Paskelbti nauji kvietimai teikti paraiškas pagal atskiras 7 bendrosios programos (7 BP) temas

Paskelbti nauji kvietimai teikti paraiškas pagal atskiras  7 bendrosios programos (7 BP) temas.
Informacija apie 7 bendrąją programą:
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamentas ir Europos Taryba bendru sutarimu patvirtino 7-ąją bendrąją programą (7BP), kurios trukmė – septyneri metai (2007-2013).

7BP iškeltas tikslas – suvienyti 6BP sukurtą Europos mokslinių tyrimų erdvę ir taip suteikti naują postūmį Lisabonos strategijoje (dabar Europa 2020 strategijoje)numatytiems Europos Sąjungos tikslams įgyvendinti.

7BP įgyvendinama per žemiau išvardintas specifines programas:

1. Bendradarbiavimas:

 • Sveikata
 • Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos
 • Informacinės ir ryšių technologijos
 • Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos technologijos
 • Energetika
 • Aplinka (įskaitant klimato kaitą)
 • Transportas (įskaitant aeronautiką)
 • Socioekonominiai ir humanitariniai mokslai
 • Kosmosas
 • Saugumas
2. Idėjos
3. Žmonės
4. Pajėgumai:
 • Mokslinių tyrimų infrastruktūra
 • MVĮ skirti moksliniai tyrimai
 • Žinių regionai
 • Mokslinių tyrimų potencialas
 • Mokslas visuomenėje
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Parama nuosekliam mokslinių tyrimų politikos vystymui
EURATOMAS
JTC

 

Informaciją parengė:
Daiva Vyšniauskienė
Enterprise Europe Network projekto vadovė / koordinatorė
8 37 201491, 8687 36240