Pramonė Europai – Europa pramonei

Norint Europai užsitikrinti pasaulio ekonomikos lyderio pozicijas reikia ypatingą dėmesį teikti Europos pramonės vystymui – tokios išvados priėjo Europos Komisijos konferencijos „Integruota pramonės politika globalizacijos eroje“ dalyviai.
Siekiant didinti Europos pramonės konkurencingumą siūloma imtis šių veiksmų:
• kruopščiai reformuoti ir pertvarkyti Europos teisės aktus
• sumažinti teisės aktų apimtį, juos sukonkretinti taip sumažinant papildomus kaštus Europos įmonėms
• remti mažų ir vidutinių įmonių steigimą supaprastinant kreditų teikimo procedūras bei padedant joms įsilieti į tarptautinę rinką
• pristatyti Europos standartų kūrimo strategiją, atitinkančią pramonės poreikius
• užtikrinti pramonės efektyvumą besikeičiančioje aplinkoje, tobulinti transporto, energijos ir komunikacijos infrastruktūrą
• pristatyti nauja retųjų metalų strategiją, užtikrinančią nuolatinį retųjų metalų tiekimą bei vietinių metalų panaudojimo valdymą
• nukreipti inovacijas į pažangių gamybos technologijų, bio degalų, geležinkelio linijų, resursų efektyvesnį panaudojimą
• energijai imlių pramonės šakų siekius nukreipti į inovacijų plėtrą bei darbo sąlygų gerinimą
• erdvės tyrimo politiką vystyti bendradarbiaujant su Europos Erdvės agentūra ir Europos Sąjungos narėmis. Komisija sieks sukurti bendrą pramonės bazę, apimančią visą tiekimo grandinę
• pateikti Europos ir Europos Sąjungos narių konkurencingumo, pramonės politikos ir vystymo periodines apžvalgas.
Nuorodos:

„Integruota pramonės politika globalizacijos eroje“
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm

„Integruota pramonės politika globalizacijos eroje“ – Komisijos strategijos elementai
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/532&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

27 Europos Sąjungos narių konkurencingumo apžvalga
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/533&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

Konkurencingumo ataskaita 2010 m.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/index_en.htm

2020 m. Europos strategija
http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Informaciją pateikė:
Daiva Vyšniauskienė
Enterprise Europe Network
projekto vadovė / koordinatorė
Kauno PPAR