Inoconnect

Priemonė skirta dalyvavimui tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose. Visi projekte numatyti tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų renginiai turi būti įtraukti į EĮT renginių sąrašą.

Renginių sąrašas pateikiamas EK interneto svetainėje

Priemonės tikslas – skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.

Remiama veikla – dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose. Tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginių sąrašas pateikiamas Europos Komisijos interneto svetainėje http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true.

EĮT Lietuvoje:

 • Lietuvos inovacijų centras
 • Kauno PPAR
 • Vilniaus PPAR
 • Klaipėdos PPAR

 

PAREIŠKĖJAI

 • įmonės;
 • mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai

Jei:

 • vykdo MTEPI veiklą ir ją deklaruoja LR statistikos departamentui (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet bent vienas jo narys, išskyrus mokslo ir studijų instituciją, turi vykdyti MTEPI veiklą ir ją deklaruoti Lietuvos statistikos departamentui)
 • vienų finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos yra ne mažesnė kaip 10 000 Eur (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet bent vieno jo nario vienų finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos)

 

RENGINIAI

Jei renginys yra sąraše:

 • Pasirenkamas renginys iš EĮT viešai skelbiamo sąrašo;
 • Paraiškoje numatomas vykimas į tą renginį;
 • Pagrindžiama renginio pridėtinė vertė randant partnerius dalyvauti konkrečioje MTEPI iniciatyvoje

Jei renginio nėra sąraše:

 • Kreipiamasi į EĮT narį su prašymu įtraukti renginį į viešai skelbiamą sąrašą;
 • Renginys įtraukiamas į viešai skelbiamą sąrašą;
 • Paraiškoje numatomas vykimas į tą renginį;
 • Pagrindžiama renginio pridėtinė vertė randant partnerius dalyvauti konkrečioje MTEPI iniciatyvoje

 

REIKALAVIMAI PROJEKTUI

 • Trukmė – iki 18 mėn. (nuo sutarties pasirašymo)
 • Gali būti pradėtas ne anksčiau 3 mėn. iki paraiškos pateikimo
 • De minimis
 • Planuojama plėtoti MTEP
 • MTEP tiesiogiai siejasi su Sumania strategija
 • MTEP plėtojimą paskatintų konkrečių tarptautinių ES MTEPI iniciatyvų teikiamos galimybės
 • Užmezgimas ryšių su tarptautiniais partneriais padidintų dalyvavimo ES MTEPI iniciatyvose sėkmę
 • Tarptautinius partnerius tikimasi rasti konkrečioje EĮT renginiuose

Pareiškėjo veiklos ir (arba) projekto, kuriam ieškoma partnerių, pobūdis TURI atitikti tarptautinės MTEPI veiklos iniciatyvos renginio teminį specifiškumą (vertinama, ar pareiškėjo vykdoma veikla atitinka renginio tematiką – pagal paraiškoje pateiktą informaciją, pardavimo pajamų struktūrą, renginio aprašymą (programą) ir pan.).

STEBĖSENOS RODIKLIAI (ĮSIPAREIGOJIMAI)

Rezultato stebėsenos rodiklis:

 • „Pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai“, kodas R.N. 834;

Paraiška konkrečiai MTEPI iniciatyvai – projekto vykdytojo tarptautinės MTEPI iniciatyvos (programos) įgyvendinančiajai institucijai teikiama paraiška, skirta vykdyti veiklą (projektą) pagal tarptautines MTEPI srities iniciatyvas (programas).

MTEPI iniciatyvos (programos) įgyvendinančioji institucija priklausomai nuo tarptautinės MTEPI iniciatyvos (programos) gali būti Europos mokslinių tyrimų taryba, Mokslinių tyrimų administravimo agentūra, Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių administravimo agentūra, Inovacijų ir tinklų administravimo agentūra, „Eureka“ sekretoriatas ir pan.

Produkto stebėsenos rodikliai:

 • „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, kodas P.B. 202 (PRIVALOMAS);
 • „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams“, kodas P.B. 227;
 • „Pasirašyti susitarimai su tarptautiniais partneriais“, kodas P.N.828 (PRIVALOMAS).

Susitarimas – teisiškai saistanti sutartis, susitarimas, įpareigojantis projekto vykdytojui ir tarptautiniam partneriui kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti

Tarptautinis partneris – ES ir/ar asocijuotose šalyse veikiantis dalyvis/bendrininkas (įmonė, klasteris ir/ar mokslo ir technologijų parkas ar jų grupė), reikalingas bendrai veiklai vystyti, t. y. kurti paslaugas, produktus ar sistemas, sutelkiant partnerių gebėjimus, patirtį ir darbo metodus.

 

SU PARAIŠKA PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 • finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą) pagrindžiantys dokumentai;
 • Pareiškėjo paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniai (netaikoma jei pateikta Juridinių asmenų registrui) ir pareiškėjo vadovo pasirašyta tarpinė einamųjų ataskaitinių finansinių metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaita (tas pats ir klasterio nariui, jei paraišką teikią koordinatorius);
 • MTEP išlaidų deklaracija (forma MT-2) ir elektroninis laiškas, kuriame patvirtinamas ataskaitos pateikimo ir priėmimo Lietuvos statistikos departamentui faktas;
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (dėl de minimis patikrinimo);
 • Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (jei paraišką teikia koordinatorius);
 • Aprašo 4 priedas (atitikties įvertinimas).

 

ATSISKAITYMAS UŽ DALYVAVIMĄ RENGINIUOSE

 • Pažyma iš EĮT organizacijos, kurioje patvirtinamas dalyvio dalyvavimo renginyje faktas;
 • Pasirašyti susitarimai su tarptautiniais partneriais arba išrašai iš susitarimų su tarptautiniais partneriais, įvardijantys tarptautinius partnerius ir sutarties objektą, kuris turi būti sietinas su bendru dalyvavimu tarptautinėje ES MTEPI iniciatyvoje ir (arba) ryšių užmezgimu MTEPI srityje su atitinkamais tarptautiniais partneriais (šie dokumentai teikiami, jei buvo pasirašyti atitinkami susitarimai atitinkamu laikotarpiu, už kurį teikiamas mokėjimo prašymas kompensuoti išlaidas);
 • Pažyma dėl trumpalaikių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius (FĮ-010-02).
 • Pažyma dėl projekto vykdančiojo personalo darbo užmokesčio priskaitymo taikant fiksuotuosius įkainius (FĮ-030-02).
 • Dalyvavimo renginyje faktiniai įrodymai (mažiausiai penkios nuotraukos iš renginio, kuriuose matytųsi įmonės atstovai, dalyvaujantys susitikime greta kitų dalyvių; renginio (susitikimo) programa, darbo sutartis, komandiruotės įsakymas);
 • Kiti pagrindžiantys dokumentai.

 

TINKAMOS IŠLAIDOS

Komandiruočių išlaidų fiksuotasis įkainis apskaičiuojamas remiantis pažyma dėl trumpalaikių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius (FĮ-010-02): http://lvpa.lt/upload/files/InoConnect/3-priedas-trumpalaikiu-isvyku-pazyma-fi-010-nuo-2019-05-13%20(02).xlsx

Miestas, iš kurio išvykstama Paskirties šalis, miestas TI trukmė (dienų skaičius) Kelionės atstumas remiantis Erasmus+ programa** Nustatytas dienpinigių fiksuotasis įkainis***, eurais Apskaičiuota dienpinigių suma, eurais Nustatytas gyvenamojo ploto nuomos fiksuotasis įkainis***, eurais Apskaičiuota gyvenamojo ploto nuomos suma, eurais Prašoma apmokėti TI išlaidų suma, eurais
Vilnius BELGIJOS KARALYSTĖ Briuselis 5 1465 61,00 305,00 118,20 472,80 1079,55
Kaunas PORTUGALIJOS RESPUBLIKA Lisabona 4 3047 56,00 224,00 87,00 261,00 1036,40
Vilnius AUSTRALIJA Brisbane 9 14862 50,00 450,00 132,00 1056,00 3054,15

 

Kelionės atstumas remiantis Erasmus+ programa** apskaičiupjamas naudojantis Erasmus atstumo skaičiuokle: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Darbo užmokesčio fiksuotasis valandinis įkainis:

Eil. Nr. Ekonominė veikla* ERVK 2 red. Projektų vykdančiojo personalo Sekcijos Nr. Skyriaus Nr. Grupės Nr. Klasės Nr. Poklasio Nr. Projektų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio fiksuotasis įkainis, Eur/val.
1 Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė A 6,62
2 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla A 1 7,01
3 Miškininkystė ir medienos ruoša A 2 5,04
  Žvejyba ir akvakultūra A 3 7,47
4 Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba B-C 8,09
5 Kasyba ir karjerų eksploatavimas B 9,33
6 Apdirbamoji gamyba** C 8,07
7 Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba C 10-12 7,65
8 Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas (gamyba); odos ir odos dirbinių gamyba C 13-15 6,13
9 Tekstilės gaminių gamyba C 13       7,05
10 Drabužių siuvimas (gamyba) C 14 5,62
11 Odos ir odos dirbinių gamyba C 15 5,28
12 Medienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; leidyba ir spausdinimas C 16-18 7,50
13 Chemikalų ir chemijos produktų gamyba C 20 12,05
14 Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba C 21 11,87
15 Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalinių mineralinių produktų gamyba C 22-23 8,80
16 Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba C 24-25 8,59
17 Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba C 26 12,77
18 Elektros įrangos gamyba C 27 7,88
19 Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba C 28 9,50
20 Transporto įrangos gamyba C 29-30 8,63
21 Baldų gamyba; papuošalų, juvelyrinių dirbinių, muzikos instrumentų, žaislų gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas C 31-33 7,90
22 Baldų gamyba C 31 7,38
23 Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas D 35 9,48
24 Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas D 35 35.1 9,32
25 Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais D 35 35.2 12,81
26 Garo tiekimas ir oro kondicionavimas D 35 35.3 9,64
27 Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas E 36-39 6,65
28 Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas E 36 4,90
29 Statyba F 41-43 7,13
30 Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas G 45-47 7,40
31 Transportas ir saugojimas H 49-53 6,55
32 Transportas, sandėliavimas H 49-52 6,53
33 Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla H 53 9,40
34 Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla I 55-56 5,47
35 Informacija ir ryšiai J 58-63 14,22
36 Finansinė ir draudimo veikla K 64-66 14,12
37 Piniginis tarpininkavimas K 64 64.1 14,94
38 Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla K 65 14,91
39 Nekilnojamojo turto operacijos L 7,09
40 Profesinė, mokslinė ir techninė veikla M 69-75 10,16
41 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla M 72 13,97
42 Administracinė ir aptarnavimo veikla N 77-82 6,81
43 Švietimas P 85 7,40
44 Bendrasis vidurinis ugdymas P 85 85.3 85.3.1. 9,08
45 Aukštasis universitetinis mokslas P 8 85.4 85.42 85.42.20 9,76
46 Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas Q 86-88 8,38
47 Žmonių sveikatos priežiūros veikla Q 86 8,96
48 Kita stacionarinė globos veikla; nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla Q 87-88 6,18
49 Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla R 90-93 6,55
50 Kita aptarnavimo veikla S 94-96 6,47

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Daiva Bičkauskė, d.bickauske@lic.lt, 8 672 24219