Siekdama skatinti strateginės infrastruktūros plėtotę, Europos Komisija ketina garantuoti bendrovių išleistas obligacijas didelio masto projektams finansuoti. Didelio masto infrastruktūros projektai labai naudingi visuomenei ir ekonomikai. Tačiau dėl pasaulinės finansų krizės bendrovėms tapo sunkiau surinkti reikiamų lėšų. Dėl krizės sumažėjo ir vyriausybių biudžetai, tad tokiems projektams jos gali skolinti mažiau lėšų. ES projektų obligacijų garantijos padėtų sumažinti stambių investuotojų, tokių kaip pensijų fondai ir draudimo bendrovės, nepatiklumą. Garantijomis būtų remiami tik tie infrastruktūros projektai, kurie atitinka ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo

Ūkio ministerija svarsto galimybę nutraukti Europos Sąjungos (ES) paramos priemones, skirtas klasterių plėtrai ir lėšas perskirstyti labiau verslui reikalingoms paramos priemonėms. Stabdyti paraiškų priėmimą pagal priemones „Inoklaster LT+“ ir „Inoklaster LT“ Ūkio ministerija planuoja jau gegužės mėnesį dėl mažo verslo susidomėjimo šiomis priemonėmis. „Norintys telktis į klasterius ir juose plėtoti verslą dar gali gauti ES paramą, jei suskubs tai padaryti iki gegužės. Nesinaudodami šia parama ir verslas, ir mes rizikuojame, kad ES lėšos, skirtos šiam tikslui, gali būti nepanaudotos“, – sako ūkio

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, siekdama teikti metodinę pagalbą verslo subjektams, pagal kompetenciją pristato atnaujintą ne maisto produktų praktinį teisinės informacijos vadovą. Jame verslininkai gali rasti patogiai susistemintą informaciją apie ne maisto produktams teisės aktais keliamus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Inspekcija, sulaukusi teigiamų atsiliepimų, per metus ne tik patobulino teisinės informacijos vadovą, bet ir reguliariai jį atnaujina ir papildo. Šiuo metu verslininkams pateikiama nauja teisinės informacijos vadovo redakcija, kurioje aiškiai ir patogiai susisteminta informacija leidžia gerinti verslo supratimą bei išmanymą, susijusį

Europos moterų verslo ambasadorių tinklas siekdamas pritraukti daugiau moterų į verslą priėmė 120 naujų atstovių išplėsdamas savo geografinę aprėptį, padidindamas pasiekiamumą ir sustiprindamas poveikį. Šią iniciatyvą parėmė Europos Komisija, kaip savo strategijos dalį, kuri skirta mažo ir vidutinio dydžio įmonių visoje Europoje augimui skatinti. Nepakankamai europiečių patys pradeda verslą ir įkuria įmones, kurios kurtų augimą ir klestėjimą, prisidėtų prie socialinių ir aplinkosaugos iššūkių sprendimo. Taip iš dalies yra dėl požiūrių į verslumą ir riziką. Nesenai atlikta „Eurobarometro“ apklausa atskleidė, kad 45

Europos pastangos remti įmones, ypač mažesnes, ir skatinti pramoninį konkurencingumą gali padėti pasiekti Europos strategijoje 2020 metams numatytus pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslus. Europos Komisija kviečia suinteresuotąsias šalis padėti apibrėžti verslo paramos priemonių sistemą po 2013-ųjų metų. Įmonės – labai svarbi tema Europos politinėje darbotvarkėje. Pastaraisiais metais Europos Sąjunga (ES) rėmė verslą, ypač smulkųjį, įvairiomis priemonėmis, įskaitant finansavimą, informavimą apie bendros ES rinkos teikiamas galimybes, padėdama ieškoti verslo partnerių kitose ES šalyse ir už jos ribų, taip pat remdama inovatyvių

Mažo ir vidutinio dydžio įmonių (MVĮ) plėtros užsienyje skatinimas yra vienas iš tinklo pagrindinių uždavinių. Tai siejama ir su naujų galimybių atvėrimu svarbiose trečiosiose šalyse. Tarp naujausiai prisijungusių prie Enterprise Europe Network  (EEN) yra Meksika, kuriai atstovauja keturios organizacijos ir Japonija su dviem atstovaujančiomis organizacijomis Tokijuje. Azijoje EEN atstovauja šešios organizacijos Pietų Korėjoje ir dešimt partnerių Kinijoje, veikiančių centriniame ir pietryčių regionuose. Ateityje EEN tinklas planuoja plėstis ir turėti atstovus šiaurės rytinėje ir vakarinėje Kinijoje. Nauji konsorciumai Indijoje ir Brazilijoje

Rytoj Valstybinė darbo inspekcija rengia socialinių partnerių susitikimą-konferenciją, skirtą aptarti socialinei partnerystei ir bendradarbiavimui užtikrinant saugias darbo vietas. Tai – vienas iš antrus metus vykstančios Europos informacinės kampanijos „Saugi darbo vieta. Naudinga jums. Naudinga verslui.“, skirtos saugiai techninei priežiūrai, renginių Lietuvoje. Šią kampaniją Lietuvoje vykdo Valstybinėje darbo inspekcijoje veikiantis Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (Agentūra) Lietuvos ryšių punktas, bendradarbiaudamas su Lietuvos darbuotojų saugos ir sveikatos informacinio tinklo dalyviais. Tinklą sudaro 26 nariai - valstybės institucijos ir įstaigos, įgyvendinančios valstybės darbuotojų saugos

2010 metais pirmą kartą Lietuvoje buvo išbandyta nauja paramos forma – inovaciniai čekiai,  ja siekiama paskatinti verslą naudotis naujausiais moksliniais tyrimais, o mokslo įstaigas bendradarbiauti su verslu norint mokslinių tyrimų rezultatus paversti produktais ir paslaugomis. Paramą, skirtą labai mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), siekiančioms diegti inovacijas, ypač palankiai įvertino tiek verslo atstovai, tiek ir valstybinių tyrimų institutai bei universitetai. Todėl praeitais metais sėkmingai įgyvendinus didžiulio susidomėjimo sulaukusią paramą inovaciniais čekiais buvo nuspręsta teikti ir šiemet. Paraiškos gauti paramą inovaciniais čekiais vėl priimamos

Europos Komisija paskelbė kasmetį kvietimą teikti pasiūlymus, finansuotinus pagal Europos aplinkos fondo programą LIFE+. Pasiūlymus kviečiama teikti pagal vieną iš trijų programos dalių: gamtos ir biologinės įvairovės, aplinkos politikos ir valdymo, taip pat informacijos ir ryšių. Iš viso numatyta 267 mln. EUR dotacijų susitarimams bendrai finansuoti. Kvietimas galioja iki 2011 m. liepos 15 d. Progrma LIFE+ sudaro trys dalys: LIFE+ gamtos ir biologinės įvairovės projektais gerinama nykstančių rūšių ir jų buveinių apsaugos būklė. LIFE+ aplinkos politikos ir valdymo projektai yra inovaciniai ar

Strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimas ir Europos ekonomika labai priklauso nuo mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) gebėjimo išnaudoti savąjį potencialą. Smulkiojo verslo aktas (SVA) – tai ES politikos sistema, kuria siekiama stiprinti MVĮ, kad jos galėtų augti ir kurti darbo vietas. 2008–2010 m. Komisija ir ES valstybės narės įgyvendino SVA nustatytas priemones, kad sumažintų administracinę naštą, sudarytų palankesnes sąlygas MVĮ gauti finansavimą ir padėtų joms patekti į naujas rinkas. Nors pradėta įgyvendinti daugelis SVA numatytų iniciatyvų, įgyvendinimo apžvalga rodo, kad reikia