektinės nuosavybės objektus pirkimui.

Intelektas LT

Šia priemone siekiama palengvinti sudėtingų ir didelės apimties taikomųjų mokslinių tyrimų, laboratorijų ir bandymų patalpų įrengimo bei įrangos įsigijimo finansinę naštą įmonėms, skatinant jas investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingas priemones. Finansavimui tinkamos taikomųjų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos, mokslinių tyrimų, eksperimentinės veiklos ir inovacijų infrastruktūros kūrimui ar plėtrai reikalingos pradinės investicijos, laboratorijų akreditacija įmonėse.

InoPatentas

Kadangi pagal užregistruotų patentų skaičių Lietuva atsilieka nuo kitų ES šalių, šia priemone siekiama gerinti esamą situaciją teikiant paramą įmonėms padėsiančią registruoti patentus ir dizaino teises tarptautiniu mastu tokiu būdu didinant jų konkurencingumą ir pranašumą. Parama teikiama išradimų patentavimui ir dizaino registravimui tarptautiniu mastu.

InoConnect LT

Ši priemonė skirta skatinti įmonių tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką per Europos verslo ir inovacijų tinklą ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės veiklos ir inovacijų (MTEPI) iniciatyvose, taip pat skatinama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, tokiu būdu šalyje didinant MTEP išlaidas, MTEP paslaugų eksportą bei pritraukiant užsienio investicijas. Šia priemone finansuojamas privačių ir viešųjų juridinių asmenų dalyvavimas tarptautinių MTEPI iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos verslo ir inovacijų tinklas,  renginiuose.

InoKlaster LT

Kadangi inovacijos visada yra sekamos rizikų, jų pasidalinimas tarp įmonių grupėje (klasteryje) yra saugesnis būdas dalyvauti inovacijų kūrime, leidžiantis kurti didesnės pridėtinės vertės produktus, sumažinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės veiklos ir inovacijų veiklos kaštus įsigyjant žinias, technologijas ir veiklai vystyti reikalingą infrastruktūrą, taip skatinant įmonių konkurencingumą. Į šią paramą, skirtą klasterių eksploatavimui, gali pretenduoti juos atstovaujantys juridiniai asmenys.

SmartParkas LT

Pagrindinė šia priemone sprendžiama problema yra mažas užsienio investuotojų skaičius šalyje. Šia priemone siekiama sukurti ir išplėtoti pramoninių parkų bei laisvųjų ekonominių zonų infrastruktūrą, taip sudarant sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumanios specializacijos srityse ir skatinant mokslinių tyrimų, eksperimentinės veiklos ir inovacijų veiklų vykdymą įmonėse. Šia priemone finansuotinos juridinių asmenų investicijos į kuriamų ar plėtojamų pramoninių parkų ar laisvųjų ekonominių zonų inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, taip pat rinkodaros ir šalies verslo sąlygų įvaizdžio gerinimo veiklos, papildančios investicinį projektą.

SmartInvest LT+

Pagrindinė šia priemone sprendžiama problema yra mažas kokybiškų užsienio investicijų kiekis šalyje. Ši parama skirta veikloms, skatinančioms kokybiškų užsienio investicijų pritraukimą mokslinių tyrimų, eksperimentinės veiklos ir inovacijų (MTEPI) srityje pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, taip siekiant ūkio transformacijos. Parama skirta užsienio investuotojams, vykdantiems MTEPI veiklas, kuriantiems ar plečiantiems įmonės MTEPI infrastruktūrą, diegiantiems procesų ar organizacines inovacijas.

Inogeb LT

Kadangi daugumai įmonių, pradedančių ar jau vykdančių mokslinių tyrimų, eksperimentinės veiklos ir inovacijų (MTEPI) veiklas, trūksta informacijos įvairiais su MTEPI veiklomis susijusiais klausimais, šia priemone skatinamas inovacijų konsultacinių paslaugų teikimas mažoms-vidutinėms įmonėms (MVĮ), taip didinant jų inovatyvumą, kartu siekiant sukurti efektyviai veikiančią žinių sklaidos terpę, kuri skatintų šalies įmones aktyviau plėtoti MTEPI veiklas. Paraiškas gali teikti mokslo ir technologijų parkai, inovacijų centrai, technologiniai inkubatoriai – viešieji juridiniai asmenys, teikiantys MVĮ konsultacines paslaugas inovacijų klausimais.

Ikiprekybiniai pirkimai LT

Viešasis sektorius Lietuvoje, kaip ir pasaulyje, susiduria su svarbiais iššūkiais, kurie susiję su tokiomis problemomis kaip klimato kaita, energijos vartojimo efektyvumo gerinimas, geresnė kokybė ir prieiga prie švietimo, aukštos kokybės sveikatos paslaugų teikimas piliečiams už prieinamą kainą, gyventojų senėjimas, šalies saugumo pavojai ir kt. Šia priemone siekiama kuriant naujus produktus skatinti į paklausą orientuotas inovacijas, tuo pačiu paspartinant inovacijų plėtrą, kurios efektyviai išspręstų viešojo sektoriaus poreikius. Šia parama naudotis gali perkančiosios organizacijos, perkančios inovatyvius produktus su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros patvirtinimu.

Technoinvestas

Norint transformuoti ūkį link naujų aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių veiklų, būtina ženkliai padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklą vykdančių įmonių skaičių ir sukurti paskatas didesnio ekonominio poveikio inovacijų kūrimui. Ši parama skirta finansinių priemonių įgyvendinimui, kuriomis finansuojamos įmonės (įskaitant pradedančias, jaunas, pumpurines, ankstyvosios vystymosi stadijos inovatyvias įmones bei startuolius), vykdančios arba ketinančios vykdyti MTEPI veiklas sumanios specializacijos srityse, taip skatinant mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų komercializavimą ir mažinant atotrūkį tarp mokslo ir verslo.