Naujausias Europos Komisijos tyrimas apie Europos SVĮ internacionalizaciją

Šiame tyrime skelbiama apie Europos smulkiųjų ir vidutinių įmonių (SVĮ) internacionalizacijos lygį ir pagrindines internacionalizacijos kliūtis bei privalumus.

Remiantis šiuo tyrimu, egzisuoja tiesioginis ryšys tarp internacionalizacijos ir SVĮ veiklos. 25% visų Europos Sąjungos SVĮ savo produktus ar paslaugas eksportuoja arba pastaruosius 3 metus iš dalies eksportuoja ES vidaus rinkoje. Tokios įmonės  nurodė 7% darbo jėgos augimą.

Taip pat vyrauja stipri sąsaja tarp įmonių internacionalizacijos ir inovacijų. Net 26% tarptautine veikla užsiimančių SVĮ savo šalies rinkai pristatė visiškai naujus produktus arba paslaugas. Beje, daugelis  tokių įmonių orientuotos į ES vidaus rinką ir tik apie 13% Europos SVĮ veikia už ES ribų. Didižiausias tarptautine veikla užsiimančių SVĮ skaičius veikia prekybos, gavybos, gamybos ir motorinių transporto priemonių prekybos srityse. Daugiausiai paslaugas teikiančių internacionalių įmonių veikia tyrimų sektoriuje.

Tyrime taip pat pateikiamos rekomendacijos dėl SVĮ paramos politikos, t.y.:

  • Viešųjų paramos programų žinomumo didnimas ir jų pritaikymo versle viešinimas;
  • Lengvesnis paramos priemonių prieinamumas mikro įmonėms: tokios įmonės yra vienintelės, kurioms reikia ir kurios gautų didžiausią naudą pagal šias paramos programas;
  • Inovacijos ir internacionalizacija yra glaudžiai susijusios, todėl politikos priemonės, sukurtos skatinti inovacijas ir internacionalizaciją, turi būti griežtai koordinuojamos arba agentūros, įgyvendinančios šias priemones, turėtų būti labiau suvienytos bendram tikslui;
  • Importas yra priemonė pagerinti eksportą. Viešosios paramos programos privalo tai įsidėmėti.

Visas tyrimas ir jo rezultatai pagal atskirus įmonių sektorius, jų dydį ir veiklos šalis skelbiamas Įmonių ir pramonės generalinio direktorato tinklalapyje http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm