Komisija skirs 267 mln. EUR naujiems aplinkos projektams

Europos Komisija paskelbė kasmetį kvietimą teikti pasiūlymus, finansuotinus pagal Europos aplinkos fondo programą LIFE+. Pasiūlymus kviečiama teikti pagal vieną iš trijų programos dalių: gamtos ir biologinės įvairovės, aplinkos politikos ir valdymo, taip pat informacijos ir ryšių. Iš viso numatyta 267 mln. EUR dotacijų susitarimams bendrai finansuoti. Kvietimas galioja iki 2011 m. liepos 15 d. Progrma LIFE+ sudaro trys dalys:

  • LIFE+ gamtos ir biologinės įvairovės projektais gerinama nykstančių rūšių ir jų buveinių apsaugos būklė.
  • LIFE+ aplinkos politikos ir valdymo projektai yra inovaciniai ar bandomieji projektai, kuriais padedama plėtoti politikos idėjas, technologijas, metodus ir priemones įvairiose srityse, įskaitant oro, vandens, atliekų, klimato, dirvožemio ir žemės ūkio. Be to, taikant šią programos LIFE+ dalį padedama įgyvendinti projektus, kuriais siekiama gerinti ES aplinkos teisės aktų įgyvendinimą, kurti aplinkos politikos žinių bazę ir vykdant stebėjimą (įskaitant miško stebėjimą) plėtoti aplinkos informacijos šaltinius. Gali būti bendrai finansuojama iki 50 proc. projektų išlaidų.
  • LIFE+ informacijos ir ryšių projektai susiję su informavimo apie aplinką, gamtos apsaugą ir biologinės įvairovės išsaugojimą ir su šios srities informuotumo didinimo kampanijoms, taip pat su miškų gaisrų prevencijos projektais (informuotumo didinimo, specialių mokymų rengimo).
  • LIFE+ yra Europos aplinkos srities finansinė priemonė, kurios bendras 2007–2013 m. biudžetas – 2,143 mlrd. EUR.

Visa informacija apie LIFE+
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Lietuvoje įgyvendinamų LIFE projektų apžvalga
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/lithuania.html

Informacinis pranešimas ec.europa.eu