Europos verslo ir inovacijų tinklo veiklos planai 2012 m.

Europos verslo ir inovacijų tinklas (angl. Enterprise Europe Network), iš dalies tiesiogiai finansuojamas Europos Komisijos, beveik nuo pat jo įkūrimo 2008 m. savo veiklą vykdo ekonominės krizės laikotarpiu ir teikia įvairias paslaugas smulkiajam ir vidutiniam verslui. Tinklas pastebėjo, kad Europos Sąjunga (ES), norėdama padėti verslui, turi labiau stengtis siekiant paspartinti ekonomikos augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Ekonomikos augimas beveik visiškai sustojo, kurį dar labiau blogina besitęsianti valstybių skolų krizė bei bankų sektoriaus nestabilumas. Tokiomis aplinkybėmis „Europa 2020“ strategija yra svarbesnė nei kada nors anksčiau: ji pabrėžia naujo augimo metodo, kuriuo galima įveikti Europos ekonomikos struktūrinius trūkumus, pagerinti jos konkurencingumą ir našumą bei prisidėti prie tvarios socialinės rinkos ekonomikos, poreikį.

Dėl ypač svarbaus mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) vaidmens Europos ekonomikoje, Europos gebėjimas kurti savo augimo ir naujovių potencialą yra strategijos „Europa 2020“ pagrindas, nulemsiantis ES ateities gerovę. Savo pažangos ataskaitoje dėl strategijos „Europa 2020“, Europos Komisija (EK) nustatė tris problemines sritis, kurias reikia spręsti:

·         Gauti daugiau naudos iš vieningos ES rinkos;

·         Padidinti ES struktūrinių fondų poveikį;

·         Išnaudoti pasaulinės rinkos galimybes.

Siekiant įgyvendinti „Europa 2020“ strategiją, didesnis dėmesys yra atkreipiamas į Europos verslo ir inovacijų tinklą, teikiantį paramą įmonių internacionalizacijos, naujovių diegimo bei augimo ir plėtros galimybių klausimais daugiau kaip 50-yje šalių. 2012 m. tinklas veiks toliau, atsižvelgdamas į pagrindinius ES politikos tikslus ir iniciatyvas.

Tinklo politikos kontekstas

2012 m. Europos verslo ir inovacijų tinklas ir toliau padės MVĮ kurti verslo galimybes. Kaip ir ankstesniais metais, tinklo partneriai padės MVĮ plėtrai per partnerystę su užsienio partneriais, skatinant ir remiant naujoves technologijų perdavimo ir modernių naujovių diegimo paramos paslaugų srityse bei didinant MVĮ galimybes dalyvauti mokslinių tyrimų programose.

Strateginiai tinklo vidaus veiklos prioritetai 2012 m. apims:

1.     Naujų tinklo partnerių Indijoje, Brazilijoje, Argentinoje, Kanadoje, ir Rytų Kinijoje įtraukimą į veiklą;

2.     Kur reikalinga, tinklo partnerių valstybėse-narėse ir trečiosiose šalyse veiklos stiprinimą (per mokymo ir konsultavimo programas);

3.     Didins tinklo efektyvumą, nuosekliau vertinant veiklos, stebėsenos ir poveikio vertinimo rodiklius.

Elgesio kodeksas siekiant aukštos paslaugų kokybės

Siekdamas užtikrinti tik aukštos kokybės paslaugas, sustiprinti vidaus struktūrą bei bendradarbiavimo tarp partnerių modelį, Europos verslo ir inovacijų tinklas patvirtino elgesio kodeksą, kuriame aiškiai išdėstytos etikos taisyklės, nustatančios ryšius tarp tinklo partnerių, klientų bei kitų MVĮ ir inovacijų paramos paslaugų teikėjų.

Pagrindiniai elgesio kodekso principai:

  • Teikti profesionalias ir klientams naudingas paslaugas – užtikrinti, kad visos įmonės gautų aukštos kokybės paslaugas, kokių tikimasi iš didžiausio Europos verslo ir inovacijų tinklo.
  • Laikytis „vieno langelio“ principo – teikti papildomas paslaugas, siekiant užtikrinti, kad bet kuris tinklo klientas gautų visas paslaugas, kurios padėtų jiems padidinti konkurencingumą ir inovatyvumą.
  • Būti bendradarbiaujančiu ir lojaliu tinklo nariu – kurti tvarius santykius su kitais tinklo partneriais, teisingai naudojant tinklo suteiktus darbo įrankius ir prisidedant prie tinklo valdymo.

Pagrindinės vertybės:

  • Profesionalumas;
  • Pridėtinė vertė;
  • Santykiai;
  • Pasitikėjimas;
  • Bendradarbiavimas;
  • Padrąsinimas;
  • Atsakomybė.

Pagrindinės Europos verslo ir inovacijų tinklo veiklos sritys 2012 m.:

1.     Pagalba MVĮ pasinaudoti pasaulinėmis galimybėmis. MVĮ susiduria su tam tikromis kliūtimis vykdant veiklą tiek ES, tiek trečiųjų šalių rinkose, kai kalbama apie priėjimą prie informacijos apie rinkas, ieškant galimų klientų ir tinkamų partnerių. Tinklas toliau stiprins paramos paslaugų teikimą prioritetinėse rinkose, didins paramos schemų ES lygmeniu poveikį (šiuo metu yra daugiau kaip 300 paramos programų nacionaliniu lygiu, dažnai orientuotų į vieną augantį regioną, tuo tarpu jau atsirado naujų augančių regionų), skatins įmonių internacionalizaciją ir klasterių kūrimąsi, sieks sukurti vienus virtualius informacijos vartus MVĮ, norinčioms užsiimti verslu už ES ribų, stiprins ES politikos svertus, siekiant padidinti Europos įmonių augimą

2.     Pirmiausia – dėmesys MVĮ. MVĮ ir toliau sukuria daugiausiai naujų darbo vietų, todėl jų vaidmuo bendrojoje rinkoje nusipelno išskirtinio dėmesio, o tikslinės ES iniciatyvos turi atsižvelgti į patiriamas įmonių problemas. Šių metų Smulkaus verslo akto ataskaitoje paminėta nemažai veiklos pasiekimų, bet taip pat ir poreikis atkreipti daugiau dėmesio į prioritetines ir didžiausią naudą įmonėms sukuriančias sritis. Tęsiant žinomumo apie Smulkaus verslo aktą gerinimą, aktyviai dalyvaujant Europos MVĮ savaitės ir kitose kampanijose, tinklo veikla padės atspindėti konkrečius teisės aktų pokyčius, turinčius įtakos visiems MVĮ ekonominės veiklos sektoriams. Tinklas įgaus svarbesnį vaidmenį rengiant konsultacijas dėl EK kuriamų naujų įstatymų verslui, iš anksto įvertinant galimą jų poveikį įmonėms, poveikio tyrimo rezultatus perduodant tiesiogiai EK siekiant, kad ES įstatymai nesukeltų papildomų kliūčių verslui.

Integruotos tinklo paslaugos

Tinklo teikiama parama verslui ir inovacijoms neturėtų būti atskirtos viena nuo kitos, lygiai taip pat, kaip ir inovacijos ir konkurencingumas, kurios yra tos pačios lygties dalys. Dėmesys ir toliau bus sutelktas į integruotų paslaugų teikimą, nepamirštant atskiro individo bei kiekvieno tinklo partnerio specializacijos. Pagrindinis Europos verslo ir inovacijų tinklo tikslas – sujungti skirtingas paramos paslaugas, išnaudojant bendradarbiavimo galimybes ir užtikrinant, kad visos galimos inovacijų ir MVĮ paramos paslaugos būtų teikiamos tinklo partnerių.