Nuo šiol Europos Sąjungos rinkoje nebeliko vietos pavojingiems arba turintiems defektų žaislams. 2011-07-20 įsigaliojo naujos taisyklės kurių pagalba bus galima užtikrinti aukščiausio saugumo lygio reikalavimus pasaulyje. Kiekviena šalis narė turės užtikrinti, kad rinkos priežiūros institucijos atliktų adekvačius patikrinimus šioje srityje tiek importuojamiems žaislams ar jų gamybos medžiagoms iš ES nepriklausančių šalių, tiek iš šalių narių. Patikrinimų metu suradus pavojingų žaislų jie bus nedelsiant konfiskuojami. Šios taisyklės taip pat suteikia daugiau įsipareigojimų žaislų gamintojams, importuotojams ir distributoriams. Prieš paleidžiant naują žaislą į rinką

Paraiškas bus galima teikti keturiose specifinėse programose (Bendradarbiavimas; Idėjos; Žmonės ir Pajėgumai). Šiems kvietimams yra skirta 7 mlrd. Eurų parama, iš kurių 1 mlrd. planuojamas skirti mažoms ir vidutinėms Europos įmonėms. Kvietimų sritys apima sveikatos, informacinių technologijų, nanotechnologijų, energetikos, aplinkosaugos, transporto, kosmoso, maisto, žemdirbystės, biotechnologijų, socialinių mokslų ir kitas sritis. Iš viso paskelbta daugiau kaip 60 kvietimų. Paraiškas EK gali teikti konsorciumai sudaryti iš ne mažiau kaip 3 partnerių iš skirtingų ES valstybių narių arba šalių, priklausančių ES ekonominio bendradarbiavimo zonai.

Europos Komisija patvirtino 183 naujų projektų, kurie yra LIFE+ (Europos Sąjungos aplinkosaugos fondo) programos dalis, finansavimą. Šie projektai apima visas ES šalis nares ir yra skirti gamtos išsaugojimo, klimato kaitos, švariųjų technologijų, aplinkosaugos politikos ir informacijos bei komunikacijos aplinkosaugos klausimais spręsti. Bendrai šių projektų suma sudaro 530 mln. EUR. iš kurių ES suteiks 244 mln. Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/902&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en Aivaras Knieža Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto

Automobilių pramonė turės didesnę paskatą investuoti į naujas CO2 išmetimą į aplinką mažinančias technologijas ir jų diegimą naujuose automobiliuose. Tai paskatinti turi Europos Komisijos 2011-07-25 priimtas naujas reglamentas. Reglamentas leidžia variklių gamintojams gauti CO2 emisijos kreditus jei jie atitiks naujus patvirtintus „eko-inovacijų“ standartus kurie skirti emisijos mažinimui. Kreditai padės gamintojams sumažinti CO2 emisijos, kurią išskiria nauji automobiliai, kiekį iki 130 gramų kilometrui vidutiniškai iki 2015 metų. Eko-inovacijomis bus laikomos tos, kurios skirsis nuo siekiamo 130 gramų vidurkio iki 7g CO2/kilometrui. Remiantis

Europos Komisijos (toliau EK) sudaryta ekspertų grupė parengė rekomendacijas, kuriose pateikiamos aukštųjų technologijų sritys, kurias rekomenduojama vystyti, kad Europa taptų konkurencinga pramonės technologijų srityje. EK ekspertų grupė rekomenduoja, kad nanotechnologijų ir pažangių medžiagų vystymas būtų skatinimas finansuojant ateities tyrimus ir inovacijas. Visas pranešimas:

Europos Komisija pradėjo naują programą ,,Pažangiosios specializacijos“, kuri skirta padėti regionams nustatyti jų stipriąsias ir silpnąsias puses bei mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijai kurti. Pažangios specializacijos strategijomis galima užtikrinti veiksmingesnį viešųjų lėšų naudojimą ir skatinti privačias investicijas. Vietoj to, kad įvairioms sritims ir verslo sektoriui būtų paskirstyta po nedaug investicijų, šios strategijos gali padėti regionams sutelkti lėšas keletui prioritetų. Taip pat jos turi būti glaudžiai susijusios su kitomis politikos sritimis, ir, jas taikant, būtina suprasti regiono privalumus atsižvelgiant į kitus regionus

Atsižvelgiant į tai, kad fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimas įsigyjant verslo liudijimą yra skirtas tik pačiam smulkiausiam gyventojo verslui, kuris neprisideda prie konkurencinių sąlygų iškraipymo, o jo sumokamas fiksuotas mokestis nėra nepagrįstai mažas lyginant su veiklos apimtimi ir pajamomis, siūloma išlaikyti absoliučiai didžiąją dalį (apie 90 proc.) veiklų, kuriomis galima verstis įsigijus verslo liudijimą. Tačiau siūloma apriboti galimybes verstis tokiomis veiklomis ir tokiais būdais, kurie nebūdingi pačiam smulkiausiam gyventojo verslui: teikti prekes ir paslaugas juridiniams asmenims; užsiimti didmenine prekyba –