Europos Komisija konsultuojasi su verslu: dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo

Europos parlamento ir tarybos Direktyva dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo 1999/5/EC  nustato radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių pateikimo į rinką, laisvo judėjimo ir eksploatacijos pradžios Bendrijoje reguliavimo sistemą.

EK klausia Jūsų nuomonės apie direktyvos įtaką Jūsų verslui.

Klausimyno tikslas:
• Surinkti papildomą informaciją apie priemonių, kurių galimi pakeitimai šiuo metu svarstomi, galimą įtaką.
• Apklausti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atstovus bei sužinoti jų nuomonę apie Direktyvoje minimų priemonių įtaką verslui.

Šis klausimynas skirtas  MVĮ įmonėms, kurios gamina, importuoja, pateikia į rinką ir eksploatuoja radijo ryšio ir telekomunikacijų galinius įrenginius – medicininius prietaisus, skirtus  anatomijai ir fiziologiniam procesui, susirgimui diagnozuoti, jo plitimui sustabdyti, traumai ir negaliai diagnozuoti, implantuojamus į  žmogaus organizmą; dvirates ir trirates motorines priemones su įrengta aukštos įtampos uždegimo sistema.

Prašome užpildyti pridedamą klausimyną ir iki rugsėjo 10 d. atsiųsti į:

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu: jolanta.dominauskiene@chambers.lt

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu: lina.mockute@chambers.lt

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu: marijus.muralis@cci.lt

Klausimynas yra anonimiškas. Visi surinkti duomenys bus griežtai laikomi konfidencialūs.

Informacija teikiama:

Kauno PPAR: tel.: (8 37) 22 92 12 (J. Dominauskienė), (8 37) 20 14 91 (D.Vyšniauskienė)

Klaipėdos PPAR: tel.: (8 46) 39 08 67 (L. Mockutė), (8 46) 39 08 63 (Rimantė Šniuolytė).

Vilniaus PPAR: tel. (8 5) 213 64 80 (M. Muralis).

Iš anksto dėkojame už Jūsų  skirtą laiką ir bendradarbiavimą.

Pagarbiai,

Daiva Vyšniauskienė

Enterprise Europe Network

(Europos verslo ir inovacijų tinklo)

projekto vadovė