Mažų ir vidutinių įmonių tyrimas dėl asmens duomenų apsaugos ES ir administracinės naštos verslui

Europos Komisija (EK) planuoja esminius Asmens duomenų apsaugos Direktyvos 95/46/EB pakeitimus, kurie įtakos ES veikiančias įmones.

Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), atstovaudamas Lietuvos įmonių interesams Europos Komisijoje, yra atsakingas už įmonių apklausą ir renka informaciją apie planuojamos pakeisti direktyvos poveikį verslui. Klausimynas yra skirtas visoms mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), dirbančioms įvairiuose sektoriuose.

EK didelę reikšmę turi MVĮ pasiūlymai, nes norima išvengti  didelės administracinės  naštos, atsirandančios dėl asmens duomenų apsaugos.  MVĮ, priklausomai nuo dydžio, taip pat gali turėti pasiūlymų ar nusiskundimų dėl dabartinių asmens duomenų apsaugos teisės aktų poveikio verslui.

„Asmens duomenys“ yra susiję su bet kokia asmenine informacija, kuri gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai panaudota asmenybei nustatyti,  pavyzdžiui, vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, gimimo vieta ir data ir t.t.

Asmens duomenų apsauga  yra esminė teisė ES. „Kiekvienas žmogus turi teisę į asmens duomenų apsaugą“- taip nustatyta ES pagrindinių teisių chartijoje.
Asmeninė informacija ir duomenys apie asmenis yra tvarkomi kiekvieną dieną įvairiais aspektais, pavyzdžiui, atidarant banko sąskaitą, registruojantis dėl narystės sporto klube, užsakant skrydžius, išduodant kreditinę kortelę, registruojantis lojalumo kortelei parduotuvėse ir t.t.

1995 m. asmens duomenų apsaugos direktyva 95/46/EC pradėjo  labai svarbų asmens duomenų apsaugos etapą ES. Direktyva įtvirtina du seniausius ir vienodai svarbius siekius Europos integracijos procese: asmens pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą bei asmens duomenų apsaugos teisę. Praėjus 15 metų šis dvigubas tikslas vis dar galioja  – direktyvoje įtvirtinti  principai yra pagrįsti ir įgyvendinami.

Plėtojant technologijas ir vykstant globalizacijai pasaulis pasikeitė, o asmens duomenų apsaugos srityje kilo naujų uždavinių, todėl EK siūlo esminius Direktyvos 95/46/EB pakeitimus. Siūlomi pakeitimai susiję su naujųjų technologijų keliamomis problemomis, tarptautiniu duomenų perdavimu, institucinių priemonių stiprinimu, teisės sistemos suderinamumu, duomenų subjektų skaidrumu ir informuotumo didinimo veikla.

Po kruopščios proceso peržiūros ir konsultacijų su suinteresuotomis šalimis (Europos Parlamentu, Taryba, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų ir regionų komitetu), EK atliks poveikio vertinimą ir siūlys naujus teisės aktus, kuriais atnaujins  duomenų apsaugos teisės sistemą ir taip sustiprins ES siekį saugoti asmens duomenis visose ES politikos  srityse.

Kai EK pasiūlyta strategija bus įgyvendinta, tai bus naudinga:
• Asmenims, nes jų teisės bus sustiprintos  ir jų asmens duomenys bus geriau apsaugoti ES.
• Visoms organizacijoms, kurios tvarko tiek viešus, tiek privačius asmens duomenis, jos vadovausis aiškesnėmis ir nuoseklesnėmis ES duomenų apsaugos taisyklėmis ir bus mažiau biurokratijos.

Jūsų įmonės nuomonė yra labai svarbi šiuo klausimu, todėl prašome užpildyti pridedamą klausimyną ir iki gruodžio 13 d. atsiųsti elektroniniu paštu: jolanta.dominauskiene@chambers.lt

Klausimynas yra anonimiškas. Visi surinkti duomenys bus laikomi konfidencialiais.

Informacija teikiama tel.: (8 37) 229212 (Jolanta Dominauskienė).

Esame dėkingi už Jūsų skirtą laiką atsakant į šį tyrimą, kuris yra Europos Komisijos viešųjų verslo konsultacijų dalis, įgyvendinama perEnterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklą). Daugiau informacijos apie tinklą rasite internetinėje svetainėjewww.paramaverslui.eu