Žaliosios pramonės inovacijos / Kvietimai

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo žaliosios pramonės Inovacijų programos partnerystės projektų schema

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo pavadinimasKvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą (toliau – Schema).Kvietimo teikti paraiškas numerisNOR-LT09-ŪM-K-03Tikslas Didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įskaitant žaliųjų sprendimų taikymą esamose tradicinės gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą. Skatinti aktyvesnį Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės verslo įmonių ir organizacijų bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus verslo projektus.Remiamos veiklos Schemos lėšomis finansavimas bus teikiamas Lietuvos rinkos mastu inovatyvioms technologijoms ar technologiniams procesams.Schemos lėšomis bus finansuojamos projektų veiklos, susijusios su:naujų aplinkosaugos technologijų sukūrimu, jų diegimu ar pateikimu į rinką;esamų technologinių procesų reikšmingu patobulinimu, siekiant sumažinti jų poveikį aplinkai ir (arba) padidinti gamtos išteklių panaudojimo efektyvumą, jų pateikimu į rinką;naujų inovatyvių aplinkosaugos technologijų įsigijimu ir diegimu.Tinkami pareiškėjai Tinkamas pareiškėjas yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (labai maža, maža ar vidutinė įmonė), įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ne mažiau kaip 1 metus iki Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 4-506 patvirtintų Gairių (2014 m. kovo 10 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-153 patvirtintas Gairių keitimas) pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą (toliau – Partnerystės projektų schemos gairės) įsigaliojimo dienos ir atitinkantis visus Partnerystės projektų schemos gairių 2 priedo 1 ir 2 punktuose, išskyrus 1.1.1.5 ir 1.1.1.6 punktus, išvardytus reikalavimus.Pareiškėjas gali nuspręsti įgyvendinti projektą su partneriu (-iais), pretenduojančiu (-iais) gauti finansavimą arba nepretenduojančiu (-iais) jo gauti. Partnerio (-ių) dalyvavimas projekte turi būti pagrįstas projekto paraiškoje. Pareiškėjas partneriais turi pasirinkti tik tuos juridinius asmenis, kurie įneš realų indėlį vykdant projekto veiklas ir (arba) aktyviai naudosis projekto metu sukurtais rezultatais. Partneris, nepretenduojantis gauti finansavimo, gali prisidėti prie projekto finansavimo ir pretenduoti į projekto rezultatus proporcingai savo indėliui.Pagal Programą skatinama įgyvendinti dvišalius partnerystės projektus, tačiau į projektą neprivaloma įtraukti partnerio. Dvišaliu partnerystės projektu laikomas projektas, įgyvendinamas kartu su Norvegijos Karalystėje registruotu (-ais) partneriu (-iais), nesusijusiu (-iais) su pareiškėju. Už partnerio (-ių), kuris (-ie) yra juridinis (-iai) asmuo (-enys), registruotas (-i) Norvegijos Karalystėje, įtraukimą į projektą skiriami papildomi balai projektų naudos ir kokybės vertinimo etape.Projekto partneriu dvišaliame partnerystės projekte gali būti juridinis (-iai) asmuo (-enys) (įmonė, mokslo ir studijų institucija, asociacija ar klasteris), registruotas (-i) Norvegijos Karalystėje pagal šios valstybės teisės aktus, kurio (-ių) įprastinė veikla susijusi su žaliosios pramonės inovacijomis ir kuris atitinka visus Gairių 2 priedo 1 punkte, išskyrus 1.1.1.2–1.1.1.4 papunkčiuose išvardytus reikalavimus, jei projekto partneris pretenduoja gauti finansavimą, arba visus Gairių 2 priedo 1.1.1.1, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.3.1–1.1.3.4, 1.1.3.6–1.1.3.9 papunkčiuose išvardytus reikalavimus, jei projekto partneris nepretenduoja gauti finansavimo.Į projekto įgyvendinimą gali būti įtrauktas juridinis (-iai) asmuo (-enys) (įmonė, mokslo ir studijų institucija, asociacija ar klasteris), registruotas (-i) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurio (-ių) įprastinė veikla susijusi su žaliosios pramonės inovacijomis ir kuris atitinka visus Gairių 2 priedo 1 punkte, išskyrus 1.1.1.3–1.1.1.5 papunkčiuose išvardytus reikalavimus, jei projekto partneris pretenduoja gauti finansavimą, arba visus Gairių 2 priedo 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.6, 1.1.3.1–1.1.3.4, 1.1.3.6–1.1.3.9 papunkčiuose išvardytus reikalavimus, jei projekto partneris nepretenduoja gauti finansavimo.Pareiškėjas ir partneris (-iai), teikdami paraišką, turi pateikti galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, parengtos lietuvių, jei partneris   (-iai) registruotas (-i) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, arba anglų kalba, jei bent vienas partneris registruotas Norvegijos Karalystėje pagal Norvegijos Karalystės teisės aktus, kopiją.Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimobiudžetas 19.602.427,06 Lt (5.677.255,29 EUR)(Ūkio ministerija pasilieka teisę pagal tam tikrą Kvietimą didinti planuojamą paskirstyti finansavimo sumą).Minimali ir maksimali projekto paramos sumaMažiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 690.560,00 Lt (200.000,00 EUR).Didžiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 3.452.800,00 Lt (1.000.000,00 EUR).Projekto finansavimo intensyvumasFinansavimo intensyvumas nustatomas pareiškėjui ir kiekvienam partneriui atskirai. Finansavimo intensyvumas gali siekti:45 procentus – labai mažai ar mažai įmonei;35 procentus – vidutinei įmonei;25 procentus – didelei įmonei, asociacijai, klasteriui, mokslo ir studijų institucijai.Jei projekto metu vykdoma mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veikla, finansavimo intensyvumas gali būti padidintas 15 procentų.Paraiškų pateikimo terminas ir būdai Paraiškų pateikimo pradžia: 2014 m. kovo 14 d. 8.00 val.Paraiškų pateikimo pabaiga: 2014 m. birželio 2 d. 17.00 val.Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto ir (arba) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos asmeniškai.Paraiška laikoma gauta laiku, jeigu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data ar įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė negu galutinė paraiškų pateikimo data.Pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę paraiškos versiją.Projekto įgyvendinimo terminaiProjekto įgyvendinimo sutartis įsigalioja kai ją pasirašo paskutinė projekto įgyvendinimo sutarties šalis.Visos projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki datos, nurodytos projekto įgyvendinimo sutartyje, bet ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 30 d.Paraiškų pateikimo vietaParaiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra,S. Konarskio g. 13, 03109, Vilnius.Papildomos informacijos teikimasVšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)El. paštas eeagrants@cpva.ltTel. (8 5)  219 1579Faks. (8 5) 251 4401Atsakymo į elektroniniu paštu arba faksu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 5 darbo dienos nuo paklausimo gavimo CPVA dienos.Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo dokumentusDetalesnę informaciją apie kvietimą galima rasti Partnerystės projektų schemos gairėse. Visi su kvietimu susiję dokumentai ir paraiškos dokumentų el. formos yra paskelbtos interneto svetainėse: www.norwaygrants.lt, www.cpva.lt, www.ukmin.lt.Daugiau informacijos apie Norvegijos finansinį mechanizmą, įskaitant ir paramą reglamentuojančias taisykles, galima rasti internetiniame puslapyje www.eeagrants.org.Gairės pareiškėjams Gairės pareiškėjamsProjektų atrankos būdas Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.Paraiškų vertinimą atliks CPVA. Pareiškėjų ir projektų vykdytojų skundai turi būti teikiami ir svarstomi Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) priima Lietuvos Respublikos ūkio ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo žaliosios pramonės Inovacijų programos partnerystės projektų schema

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą (toliau – Schema).

Kvietimo teikti paraiškas numeris NOR-LT09-ŪM-K-03

Tikslas

Didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įskaitant žaliųjų sprendimų taikymą esamose tradicinės gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą. Skatinti aktyvesnį Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės verslo įmonių ir organizacijų bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus verslo projektus.

Remiamos veiklos

Schemos lėšomis finansavimas bus teikiamas Lietuvos rinkos mastu inovatyvioms technologijoms ar technologiniams procesams.

Schemos lėšomis bus finansuojamos projektų veiklos, susijusios su:

naujų aplinkosaugos technologijų sukūrimu, jų diegimu ar pateikimu į rinką;

esamų technologinių procesų reikšmingu patobulinimu, siekiant sumažinti jų poveikį aplinkai ir (arba) padidinti gamtos išteklių panaudojimo efektyvumą, jų pateikimu į rinką;

naujų inovatyvių aplinkosaugos technologijų įsigijimu ir diegimu.

Tinkami pareiškėjai

Tinkamas pareiškėjas yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (labai maža, maža ar vidutinė įmonė), įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ne mažiau kaip 1 metus iki Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 4-506 patvirtintų Gairių (2014 m. kovo 10 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-153 patvirtintas Gairių keitimas) pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą (toliau – Partnerystės projektų schemos gairės) įsigaliojimo dienos ir atitinkantis visus Partnerystės projektų schemos gairių 2 priedo 1 ir 2 punktuose, išskyrus 1.1.1.5 ir 1.1.1.6 punktus, išvardytus reikalavimus.

Pareiškėjas gali nuspręsti įgyvendinti projektą su partneriu (-iais), pretenduojančiu (-iais) gauti finansavimą arba nepretenduojančiu (-iais) jo gauti. Partnerio (-ių) dalyvavimas projekte turi būti pagrįstas projekto paraiškoje. Pareiškėjas partneriais turi pasirinkti tik tuos juridinius asmenis, kurie įneš realų indėlį vykdant projekto veiklas ir (arba) aktyviai naudosis projekto metu sukurtais rezultatais. Partneris, nepretenduojantis gauti finansavimo, gali prisidėti prie projekto finansavimo ir pretenduoti į projekto rezultatus proporcingai savo indėliui.

Pagal Programą skatinama įgyvendinti dvišalius partnerystės projektus, tačiau į projektą neprivaloma įtraukti partnerio. Dvišaliu partnerystės projektu laikomas projektas, įgyvendinamas kartu su Norvegijos Karalystėje registruotu (-ais) partneriu (-iais), nesusijusiu (-iais) su pareiškėju. Už partnerio (-ių), kuris (-ie) yra juridinis (-iai) asmuo (-enys), registruotas (-i) Norvegijos Karalystėje, įtraukimą į projektą skiriami papildomi balai projektų naudos ir kokybės vertinimo etape.

Projekto partneriu dvišaliame partnerystės projekte gali būti juridinis (-iai) asmuo (-enys) (įmonė, mokslo ir studijų institucija, asociacija ar klasteris), registruotas (-i) Norvegijos Karalystėje pagal šios valstybės teisės aktus, kurio (-ių) įprastinė veikla susijusi su žaliosios pramonės inovacijomis ir kuris atitinka visus Gairių 2 priedo 1 punkte, išskyrus 1.1.1.2–1.1.1.4 papunkčiuose išvardytus reikalavimus, jei projekto partneris pretenduoja gauti finansavimą, arba visus Gairių 2 priedo 1.1.1.1, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.3.1–1.1.3.4, 1.1.3.6–1.1.3.9 papunkčiuose išvardytus reikalavimus, jei projekto partneris nepretenduoja gauti finansavimo.

Į projekto įgyvendinimą gali būti įtrauktas juridinis (-iai) asmuo (-enys) (įmonė, mokslo ir studijų institucija, asociacija ar klasteris), registruotas (-i) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurio (-ių) įprastinė veikla susijusi su žaliosios pramonės inovacijomis ir kuris atitinka visus Gairių 2 priedo 1 punkte, išskyrus 1.1.1.3–1.1.1.5 papunkčiuose išvardytus reikalavimus, jei projekto partneris pretenduoja gauti finansavimą, arba visus Gairių 2 priedo 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.6, 1.1.3.1–1.1.3.4, 1.1.3.6–1.1.3.9 papunkčiuose išvardytus reikalavimus, jei projekto partneris nepretenduoja gauti finansavimo.

Pareiškėjas ir partneris (-iai), teikdami paraišką, turi pateikti galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, parengtos lietuvių, jei partneris   (-iai) registruotas (-i) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, arba anglų kalba, jei bent vienas partneris registruotas Norvegijos Karalystėje pagal Norvegijos Karalystės teisės aktus, kopiją.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo biudžetas

19.602.427,06 Lt (5.677.255,29 EUR) (Ūkio ministerija pasilieka teisę pagal tam tikrą Kvietimą didinti planuojamą paskirstyti finansavimo sumą).

Minimali ir maksimali projekto paramos suma

Mažiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 690.560,00 Lt (200.000,00 EUR).

Didžiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 3.452.800,00 Lt (1.000.000,00 EUR).

Projekto finansavimo intensyvumas

Finansavimo intensyvumas nustatomas pareiškėjui ir kiekvienam partneriui atskirai. Finansavimo intensyvumas gali siekti:

45 procentus – labai mažai ar mažai įmonei;

35 procentus – vidutinei įmonei;

25 procentus – didelei įmonei, asociacijai, klasteriui, mokslo ir studijų institucijai.

Jei projekto metu vykdoma mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veikla, finansavimo intensyvumas gali būti padidintas 15 procentų.

Paraiškų pateikimo terminas ir būdai

Paraiškų pateikimo pradžia: 2014 m. kovo 14 d. 8.00 val.

Paraiškų pateikimo pabaiga: 2014 m. birželio 2 d. 17.00 val.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto ir (arba) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos asmeniškai.

Paraiška laikoma gauta laiku, jeigu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data ar įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė negu galutinė paraiškų pateikimo data.

Pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę paraiškos versiją.

Projekto įgyvendinimo terminai

Projekto įgyvendinimo sutartis įsigalioja kai ją pasirašo paskutinė projekto įgyvendinimo sutarties šalis.

Visos projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki datos, nurodytos projekto įgyvendinimo sutartyje, bet ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 30 d.

Paraiškų pateikimo vieta

Paraiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, 03109, Vilnius.

Papildomos informacijos teikimas

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) El. paštas eeagrants@cpva.lt tel. (8 5)  219 1579 faks. (8 5) 251 4401

Atsakymo į elektroniniu paštu arba faksu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 5 darbo dienos nuo paklausimo gavimo CPVA dienos.

Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo dokumentus

Detalesnę informaciją apie kvietimą galima rasti Partnerystės projektų schemos gairėse. Visi su kvietimu susiję dokumentai ir paraiškos dokumentų el. formos yra paskelbtos interneto svetainėse: www.norwaygrants.ltwww.cpva.ltwww.ukmin.lt.

Daugiau informacijos apie Norvegijos finansinį mechanizmą, įskaitant ir paramą reglamentuojančias taisykles, galima rasti internetiniame puslapyje www.eeagrants.org.

Gaires pareiškėjams rasite čia.

Projektų atrankos būdas

Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Paraiškų vertinimą atliks CPVA. Pareiškėjų ir projektų vykdytojų skundai turi būti teikiami ir svarstomi Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) priima Lietuvos Respublikos ūkio ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

Informacija parengta remiantis http://www.norwaygrants.lt/ kvietimu.