Tarptautinės priemonės

Eurostars

EUROSTARS yra Europos inovacijų programa, remianti mažas ir vidutines įmones (MVĮ), vykdančias mokslinius tyrimus ir investuojančias į inovacijas ir naujų produktų, paslaugų bei procesų kūrimą, kad būtų įgytas konkurencinis pranašumas. Programa finansuoja inovatyvius tarptautinius projektus, kurių rezultatas kaip galima greičiau yra pateikiamas rinkai.

Projektus turi vykdyti tarptautiniai konsorciumai iš ne mažiau kaip dviejų partnerių, atstovaujančių skirtingoms Europos valstybėms.

EUROSTARS programa yra finansuojama iš programos Horizontas 2020 ir 34 EUROSTARS valstybių narių nacionalinių lėšų.

Programos internetinė svetainė

Eureka

Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programa „Eureka“ – Europos valstybių tinklas, apimantis 41 narę, ir kurio tikslas – skatinti pramonės ir mokslo bendradarbiavimą, vykdant projektus, kuriuose kuriami pasaulinėje rinkoje konkurencingi, pažangiausiomis technologijomis paremti produktai, paslaugos ir procesai. Programai keliami uždaviniai:

 • remti orientuotą į rinką mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą visose šiuolaikinėse technologijų srityse;
 • didinti Europos valstybių konkurencingumą;
 • gerinti produktų, paslaugų ir procesų kokybę;
 • stiprinti daugiašalį bendradarbiavimą, įtraukiant įmones ir mokslinių tyrimų institucijas.

Pagrindinės šiuolaikinės technologijų sritys, kuriose pirmiausiai įgyvendinami „Eureka“ projektai:

 • Elektronika, IT ir telekomunikacijų technologijos
 • Pramoninė gamyba, medžiagos ir transportas
 • Kitos pramonės technologijos
 • Energijos technologijos
 • Chemija, fiziniai ir tikslieji mokslai
 • Biologiniai mokslai
 • Žemės ūkis ir jūros ištekliai
 • Maisto technologijos
 • Matai ir standartai
 • Technologijos, saugančios žmogų ir aplinką

Programos internetinė svetainė

Horizon 2020

Europos Komisijos programa Horizon 2020 yra didžiausia ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa. Šios programos septynerių metų (2014–2020) biudžetas sudarys beveik 80 milijardų eurų. Programa Horizontas 2020 susieja mokslinius tyrimus su inovacijomis sutelkdama dėmesį į tris pagrindines sritis: kokybišką mokslą, pramonės subjektų lyderystę ir visuomeninius iššūkius. Jos tikslas – užtikrinti, kad Europa turėtų pasaulinio lygio mokslą ir technologijas, skatinančias ekonominį augimą.

Programoje Horizon 2020 gali dalyvauti mokslo institucijos, įmonės, kitos organizacijos iš įvairų sektorių ir valstybių. Projektus paprastai vykdo konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, atstovaujančių skirtingoms valstybėms.

Finansavimo intensyvumas priklauso nuo projekto tipo.

Programos internetinė svetainė

COSME

Pagrindiniai įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių (MVĮ) programos COSME tikslai susiję su įmonių konkurencingumo ir tvarumo didinimu bei verslumo kultūros ir MVĮ steigimo bei augimo skatinimu. Taip pat siekiama didinti MVĮ galimybes gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma bei užtikrinti geresnes MVĮ galimybes gauti finansavimą jų steigimo, augimo ir perkėlimo etapais papildant nacionalinio ir regioninio lygių MVĮ finansavimo priemones, didinti galimybes patekti į rinkas, gerinti pagrindines turizmo sektoriaus įmonių konkurencingumo ir tvarumo sąlygas, propaguoti verslumą ir verslumo kultūrą.

COSME programos įgyvendinimo finansinis paketas – 2,3 mlrd. EUR, iš kurių 60 proc. skiriama finansinėms priemonėms gerinant MVĮ galimybes gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma, 21,5 proc. – skatinti MVĮ patekimą į rinkas, 11 proc. gerinti įmonių, visų pirma MVĮ, įskaitant turizmo sektoriaus įmones, konkurencingumo ir tvarumo sąlygas, 2,5 proc. – propaguoti verslumą ir verslumo kultūrą. Įgyvendinant COSME programoje numatytus tikslus siekiama užtikrinti, kad vykdomi veiksmai būtų glaudžiai derinami su veiksmais, vykdomais pagal sanglaudos politiką, programą Horizon2020 nacionaliniu ir regioniniu lygiu.

Programos internetinė svetainė

LIFE programa

LIFE „l’instrument financier pour l’environnement“ (liet. – finansinis instrumentas aplinkai) ­– tai Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos finansavimo priemonė. LIFE bendrasis tikslas – prisidėti prie ES aplinkos ir klimato politikos ir teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir plėtros kuriant pridėtinę vertę Europai. LIFE programoje gali dalyvauti bet kokia ES įsteigta vieša arba privati įstaiga.

Finansavimo intensyvumas priklauso nuo projekto tipo. Prie LIFE projekto veiklų įgyvendinimo Europos Komisija paprastai prisideda, skirdama iki 55-60 proc. reikalingų lėšų, nacionalinio bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. (išimtinais atvejais – iki 35 proc.).

Programos internetinė svetainė

LIFE projektų idėjų ir partnerių paieškos duomenų bazė: http://db.lifeprojektai.lt/.

Programos internetinė svetainė