2,5 mlrd. EUR verslo konkurencingumui ir MVĮ skatinti 2014–2020 m.

2011 11 30. Šiandien Briuselyje Europos Komisija pateikė naują finansinės paramos programą, kurios pagrindiniai tikslai – didinti galimybes gauti finansavimą ir skatinti verslumo kultūrą, įskaitant naujų įmonių steigimą. Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programa (COSME), kuriai 2014–2020 m. skirta 2,5 mlrd. EUR, yra finansavimo priemonė, kuria iš esmės tęsiami dabartinės Konkurencingumo ir inovacijų programos veiksmai. Naująja programa pirmiausia galės pasinaudoti: 1) įmonės, visų pirma MVĮ, kurios galės lengviau gauti finansavimą; 2) piliečiai, norintys tapti savarankiškai dirbančiais asmenimis ir patiriantys sunkumų steigdami ar plėtodami verslą; 3) valstybių narių valdžios institucijos, kurioms bus suteikiama didesnė pagalba rengiant ir įgyvendinant veiksmingas politines reformas.
Už pramonės ir įmonių politiką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Kad įveiktume krizę, labai svarbu sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ gauti finansavimą ir patekti į rinką ir gerinti verslumo politiką. Šia programa bus padedama įmonėms išnaudoti augimo galimybes suteikiant postūmį tikrajai pramonei. Bus didinamas įmonių konkurencingumas ir skatinamas naujų darbo vietų kūrimas, taip užtikrinant didesnes ES ekonomikos augimo galimybes.“
Žr. dabartinę Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą ir Galimybes gauti finansavimą pagal dabartinę Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą.
Pagrindiniai faktai
Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programoje daugiausia dėmesio bus skiriama finansinėms priemonėms ir pagalbai įmonėms tapti tarptautinėmis. Ši programa bus paprastesnė, todėl mažoms įmonėms bus lengviau ja naudotis. Bendrieji programos tikslai:
  • didinti MVĮ galimybes gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos pavidalu. Nuosavo kapitalo priemonė, taikoma investicijoms MVĮ plėtros etapu, pagal ją per finansų tarpininkus MVĮ bus teikiamas komercinio pobūdžio grąžintinas kapitalas, paprastai – rizikos kapitalo pavidalu. Paskolų priemonė, pagal kurią tiesioginiais arba kitokiais rizikos dalijimosi susitarimais su paskolų tarpininkais MVĮ paskoloms bus suteiktos garantijos;
  • didinti galimybes patekti į Sąjungos ir pasaulio rinkas. Per Europos įmonių tinklą bus teikiamos į augimą orientuotų įmonių rėmimo paslaugos, siekiant padėti įmonėms plėstis bendrojoje rinkoje. Pagal šią programą MVĮ verslas bus remiamas taip pat už ES ribų. Be to, bus remiamas tarptautinis bendradarbiavimas pramonės srityje, visų pirma siekiant sumažinti ES ir pagrindinių jos prekybos partnerių reglamentavimo ir verslo aplinkos skirtumus;
  • skatinti verslumą. Bus skatinamas verslumo įgūdžių ir požiūrio ugdymas, visų pirma naujų verslininkų, jaunimo ir moterų.
Manoma, kad pagal programą kasmet bus paremta 39 000 įmonių, padedant joms sukurti arba išsaugoti 29 500 darbo vietų ir sukurti 900 naujų verslo produktų, paslaugų ar procesų. Verslininkams, visų pirma tiems, kurie ketina pradėti tarpvalstybinę veiklą, bus lengviau gauti kreditų – numatyta 3,5 mlrd. EUR papildomų paskolų ir investicijų į Europos įmones. Programai įgyvendinti skirta 2,5 mlrd. EUR, iš kurių 1,4 mlrd. EUR skiriama finansinėms priemonėms. Likusios lėšos bus skirtos Europos įmonių tinklui, tarptautiniam bendradarbiavimui pramonės srityje ir verslumo ugdymui finansuoti.
Daugiau informacijos
MEMO/11/852
Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas