Europos Komisija pristatė keletą svarbių Septintosios Bendrosios mokslinių tyrimų programos (FP7) kvietimų teikti paraiškas.

Paraiškas bus galima teikti keturiose specifinėse programose (Bendradarbiavimas; Idėjos; Žmonės ir Pajėgumai). Šiems kvietimams yra skirta 7 mlrd. Eurų parama, iš kurių 1 mlrd. planuojamas skirti mažoms ir vidutinėms Europos įmonėms. Kvietimų sritys apima sveikatos, informacinių technologijų, nanotechnologijų, energetikos, aplinkosaugos, transporto, kosmoso, maisto, žemdirbystės, biotechnologijų, socialinių mokslų ir kitas sritis. Iš viso paskelbta daugiau kaip 60 kvietimų.
Paraiškas EK gali teikti konsorciumai sudaryti iš ne mažiau kaip 3 partnerių iš skirtingų ES valstybių narių arba šalių, priklausančių ES ekonominio bendradarbiavimo zonai. Projektuose gali dalyvauti įvairios organizacijos iš Lietuvos, taip pat mažos ir vidutinės įmonės, atskirose veiklose (pvz. mobilumo) – ir individualūs tyrėjai. Skirtingoms kvietimų sritims taikomi skirtingi paraiškų pateikimo terminai, todėl juos reikia atidžiai sekti.
Finansinė parama gali būti skiriama moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai, demonstracinėms veikloms, bendradarbiavimo veikloms, infrastruktūrai ir kt.
Daugiau informacijos galite rasti specifinių programų nuorodose, kurios pateikiamos žemiau
Arba oficialiame Europos Komisijos pranešime spaudai:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/900&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas