Inoconnect

Priemonė skirta dalyvavimui tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose. Visi projekte numatyti tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų renginiai turi būti įtraukti į EĮT renginių sąrašą.

Renginių sąrašas pateikiamas EK interneto svetainėje

Priemonės tikslas – skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (angl. Enterprise Europe Network, EEN) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtos ir inovacijų (MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais.
Europos įmonių tinklas (toliau – EĮT) – 2008 m. Europos Komisijos iniciatyvą įgyvendinančios organizacijos, teikiančios nemokamas, vieno langelio principu veikiančias, viešąsias paslaugas, kurių tikslas – padėti įmonėms plėtoti verslą tarptautinėse rinkose

EĮT Lietuvoje:

 • Lietuvos inovacijų centras
 • Kauno PPAR
 • Vilniaus PPAR
 • Klaipėdos PPAR

 

PAREIŠKĖJAI

 • privatieji juridiniai asmenys;
 • mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai

Jei:

 • vykdo MTEPI veiklą ir ją deklaruoja LR statistikos departamentui (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet bent vienas jo narys, išskyrus MSI, turi vykdyti MTEPI veiklą ir ją deklaruoti Lietuvos statistikos departamentui)
 • vienų finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos yra ne mažesnė kaip 50 000 Eur (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet bent vieno jo nario vienų finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos)

 

RENGINIAI

Jei renginys yra sąraše:

 • Pasirenkamas renginys iš EĮT viešai skelbiamo sąrašo;
 • Paraiškoje numatomas vykimas į tą renginį;
 • Pagrindžiama renginio pridėtinė vertė randant partnerius dalyvauti konkrečioje MTEPI iniciatyvoje

Jei renginio nėra sąraše:

 • Kreipiamasi į EĮT narį su prašymu įtraukti renginį į viešai skelbiamą sąrašą;
 • Renginys įtraukiamas į viešai skelbiamą sąrašą;
 • Paraiškoje numatomas vykimas į tą renginį;
 • Pagrindžiama renginio pridėtinė vertė randant partnerius dalyvauti konkrečioje MTEPI iniciatyvoje

 

REIKALAVIMAI PROJEKTUI

 • Trukmė – iki 18 mėn. (nuo sutarties pasirašymo)
 • Gali būti pradėtas ne anksčiau 3 mėn. iki paraiškos pateikimo
 • De minimis
 • Planuojama plėtoti MTEP
 • MTEP tiesiogiai siejasi su Sumania strategija
 • MTEP plėtojimą paskatintų konkrečių tarptautinių ES MTEPI iniciatyvų teikiamos galimybės
 • Užmezgimas ryšių su tarptautiniais partneriais padidintų dalyvavimo ES MTEPI iniciatyvose sėkmę
 • Tarptautinius partnerius tikimasi rasti konkrečioje EĮT renginiuose

Pareiškėjo veiklos ir (arba) projekto, kuriam ieškoma partnerių, pobūdis TURI atitikti tarptautinės MTEPI veiklos iniciatyvos renginio teminį specifiškumą (vertinama, ar pareiškėjo vykdoma veikla atitinka renginio tematiką – pagal paraiškoje pateiktą informaciją, pardavimo pajamų struktūrą, renginio aprašymą (programą) ir pan.

STEBĖSENOS RODIKLIAI (ĮSIPAREIGOJIMAI)

Rezultato stebėsenos rodiklis:

 • „Pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai“, kodas R.N. 834;

Paraiška konkrečiai MTEPI iniciatyvai – projekto vykdytojo tarptautinės MTEPI iniciatyvos (programos) įgyvendinančiajai institucijai teikiama paraiška, skirta vykdyti veiklą (projektą) pagal tarptautines MTEPI srities iniciatyvas (programas).

MTEPI iniciatyvos (programos) įgyvendinančioji institucija priklausomai nuo tarptautinės MTEPI iniciatyvos (programos) gali būti Europos mokslinių tyrimų taryba, Mokslinių tyrimų administravimo agentūra, Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių administravimo agentūra, Inovacijų ir tinklų administravimo agentūra, „Eureka“ sekretoriatas ir pan.

Produkto stebėsenos rodikliai:

 • „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, kodas P.B. 202 (PRIVALOMAS);
 • „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams“, kodas P.B. 227;
 • „Pasirašyti susitarimai su tarptautiniais partneriais“, kodas P.N.828 (PRIVALOMAS).

Susitarimas – teisiškai saistanti sutartis, susitarimas, įpareigojantis projekto vykdytojui ir tarptautiniam partneriui kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti

Tarptautinis partneris – ES ir/ar asocijuotose šalyse veikiantis dalyvis/bendrininkas (įmonė, klasteris ir/ar mokslo ir technologijų parkas ar jų grupė), reikalingas bendrai veiklai vystyti, t. y. kurti paslaugas, produktus ar sistemas, sutelkiant partnerių gebėjimus, patirtį ir darbo metodus.

SU PARAIŠKA PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 • PVM klausimynas;
 • finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą) pagrindžiantys dokumentai;
 • Pareiškėjo paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniai (netaikoma jei pateikta Juridinių asmenų registrui) ir pareiškėjo vadovo pasirašyta tarpinė einamųjų ataskaitinių finansinių metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaita (tas pats ir klasterio nariui, jei paraišką teikią koordinatorius);
 • MTEP išlaidų deklaracija (forma MT-2) ir elektroninis laiškas, kuriame patvirtinamas ataskaitos pateikimo ir priėmimo Lietuvos statistikos departamentui faktas;
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (dėl de minimis patikrinimo)
 • Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (jei paraišką teikia koordinatorius);
 • Aprašo 4 priedas (atitikties įvertinimas).

 

ATSISKAITYMAS UŽ DALYVAVIMĄ RENGINIUOSE

 • pažyma iš EĮT organizacijos, kurioje patvirtinamas dalyvio dalyvavimo renginyje faktas;
 • pasirašyti susitarimai su tarptautiniais partneriais arba išrašai iš susitarimų su tarptautiniais partneriais, įvardijantys tarptautinius partnerius ir sutarties objektą, kuris turi būti sietinas su bendru dalyvavimu tarptautinėje ES MTEPI iniciatyvoje ir (arba) ryšių užmezgimu MTEPI srityje su atitinkamais tarptautiniais partneriais (šie dokumentai teikiami, jei buvo pasirašyti atitinkami susitarimai atitinkamu laikotarpiu, už kurį teikiamas mokėjimo prašymas kompensuoti išlaidas);
 • projekto vykdytojo parengta suvestinė pažyma, kurioje pateikta informacija apie dalyvavimą tarptautinės MTEPI veiklos iniciatyvos renginyje: nurodytas renginio pavadinimas, data, renginio vieta, dalyvių skaičius ir pavadinimai, galutinių naudos gavėjų (dalyvių), vykusių į renginį, sąrašas ir renginio metu galutinių naudos gavėjų pasiekti rezultatai;
 • dalyvavimo renginyje faktiniai įrodymai (mažiausiai penkios nuotraukos iš renginio, kuriuose matytųsi įmonės atstovai, dalyvaujantys susitikime greta kitų dalyvių; renginio (susitikimo) programa; EĮT organizacijos pažyma apie įmonės dalyvavimą atitinkamame renginyje);
 • kiti pagrindžiantys dokumentai.

 

TINKAMOS IŠLAIDOS

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Daiva Besagirskaitė, d.besagirskaite@lic.lt, 8 672 24219