Paskelbti kvietimai dėl paramos apsaugoti pramoninės nuosavybės teises, apimančias išradimų patentus ir pramoninį dizainą. Šia finansine priemone siekiama paskatinti universitetus, mokslinių tyrimų institutus, įmones apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, glaudžiau bendradarbiauti kuriant inovacijas ir prisidėti prie aukštos pridėtinės vertės gaminių atsiradimo. Šiemet parama teikiama ne tik Europos patento arba patento, išduodamo pagal Patentinės kooperacijos sutartį, išlaidoms padengti, bet ir dizaino registravimui, atkreipiant dėmesį ne tik į sukurtus išradimus, technologijas, bet ir į inovatyvius dizaino sprendimus. Pagal priemonę skiriama parama Bendrijos dizaino arba dizaino,

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) pateikė kvietimą teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonės  „E-verslas LT“ kvietimą. Pagal priemonę „E-verslas LT“ bus finansuojamos labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti. Paraiškas kviečiami teikti privatūs juridiniai asmenys, priskirtini prie labai mažų, mažų, vidutinių įmonių kategorijos, vykdantys gamybos ir (ar) paslaugų veiklas bei neteikiantys elektroninio verslo sprendinių kūrimo ir diegimo paslaugų, atitinkantys

Projekto pareiškėjai, įvertinę savo finansines galimybes bei bendrą ekonominę situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, pasirašydami projekto Finansavimo ir administravimo sutartį gali numatyti avansinį mokėjimą ir nustatyti jo dydį, kuris negali viršyti 30 proc. projektui skirtos projekto finansavimo sumos. Pasirašant Rangos sutartis siūlome projekto vykdytojams taip pat numatyti avanso galimybę. Atkreipiame dėmesį, kad biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė, nėra taikomas reikalavimas pateikti finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją arba laidavimo raštą dėl avanso sumos. Kiti viešieji juridiniai asmenys, kurių prašoma

Kviečiame dalyvauti Švedijos verslo apdovanojimų konkurse „Swedish Business Awards“

Švedijos prekybos taryba ir Švedijos ambasada kartu su partneriais „TeliaSonera“ ir „Swedbank“ - šiemet jau 6 kartą ieško geriausių tarptautiniam verslui nusipelniusių praktikų ir organizuoja konkursą „Swedish Business Awards”. Baltijos šalių Nobelio ekonomikos premijai prilyginami „Swedish Business Awards 2011“ bus įteikti geriausioms įmonėms ir iškiliausiems jų atstovams, pretenduojantiems į darnaus vystymosi bendrovės, socialiai atsakingos kompanijos ir iškiliausio jaunojo verslininko apdovanojimus. Pretendentai į apdovanojimus gali registruotis iki 2011 m. Rugsėjo 14 dienos. Išsamią informaciją apie dalyvavimo konkurse kriterijus žr. internetinėje svetainėje:  swedishbusinessawards.com Paraiškos formas rasite

Liepos 20 d. Europos Komisija paskelbė didžiausios 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų programos kvietimus teikti paraiškas daugiau kaip 20 įvairių sričių, keturiose specifinėse programose. Šiems kvietimams skiriama rekordinė finansinė parama – net 7 mlrd. eurų, iš kurių 1 mlrd. planuojama skirti mažoms ir vidutinės Europos įmonėms. Lietuvai atsiveria galimybės dalyvauti šiuose tarptautiniuose konkursuose ir laimėti ES paramą mokslinių tyrimų ir demonstraciniams projektams. Svarbiausios kvietimų sritys apima sveikatos, maisto ir žemės ūkio, informacinių technologijų, nanomokslų, saugumo, kosmoso, energetikos, aplinkos, transporto, socioekonominius ir humanitarinius

Europos Komisija siekia surinkti duomenis apie patentų transakcijas (pardavimą, įsigijimą, licencinius susitarimus), kad išsiaiškintų ar patentų transakcijos gali būti naudingos inovacijoms mažose ir vidutinėse įmonėse, ir jei taip, koks būtų pats naudingiausias rezultatas. Komisija siekia išsiaiškinti, ar MVĮ turinčios patentų susiduria su sunkumais naudojant juos komerciniais tikslais ir ar patentų transakcijos nėra pernelyg sudėtingos/brangios, kad būtų prieinamos, dėl ko įmonės atsisako komerciniais tikslais naudoti turimus patentus. Kviečiame įmones užpildyti klausimyną  ir pateikti EK savo nuomonę ir atsiliepimus šia tema. Užpildytą klausimyną

Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. verslininkai Ūkio ministerijos tinklalapyje galės rasti verslo priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus, kurie įsigalios nuo šių metų lapkričio 1 d. Taip įgyvendinama Vyriausybės priimta tvarka, pagal kurią verslo priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai įsigalioja tik du kartus per metus: nuo gegužės 1 d. arba nuo lapkričio 1 d. Be to, šie teisės aktai turės būti paskelbti ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki jų įsigaliojimo, t. y. vėliausiai vasario 1 d. arba rugpjūčio 1 d. Pasak ūkio ministro

Europos investicijų fondas (EIF) atrinko valdytoją naujausiems pagal JEREMIE iniciatyvą Lietuvoje steigiamiems rizikos kapitalo fondams. Profesionalų konsorciumas, koordinuojamas „CEE Capital“, kuris įsteigs naują fondų valdymo įmonę, buvo pasirinktas valdyti Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir Rizikos kapitalo fondus (angl. Seed and Venture Capital Funds), kurie investuos akcinį kapitalą į labai mažas, mažas ir vidutines Lietuvos įmones (MVĮ). Naujųjų Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir Rizikos kapitalo fondų planuojamas dydis iš viso sieks 20,7 mln. EUR. Šie fondai teiks nuo itin ankstyvos iki plėtros

2011 m. antrojo pusmečio prioritetai: ekonomikos augimas, saugumo Europoje didinimas ir glaudesni santykiai su ES rytų ir pietų kaimynėmis. Lenkija perima pirmininkavimą tokiu metu, kai susirūpinimą tebekelia netolygus ekonomikos atsigavimas, Graikijos skolų krizė ir politinis nestabilumas Šiaurės Afrikoje. Ekonomikos augimas Vienas iš ateinančio pusmečio Lenkijos prioritetų (http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/o_prezydencja/programme_of_the_polish_presidency_of_the_council_of_the_eu.pdf) – pasiekti, kad ES šalys labiau koordinuotų savo veiklą ir dėl to ekonomika atsigautų sparčiau, būtų kuriama daugiau darbo vietų. Ji remia bendrosios rinkos akto (http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_lt.htm) pasiūlymus, kuriuos priėmus Europoje bus lengviau įsikurti ir užsiimti verslu. Vienas

Briuselis, 2001 m. liepos 29 d. Elektroniniai viešieji pirkimai, valdžios įstaigų ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų naudojamos elektroninės komunikacijos priemonės ir  operacijos perkant atsargas ar paslaugas arba skelbiant viešųjų darbų konkursus padėtų ženkliai taupyti Europos mokesčių mokėtojų pinigus. Europos Komisija (EK) skelbia priemones, kurios padėtų pereiti prie elektroninių viešųjų pirkimų Europos Sąjungoje (ES): EK kvietimas teikti paraiškas dalyvauti naujoje, neformalioje elektroninių konkursų ekspertų grupėje Pradeda elektroninių viešųjų pirkimų stebėjimą valstybėse narėse siekdama reklamuoti geros praktikos pavyzdžius Viešų diskusijų atsiliepimų skelbimas, inicijuotas elektroninių viešųjų