Europos viešųjų pirkimų atnaujinimas siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir užimtumą

Valdžios institucijos kasmet išleidžia 18 % BVP prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti. Šiais biudžeto suvaržymų ir ekonominių sunkumų laikais daugelye valstybių-narių viešųjų pirkimų politikoje labiau nei kada nors anksčiau turi būti užtikrinamas racionalus jos lėšų panaudojimas, siekiant palaikyti augimą ir darbo vietų kūrimą bei padėti įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus. Viešųjų pirkimų direktyvų persvarstymas yra bendros programos, skirtos esminiam viešųjų pirkimų atnaujinimui Europos Sąjungoje, dalis. Šioje programoje taip pat numatyta direktyva dėl koncesijų, kurios iki šiol buvo tik iš dalies reglamentuojamos Europos lygiu.

Su viešaisiais pirkimais susijusių teisės aktų reforma yra viena iš dvylikos prioritetinių veiksmų, nustatytų Bendrosios rinkos akte, priimtame 2011 m. balandžio mėn. Susidūrus su dabartiniais biudžeto suvaržymais, viešųjų pirkimų veiksmingumas tapo visų valstybių narių prioritetu. Todėl yra būtinos lanksčios ir paprastos priemonės, kurios leistų valdžios institucijoms ir jų tiekėjams kuo lengviau sudaryti skaidrias ir konkurencingas viešųjų pirkimų sutartis, kad perkant būtų užtikrintas geriausias kokybės ir kainos santykis.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Ši plataus užmojo reforma yra būtina ir įmanoma. Dabartinių direktyvų nauda buvo įrodyta. Tačiau jos turi būti tobulinamos. Norėčiau užtikrinti, kad viešųjų pirkimų direktyvos būtų paprastesnės, veiksmingesnės ir palengvintų gyvenimą tų, kurie kasdien vykdo viešuosius pirkimus.“ Siūloma direktyva dėl koncesijų užbaigiamas viešųjų pirkimų vidaus rinkos kūrimas ir tikiuosi, kad ateityje ji bus labai naudinga viešųjų išlaidų veiksmingumo ir ekonomikos augimo požiūriu.“

Pagrindiniai faktai

Europos viešųjų pirkimų taisyklių atnaujinimas

Siūlomos reformos paskirtis – iš esmės atnaujinti esamas priemones.

1.     Pirmasis tikslas – supaprastinti taisykles ir procedūras ir padaryti jas lankstesnėmis. Tuo tikslu Komisija siūlo:

a.    galimybę dažniau derėtis, taip perkančiosioms organizacijoms leidžiant geriausia kaina įsigyti prekes ir paslaugas, geriausiai atitinkančias jų reikmes;

b.    vykdant viešuosius pirkimus plačiau naudoti, o vidutinės trukmės laikotarpiu visuotinai taikyti elektronines komunikacijos priemones, nes tai yra pagrindinė priemonė viešiesiems pirkimams supaprastinti;

c.    gerokai sumažinti administracinę naštą, įskaitant iš ekonominės veiklos vykdytojų reikalaujamų dokumentų kiekį, taip palengvinant ekonominės veiklos vykdytojų veiklą.

2.     Sudaryti geresnes sąlygas viešuosiuose pirkimuose dalyvauti MVĮ: sąlygos pagerės taikant priemones, kuriomis mažinama administracinė našta, ir stiprias paskatas suskaidyti konkursą dalimis ir mažinti finansavimo pajėgumų reikalavimus, taikomus teikiant pasiūlymą.

3.     Kartu siūloma reforma siekiama skatinti geresnį kokybinį viešųjų pirkimų naudojimą labiau atsižvelgiant į socialinius ir aplinkos kriterijus, kaip antai gyvenimo ciklo išlaidos arba pažeidžiamų ir nepalankioje padėtyje esančių asmenų integracija, taip prisidedant prie strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo.

4.     Reforma taip pat numatoma:

a.    tobulinti esamas garantijas, siekiant išvengti interesų konfliktų, favoritizmo ir korupcijos, kad būtų geriau užtikrintas procedūrų sąžiningumas, atsižvelgiant į finansinius aspektus;

b.    valstybės narės turi paskirti vieną nacionalinę instituciją, atsakingą už viešųjų pirkimų priežiūrą, vykdymą ir tikrinimą, siekiant užtikrinti geresnį taisyklių taikymą praktikoje.

Direktyva dėl koncesijų užbaigiamas Europos viešųjų pirkimų sistemos kūrimas

Siūloma direktyva dėl koncesijų apima valstybinės įstaigos ir privačios įmonės partnerystės susitarimus, kur pastaroji prisiima veiklos riziką, susijusią su infrastruktūrų (uostų, vandens paskirstymo, parkavimo aikštelių, mokamų kelių ir kt.) priežiūra ir plėtra arba su bendro ekonominio intereso paslaugų (energetikos, sveikatos priežiūros, vandens paskirstymo ir valymo, atliekų išvežimo ir kt.). teikimu.

Ja siekiama užbaigti Europos viešųjų pirkimų tvarkos kūrimą: iš tiesų, ji taip pat taikoma paslaugų koncesijoms – vienintelėms, kurioms šiuo metu netaikomi antriniai teisės aktai. Siūlomomis taisyklėmis siekiama sukurti aiškią teisinę sistemą, kuria užtikrinamas teisinis tikrumas, būtinas valdžios institucijoms vykdant veiklą. Jomis siekiama užtikrinti veiksmingą prieigą prie koncesijų rinkos visoms Europos įmonėms, įskaitant mažas ir vidutines įmones, ir taip padėti skatinti kurti viešojo ir privataus sektorių partnerystes, kurioms koncesijos yra svarbi priemonė.

Todėl Komisija siūlo koncesijas privaloma tvarka skelbti ES oficialiajame leidinyje. Ji taip pat siūlo nustatyti konkrečias perkančiųjų organizacijų prievoles, susijusias su atrankos ir sutarčių suteikimo kriterijų pasirinkimu, įvesti tam tikras pagrindines garantijas, kurių reikėtų laikytis sutarties suteikimo procedūros metu, ir užtikrinti, kad Teisių gynimo direktyva viešųjų pirkimų srityje galėtų būti naudinga bet kuriam asmeniui, norinčiam gauti koncesiją, taip pat teikti tam tikrus paaiškinimus, pavyzdžiui, dėl šiuo metu vykdomų koncesijų pakeitimų režimo.

Numatytomis nuostatomis nesukuriama pernelyg didelės administracinės naštos ir jos taikomos tik didelės vertės koncesijoms, kai yra akivaizdus tarpvalstybinis interesas.

Tolesni veiksmai

Komisijos pasiūlymai pateikiami Ministrų Tarybai ir Europos Parlamentui, siekiant pradėti teisinę procedūrą, skirtą jiems priimti iki 2012 m. pabaigos, kaip numatyta Bendrosios rinkos akte.

Daugiau informacijos apie ES viešųjų pirkimų politiką galima rasti http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_fr.htm

Informacijos šaltinis http://europa.eu/