Viešųjų pirkimų sąlygos mažoms ir vidutinėms įmonėms

Europos Sąjungos (toliau – ES) viešųjų pirkimų rinka vidutiniškai vertinama daugiau kaip viena šeštąja viso ES sukuriamo vidaus produkto. Didelėje ES viešųjų pirkimų rinkoje, mažosios ir vidutinės įmonės (toliau MVĮ), atsižvelgiant į bendrą jų indėlį į ekonomiką, turėtų gauti didelę dalį pajamų. Nors 2004 metų ES direktyvos, reformuojančios viešųjų pirkimų taisykles, suteikia gerą pagrindą, užtikrinantį MVĮ galimybes dalyvauti konkursuose, remiantis 2010 m. ES atliktu tyrimu, MVĮ priėjimo prie viešųjų pirkimų sąlygos nėra palankios. Pastebima, kad vidutinio dydžio bendrovėms viešuosiuose pirkimuose sekasi geriau nei mažoms įmonėms.

Kadangi MVĮ priėjimo prie viešųjų pirkimų lygis šalyse narėse skiriasi, Europos Komisija (toliau EK) skatina šalis nares dalintis gerąja praktika lengvinant MVĮ priėjimą prie viešųjų pirkimų. Taip būtų skatinamas įmonių konkurencingumas ir inovatyvumas. Tačiau vis dar esama daug kliūčių dėl kurių MVĮ atsisako dalyvauti konkursuose arba net to vengia dėl šių priežasčių:

Trukdžiai gaunant informaciją;

  • Žinių apie viešųjų pirkimų procedūras stoka;
  • Didelės apimties sutartys;
  • Per trumpas laikas pasiūlymui parengti;
  • Išlaidos, susijusios su pasiūlymų parengimu (kadangi daugelis išlaidų numatomos iš anksto, MVĮ patiria neproporcingai dideles išlaidas lyginant su didesnėmis įmonėmis) ;
  • Per didelės administracinės kliūtys;
  • Vartojama nežinoma kalba;
  • Reikalaujamas aukšta kvalifikacijos lygis;
  • Finansinės garantijos;
  • Diskriminacija tarptautiniuose pirkimuose išskirtines sąlygas suteikiant vietos įmonėms;
  • Bendradarbiavimo partnerių užsienyje paieška.

Sunkumai su, kuriais susiduria įmonės, yra žinomi ir reikia dar daug pastangų, keičiant galiojančią viešųjų pirkimų praktiką. Iš kitos pusės, atsakingos institucijos, sprendžiančios dėl sutarčių pasirašymo vyriausybių ar valdžios institucijų vardu, neretai turi užtikrinti lėšų naudojimo racionalumą ir kai kuriais atvejais procedūrų keitimas sudaro papildomų sunkumų.

Dabartinis viešųjų pirkimų direktyvų rinkinys sukurtas taip, kad administracinės prievolės ir išlaidos, susijusios su dalyvavimu viešajame pirkime, daro viešųjų pirkimų procedūras skaidresnėmis ir lengviau prieinamomis bei skatina naudotis elektroninėmis priemonėmis. Siekiant supaprastinti procesą, Europos Komisija pasiūlė sukurti gerosios praktikos rinkinį, kuris padėtų įmonėms dalyvauti viešuosiuose konkursuose bei ragina šalis nares bendradarbiauti keičiantis patirtimi.

Išsamesnė informacija: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_executive_summary_2010_en.pdf.

 

Rimantė Šniuolytė

Europos verslo ir inovacijų tinklas

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amamtų rūmai