Europos Komisija pradėjo vykdyti viešas konsultacijas dėl anglies dioksido panaudojimo ekonomijos iki 2050 metų. Šios konsultacijos vyks iki 2010 m. gruodžio 8 d. Konsultacijų tikslas - išklausyti visuomenės nuomonę, kaip būtų galima sumažinti anglies dioksidą išskiriančių šaltinių naudojimą Europoje. 2011 m. pirmoje pusėje Europos Komisija pateiks strategiją, kurios tikslas - sumažinti dujų emisiją 80-85% iki 2050 m. (lyginant su 1990 m. lygiu). Tolimesni Europos Sąjungos veiksmai bus nukreipti į šiuos esminius sektorius: elektros ir dujų rinką, energijos šaltinius, transportą, pirkėjų elgesį

Europos INNOVA konferencija „Europos pertvarkymas: socialinių iššūkių perdavimas antrepreneriams ir inovacijoms" vyko spalio 27-29 dienomis Liegėje. Konferencijoje dalyvavo 500 Europos INNOVA bendruomenės narių. Tarp jų buvo politikos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovų, kurie diskutavo kaip inovacijų plėtra galėtų padėti išspręsti ekonomines ir socialines Europos problemas. Nuoroda: http://www.europe-innova.eu/web/guest/liege-2010/about Informaciją pateikė: Aivaras Knieža Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto

Įmonių ir pramonės direktoratas paskelbė 27 Europos Sąjungos šalių pramonės konkurencingumo apžvalgą. Šios apžvalgos tikslas - išanalizuoti pramonės konkurencingumą Europos Sąjungoje bei pateikti pasiūlymus, kaip šį konkurencingumą padidinti tiek pačioje Europos Sąjungoje, tiek ir už jos ribų. 2020 m. Europos strategijoje prioritetinėmis sritimis įvardijami konkurencijos didinimas, aplinkai draugiška ir efektyviai resursus naudojanti ekonomika. Nuoroda: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/533&format=HTML&aged=0&language=ENguiLanguage=en Informaciją pateikė: Aivaras Knieža Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto

Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, 2010 m. lapkričio 23 d. Vilniuje surengė konferenciją „Atliekų tvarkymas: naikiname ar saugome Lietuvos gamtą?“. Konferencijos dalyvius pasveikino bei pristatė atliekų tvarkymo Lietuvoje koncepciją LR Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas. Aplinkos ministerijos Atliekų valdymo skyriaus vedėja Raminta Radavičienė supažindino su LR vyriausybės atliekų tvarkymo politika, strategija ir paramos programomis. Lenkijos Respublikos ambasados Prekybos ir investicijų rėmimo skyriaus II-sis sekretorius Piotr Hajdecki supažindino konferencijos dalyvius su Lenkijoje veikiančiu žaliųjų

Europos Komisija (EK) planuoja esminius Asmens duomenų apsaugos Direktyvos 95/46/EB pakeitimus, kurie įtakos ES veikiančias įmones. Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), atstovaudamas Lietuvos įmonių interesams Europos Komisijoje, yra atsakingas už įmonių apklausą ir renka informaciją apie planuojamos pakeisti direktyvos poveikį verslui. Klausimynas yra skirtas visoms mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), dirbančioms įvairiuose sektoriuose. EK didelę reikšmę turi MVĮ pasiūlymai, nes norima išvengti  didelės administracinės  naštos, atsirandančios dėl asmens duomenų apsaugos.  MVĮ, priklausomai nuo dydžio, taip pat gali turėti pasiūlymų

Pagal 6-tąjį Bendrijos inovacijų tyrimą, kurį paskelbė Eurostatas, daugiau kaip pusė 27-iose valstybėse-narėse veikiančių įmonių yra inovatyvios. Visose valstybėse narėse 52 proc. įmonių, veikiančių pramonės ir paslaugų sektoriuose, teigė 2006-2008 metais ėmėsi veiklos inovatyvinimo. Tarp visų 27 valstybių-narių, šiuo metu didžiausias inovatyvių veiklų santykis užfiksuotas Vokietijoje (80% įmonių), Liuksemburge (65%), Belgijoje ir Portugalijoje (kiekvienoje 58%) bei Airijoje (57%). Žemiausi rodikliai pastebėti Latvijoje (24%), Lenkijoje (28%), Vengrijoje (29%), Lietuvoje (30%) ir Bulgarijoje (31%). Bendrijos inovacijų tyrimas (BIT) 2008 yra įmonių, veikiančių ES valstybėse-narėse,

Europos Komisija (EK) pateikė projektą Europos Sąjungos (ES) prekybos politikai, siekiant padėti atgaivinti Europos ekonomiką. Jos diskusijų dokumente „Prekyba, augimas ir pasauliniai reikalai“ Komisija analizuoja, kodėl prekyba yra ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo variklis. Komisija siūlo strategiją sumažinti prekybos kliūtis, atverti globalias rinkas ir pasiekti sąžiningą susitarimą dėl Europos verslo. Visiems rūpimas tikslas yra griežtesnis būdas užtikrinant, kad prekybos nauda pasiektų Europos piliečius. Diskusijų dokumentas yra pateiktas kartu su kitais dviem. „Pasaulinės Europos strategijos 2006-2010 pasiektos pažangos“ ataskaita apžvelgia

Antonio Tajani, Europos Komisijos viceprezidentas, atsakingas už pramonę ir verslumą, lapkričio 5 d. Pekine atidarė Europos Sąjungos smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms (SVĮ) skirtą centrą (EU SME Centre). Remiama Europos Komisijos, naują įstaiga teiks informaciją, konsultacijas, rengs mokymus ir kontaktų muges Europos SVĮ, norinčioms eksportuoti arba investuoti į Kinijos rinką. Išsamiau:

Ataskaitoje teigiama, kad pagrindinių Europos įmonių investicijos į technologijų vystymą 2009 m. sumažėjo 2,6%. Šis investicijų apimčių kritimas yra mažesnis nei Jungtinėse Valstijose (5,1%), bet didesnis nei bendrai visose pasaulio rinkose (1,9%). Azijos įmonės pamažu tampa investicijų į technologijų vystymą lyderėmis. Šiuo metu pagal investicijas į technologijų vystymą pirmauja Toyota (Japonija). Stambiausių investuotojų sąraše taip pat yra ir 3 Europos įmonės. Nuoroda: http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm Informaciją pateikė: Daiva Vyšniauskienė Enterprise Europe Network projekto vadovė / koordinatorė Kauno

Norint Europai užsitikrinti pasaulio ekonomikos lyderio pozicijas reikia ypatingą dėmesį teikti Europos pramonės vystymui – tokios išvados priėjo Europos Komisijos konferencijos „Integruota pramonės politika globalizacijos eroje“ dalyviai. Siekiant didinti Europos pramonės konkurencingumą siūloma imtis šių veiksmų: • kruopščiai reformuoti ir pertvarkyti Europos teisės aktus • sumažinti teisės aktų apimtį, juos sukonkretinti taip sumažinant papildomus kaštus Europos įmonėms • remti mažų ir vidutinių įmonių steigimą supaprastinant kreditų teikimo procedūras bei padedant joms įsilieti į tarptautinę rinką • pristatyti Europos standartų kūrimo strategiją, atitinkančią pramonės poreikius • užtikrinti pramonės efektyvumą besikeičiančioje aplinkoje, tobulinti