Valdžios institucijos kasmet išleidžia 18 % BVP prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti. Šiais biudžeto suvaržymų ir ekonominių sunkumų laikais daugelye valstybių-narių viešųjų pirkimų politikoje labiau nei kada nors anksčiau turi būti užtikrinamas racionalus jos lėšų panaudojimas, siekiant palaikyti augimą ir darbo vietų kūrimą bei padėti įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus. Viešųjų pirkimų direktyvų persvarstymas yra bendros programos, skirtos esminiam viešųjų pirkimų atnaujinimui Europos Sąjungoje, dalis. Šioje programoje taip pat numatyta direktyva dėl koncesijų, kurios iki šiol buvo tik iš dalies reglamentuojamos

Europos verslo ir inovacijų tinklas (angl. Enterprise Europe Network), iš dalies tiesiogiai finansuojamas Europos Komisijos, beveik nuo pat jo įkūrimo 2008 m. savo veiklą vykdo ekonominės krizės laikotarpiu ir teikia įvairias paslaugas smulkiajam ir vidutiniam verslui. Tinklas pastebėjo, kad Europos Sąjunga (ES), norėdama padėti verslui, turi labiau stengtis siekiant paspartinti ekonomikos augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Ekonomikos augimas beveik visiškai sustojo, kurį dar labiau blogina besitęsianti valstybių skolų krizė bei bankų sektoriaus nestabilumas. Tokiomis aplinkybėmis „Europa 2020“ strategija yra

Europos verslo ir inovacijų tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, 2011 m. gruodžio 19 d. surengė  nemokamą seminarą „Jungtinė Karalystė –  Lietuvos verslo partneris “.  Nežiūrint į tai, kad seminaras vyko  prieššventinėmis dienomis, tačiau jis sulaukė gana  didelio Lietuvos  verslininkų susidomėjimo: jame dalyvavo 28 įmonių  bei jų padalinių vadovai. Pranešimus seminare skaitė patyrę specialistai. Jungtinės Karalystės (JK) kapitalo įmonės  - UAB „Cormack Consultancy Baltic LT“ - direktorius Kęstutis Guobys papasakojo susirinkusiems, kad ši šalis,

2011 11 30. JAV ir ES susitarė tarpusavyje pripažinti patikimas importo bei eksporto įmones ir joms taikyti paprastesnes muitinės procedūras. ES įgaliotieji ekonominių operacijų vykdytojai ir atitinkamoje JAV programoje sertifikuotos įmonės galės muitinės patikrinimus atlikti greičiau Šis susitarimas - Europos Komisijos nario Algirdo Šemetos, atsakingo už mokesčių, muitų, kovos su sukčiavimu ir audito klausimus, vizito į JAV rezultatas. Apsilankymo metu Komisijos narys susitiko su JAV nacionalinio saugumo sekretore Janet Napolitano ir dalyvavo ES ir JAV Transatlantinės ekonomikos tarybos posėdyje. Komisijos narys A.

2011 12 02. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės š. m. gruodžio 2 d. pasirašė susitarimą, kuriame numatomas bendradarbiavimas dėl nacionalinių standartizacijos sistemų tarpusavio pripažinimo. „Tokio susitarimo reikėjo, nes nevienodos standartizavimo sistemos sudaro technines kliūtis plėtojant ekonominius ir prekybinius santykius tarp šalių“, – teigia ūkio viceministras Daumantas Lapinskas. Pasak viceministro, susitarimas pasirašytas siekiant užtikrinti, kad abiejų šalių produktai būtų suderinami ir nepavojingi gyventojų sveikatai, gyvybei ar turtui. Taip pat, kad pavojingi produktai nepatektų į šalies rinką ir būtų užtikrinta aplinkos apsauga. Šalys

2011 11 30. Šiandien Briuselyje Europos Komisija pateikė naują finansinės paramos programą, kurios pagrindiniai tikslai – didinti galimybes gauti finansavimą ir skatinti verslumo kultūrą, įskaitant naujų įmonių steigimą. Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programa (COSME), kuriai 2014–2020 m. skirta 2,5 mlrd. EUR, yra finansavimo priemonė, kuria iš esmės tęsiami dabartinės Konkurencingumo ir inovacijų programos veiksmai. Naująja programa pirmiausia galės pasinaudoti: 1) įmonės, visų pirma MVĮ, kurios galės lengviau gauti finansavimą; 2) piliečiai, norintys tapti savarankiškai dirbančiais asmenimis ir patiriantys sunkumų steigdami

Europos inovacijų ir technologijų institutas (EIT) žymiai aktyviau sieks skatinti inovacijas ir verslumą Europos Sąjungoje, 2014-2020 metais sukurdamas šešis naujus tarpvalstybinius inovacijų centrus (angl. innovation hubs), žinomus kaip žinių ir inovacijų bendrijas (KICs). Europos Komisija naujoje finansinėje bendroje programoje skyrė 2,8 mlrd. eurų Europos inovacijų ir technologijų instituto plėtrai bei jau veikiančių žinių ir inovacijų bendrijų vystymo konsolidavimui, pagrindinį dėmesį skiriant klimato kaitai, tvariai energetikai, informacijos ir komunikacijos technologijoms. Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1479&format=HTML&aged=0&language=LT&guiLanguage=en Informaciją parengė: Marijus Muralis Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto

Lapkričio 30 dieną Europos Komisija pateikė pasiūlymą bendrosioms programoms, turinčioms tiesioginį ryšį su Europos verslo ir inovacijų tinklu (Enterprise Europe Network), pagrinde „Horizontas 2020“ ir „Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programa“ (COSME). COSME programa tęs dabartinės Konkurencingumo ir inovacijų plėtros programos (Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)) veiklas, padėdama MVĮ gauti prieigą prie finansavimo ir plėstis tarptautiniu mastu. Pasiūlyme akcentuojama Europos verslo ir inovacijų tinklo pridėtinė vertė teikiant paramą verslui „vieno langelio“ principu ir būnant sąsaja su kitomis programomis ir iniciatyvomis, tame

Enterprise Europe Network (EEN) per pirmuosius tris veiklos metus pasiekė milijonus įmonių, kaip teigiama pažangos ataskaitoje, tačiau vis dar išlieka potencialas tolimesniam augimui. Tinklo trijų metų ataskaita rodo, kad tinkle veikiančių partnerių veikla yra gera ir įsibėgėja. „Atsižvelgiant, kad tinklas veikia šiek tiek daugiau nei tris metus, pasiekta neįtikėtinų tikslų ne tik užtikrinant tinklo veiklos tęstinumą, bet ir sudarant galimybę augti taikant naujas priemones bei iškeliant naujas užduotis“, - teigė Joanna Drake, Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato ES direktorė

Paskelbti „INOVACIJŲ PRIZAS 2011“ nugalėtojai!

VšĮ Lietuvos inovacijų centro kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija rengiamo nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas 2011“ ekspertai paskelbė vertinimų rezultatus. Po kelių atrankos etapų iš daugiau kaip dviejų šimtų besidominčių konkursu ir 79 galutinių dalyvių, nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas“ nugalėtojais nominuota 14 įmonių 3 kategorijose. Jau tradiciniu tapęs konkursas, globojamas LR Ūkio ministerijos, organizuojamas septintus metus iš eilės. Jo tikslas - skatinti verslų mąstymą, technologinę plėtrą bei suteikti įmonėms galimybę įvertinti savo konkurencingumą ir inovatyvumą. „Inovatyvios įmonės“ kategorijoje nugalėjo: UAB „Ekspla“, lazerinių sistemų