Smulkiojo verslo aktas Europai padeda stiprinti mažąsias įmones ir skatina augimą

Strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimas ir Europos ekonomika labai priklauso nuo mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) gebėjimo išnaudoti savąjį potencialą. Smulkiojo verslo aktas (SVA) – tai ES politikos sistema, kuria siekiama stiprinti MVĮ, kad jos galėtų augti ir kurti darbo vietas. 2008–2010 m. Komisija ir ES valstybės narės įgyvendino SVA nustatytas priemones, kad sumažintų administracinę naštą, sudarytų palankesnes sąlygas MVĮ gauti finansavimą ir padėtų joms patekti į naujas rinkas. Nors pradėta įgyvendinti daugelis SVA numatytų iniciatyvų, įgyvendinimo apžvalga rodo, kad reikia daugiau MVĮ rėmimo veiksmų.

Nuo 2008 m. sėkmingai įgyvendinamos šios SVA iniciatyvos:

 • 100 000 MVĮ pasinaudojo Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos finansinėmis priemonėmis ir sukūrė daugiau kaip 100 000 darbo vietų.
 • Remiantis pavėluotų mokėjimų direktyva šiuo metu reikalaujama, kad valdžios institucijos su savo tiekėjais atsiskaitytų per 30 dienų. Tokiu būdu pagerintas įmonių grynųjų pinigų srautas.
 • Daugelyje valstybių narių labai sutrumpėjo bendrovės steigimo laikas ir sumažėjo steigimo išlaidos.
 • Supaprastinus internetines procedūras ir sudarius galimybes teikti bendrą pasiūlymą MVĮ sudarytos palankesnės sąlygos dalyvauti viešojo pirkimo konkursuose.
 • Naujas ES MVĮ centras Kinijoje padeda šioms įmonėms patekti į Kinijos rinkas.

Komisija pasiryžusi ir toliau pirmenybę teikti MVĮ. Kad būtų atsižvelgta į naujausius ekonomikos pokyčius, suderinti SVA ir strategijos „Europa 2020“ prioritetai ir nuolat gerinamos MVĮ verslo sąlygos, apžvalgoje siūloma imtis tolesnių veiksmų įvairiose prioritetinėse srityse:

 • Palankesnės sąlygos gauti investicijoms ir augimui reikalingą finansavimą
  • patobulinus paskolų garantijų programas MVĮ galėtų pasinaudoti paskolų garantijomis;
  • turėtų būti sudaryta galimybė visiems bankams, nepriklausomai nuo dydžio, įgyvendinti Europos investicijų banko paskolas ir ES priemones.
 • Išmanus reglamentavimas, kuriuo MVĮ sudaromos sąlygos didžiausią dėmesį skirti pagrindinei veiklai
  • Komisijos teisės aktų pasiūlymams taikant „MVĮ tyrimą“ ir išskirtinį dėmesį skiriant labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skirtumams, būtų patobulinti ES teisės aktai;
  • valstybėse narėse įsteigus kontaktinius centrus būtų palengvintos administracinės procedūros;
  • turėtų būti nustatyti „perteklinio reguliavimo“ – nacionalinių institucijų praktikos viršyti reikalavimus, nustatytus į nacionalinę teisę perkeliamose ES direktyvose, – mažinimo kiekybiniai tikslai.
 • Pasinaudojimas visomis bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis
  • pasiūlymas dėl bendros konsoliduotos įmonių pelno mokesč·    ių bazės;
  • priemonės tarpvalstybiniam skolų išieškojimui palengvinti;
  • Europos standartizacijos sistemos peržiūra, kad standartai būtų palankesni MVĮ ir lengviau prieinami;
  • gairės MVĮ, taikanč·    ioms kilmės ženklinimo taisykles.
 • Pagalba MVĮ, sprendžiančioms globalizacijos ir klimato kaitos problemas
  • siūlymai remti MVĮ, vykdanč·    ias veiklą rinkose už ES ribų ;
  • nauja pasaulio mastu konkuruojanč·    ių inovacijų grupių ir tinklų strategija;
  • speciali priemonė, pagal kurią Europos įmonių tinklo aplinkos ir energetikos ekspertai galėtų perduoti žinias iš vieno regiono į kitą.

Daugiau informacijos:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/