2012 m. balandžio 19 d. Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (Vilniaus PPAR), surengė nemokamą seminarą „Tausojantis namas – energijos taupymo ir aplinkosaugos politika Europos Sąjungoje“. Seminaro metu valstybės įmonės „Energetikos agentūra“ vyr. specialistas Tadas Norvydas pristatė Europos Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo strategiją. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo, statybos produktų ir proceso normavimo skyriaus vyr. specialistas Tomas Baranauskas supažindino seminaro dalyvius su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) visoje Europoje pradeda naują dvejų metų Saugių darbo vietų kampaniją „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe". Darbo vietos Europos Sąjungoje (ES) yra saugesnės ir sveikesnės nei anksčiau, tačiau kasmet jose vis dar įvyksta 6,9 mln. nelaimingų atsitikimų, o milijonai žmonių kenčia nuo su darbu susijusių ligų. Žmonių kančių dėl prastos saugos ir sveikatos darbe neįmanoma įvertinti, bet ekonominės sąnaudos siekia 490 mlrd. eurų per metus, t. y. daugiau nei pusė ES finansų krizės problemoms

Kampanijos „We Mean Business“ pagrindinis tikslas – raginti įmones kurti daugiau darbo vietų stažuotojams ir praktikantams, padėti jaunimui gerinti turimus įgūdžius ir užimtumo galimybes. 2012-2013 m. Komisija per „Leonardo da Vinci“ ir „Erasmus“ programas finansiškai parems iš viso 280 000 profesinių mokyklų moksleivių ir aukštojo mokslo įstaigų studentų stažuočių. Stažuotės gali padėti jaunimui lengviau įsitvirtinti pirmoje geroje darbo vietoje pabaigus studijas. Stažuotės naudingos ir įmonėms, nes padeda atrinkti būsimus geriausius darbuotojus, kurių naujos idėjos ateityje galės padaryti didelę įtaką įmonių darbo

Europos Komisija nori stipriai sumažinti nebūtinų administracinių apribojimų ES viduje skaičių. Šis konkretus pasiūlymas leis supaprastinti administracinius ribojimus bei padės sutaupyti 1,5 mlrd. EUR verslo, gyventojų ir registracijos organizacijų išlaidų. Kiekvienais metais ES piliečiai ir įmonės turi perkelti apie 3,5 mln. automobilių į kitas ES šalis ir todėl turi jas perregistruoti pagal tos šalies įstatymus. Tačiau procedūra, kuri atrodytų turi būti paprasta dėl bendrosios rinkos ir naujausių technologijų, deja yra gana sudėtinga ir ilga dėl skirtingų registravimo taisyklių ir prieštaravimų tarp

Nedarbas ES dar niekad nebuvo toks didelis, o ateinančių mėnesių ekonominės prognozės nedžiugina, todėl Komisija šiandien pateikė konkrečių priemonių, kuriomis bus skatinama kurti darbo vietas. Komisijos pasiūlyme daugiausia dėmesio skiriama darbo vietų kūrimo paklausai ir siūloma būdų, kaip valstybės narės galėtų skatinti įdarbinti daugiau žmonių, pavyzdžiui, mažindamos mokesčius arba labiau remdamos steigiančiuosius įmones. Taip pat nurodomos sritys, kuriose ateityje bus didžiausias darbo vietų kūrimo potencialas – tai ekologiška ekonomika, sveikatos priežiūros paslaugos ir IRT. Komunikate pabrėžiama reikmė labiau rūpintis užimtumo ir

Europos Komisija ketina paskelbti įstatymo pasiūlymą, kuris palengvins automobilių, furgonų, autobusų ir sunkvežimių, kurie prieš tai buvo registruoti kitoje ES valstybėje, registravimą. Pagrindiniai ketinamo paskelbti įstatymų rinkinio privalumai: Asmenims, dirbantiems kitoje ES valstybėje nei yra registruoti, kurie naudojasi automobiliu, kurį užregistravo jų darbdavys, nebereikės papildomai jo perregistruoti. Asmenims, kurie per metus praleidžia dalį laiko kitoje ES šalyje, nebebus prašoma perregistruoti automobilio; Administracinių formalumų mažinimas automobilių, furgonų, autobusų ir sunkvežimių perregistravimui ES (pavyzdžiui, mažinant formalumus persikraustant iš vienos šalies į kitą ES viduje ar

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas regiono žvaigždžių apdovanojimui 2013 m. laimėti. Paraiškas gali teikti įmonės ir organizacijos, kurios gavo ES struktūrinių fondų finansavimą projektui, jei jis prisidėjo prie intelektualių, ilgalaikių regionų augimo tikslų įgyvendinimo ir buvo susijęs su miestų plėtra ir komunikacijos gerinimu bei sanglaudos politika. Paraiškos priimamos penkių kategorijų apdovanojimams laimėti: Intelektinis augimas: universitetų prisidėjimas prie regionų augimo; Nuoseklus augimas: resursų efektyvus panaudojimas mažosiose ir vidutinėse įmonėse; Visuotinis augimas: socialinės inovacijos, kūrybiški sprendimai šiuolaikinėje visuomenėje.; Miesto žvaigždės kategorija: integruoti nuoseklaus regionų plėtros būdai; Informacijos

Europos Sąjungos (toliau - ES) viešųjų pirkimų rinka vidutiniškai vertinama daugiau kaip viena šeštąja viso ES sukuriamo vidaus produkto. Didelėje ES viešųjų pirkimų rinkoje, mažosios ir vidutinės įmonės (toliau MVĮ), atsižvelgiant į bendrą jų indėlį į ekonomiką, turėtų gauti didelę dalį pajamų. Nors 2004 metų ES direktyvos, reformuojančios viešųjų pirkimų taisykles, suteikia gerą pagrindą, užtikrinantį MVĮ galimybes dalyvauti konkursuose, remiantis 2010 m. ES atliktu tyrimu, MVĮ priėjimo prie viešųjų pirkimų sąlygos nėra palankios. Pastebima, kad vidutinio dydžio bendrovėms viešuosiuose pirkimuose