Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl pramoninės nuosavybės teisių apsaugos

Paskelbti kvietimai dėl paramos apsaugoti pramoninės nuosavybės teises, apimančias išradimų patentus ir pramoninį dizainą.
Šia finansine priemone siekiama paskatinti universitetus, mokslinių tyrimų institutus, įmones apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, glaudžiau bendradarbiauti kuriant inovacijas ir prisidėti prie aukštos pridėtinės vertės gaminių atsiradimo.
Šiemet parama teikiama ne tik Europos patento arba patento, išduodamo pagal Patentinės kooperacijos sutartį, išlaidoms padengti, bet ir dizaino registravimui, atkreipiant dėmesį ne tik į sukurtus išradimus, technologijas, bet ir į inovatyvius dizaino sprendimus. Pagal priemonę skiriama parama Bendrijos dizaino arba dizaino, registruojamo pagal 1999 m. liepos 2 d. Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktą, išlaidoms padengti.
Kad pareiškėjams būtų patogiau, parama dėl išlaidų, susijusių su išradimo patentavimu, teikiama trimis būdais: išlaidos gali būti apmokamos avansu, pagal pateiktas sąskaitas ar kompensavimo būdu. Parama dizaino registravimui galima tik kompensavimo būdu.
Finansavimas vienam išradimo patentui arba dizaino registracijai negali viršyti 50 tūkst. litų. Paramos intensyvumas mokslo ir studijų institucijoms siekia 95 proc., įmonėms – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Siekiant paskatinti verslo ir mokslo partnerystę, įmonėms, norinčioms įgyti patentą ar registruoti dizainą kartu su mokslo ir studijų institucija, paramos intensyvumas taip pat siekia 95 proc. išlaidų.
Parama to paties išradimo patentavimo skirtingų išlaidų apmokėjimui gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 kartus, o dizaino registravimui – tik vieną kartą.
Paraiškos priimamos iki š. m. spalio 17 d. 16 val. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (A.Goštauto g. 12-219, LT-01108, Vilnius).
Kvietimo teikti paraiškas dokumentacija yra paskelbta MITA tinklalapyje.
Enterprise Europe Network
Europos verslo ir inovacijų tinklas