Paskelbtas 6-asis Bendrijos inovacijų tyrimas

Pagal 6-tąjį Bendrijos inovacijų tyrimą, kurį paskelbė Eurostatas, daugiau kaip pusė 27-iose valstybėse-narėse veikiančių įmonių yra inovatyvios. Visose valstybėse narėse 52 proc. įmonių, veikiančių pramonės ir paslaugų sektoriuose, teigė 2006-2008 metais ėmėsi veiklos inovatyvinimo.

Tarp visų 27 valstybių-narių, šiuo metu didžiausias inovatyvių veiklų santykis užfiksuotas Vokietijoje (80% įmonių), Liuksemburge (65%), Belgijoje ir Portugalijoje (kiekvienoje 58%) bei Airijoje (57%). Žemiausi rodikliai pastebėti Latvijoje (24%), Lenkijoje (28%), Vengrijoje (29%), Lietuvoje (30%) ir Bulgarijoje (31%).

Bendrijos inovacijų tyrimas (BIT) 2008 yra įmonių, veikiančių ES valstybėse-narėse, veiklos inovatyvumo tyrimas. Tyrime pateikiama informacija apie produktų ir veiklos procesų inovacijas, taip inovacijos rinkodaros ir organizacinės veiklos srityse. Daugelis klausimų apima naujas arba pastebimai pagerintas prekes ir paslaugas arba naujų ar pastebimai pagerintų procesų įgyvendinimą, logistiką ir tiekimo metodus. Tyrime pateikti įvairūs rodikliai, susiję su inovatyviomis veiklomis, sąnaudomis inovacijoms, viešąja parama, informaciniais inovacijų šaltiniais, inovacijų bendradarbiavimu ir t.t.

Daugiau informacijos http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/10/166&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en