Viešos konsultacijos dėl momentinių mokėjimų

Per šias konsultacijas Komisija rinks informaciją apie likusias kliūtis ir veiksmus, kurių ji galėtų imtis, kad momentiniai mokėjimai ES būtų plačiai prieinami ir naudojami. Be to, jos padės Komisijai nuspręsti, ar, siekiant užtikrinti, kad susidarytų kritinė ES mokėjimo paslaugų teikėjų, siūlančių momentinius kredito pervedimus, masė, reikia suderintų ES veiksmų ir (arba) politikos priemonių. Per konsultacijas taip pat siekiama nustatyti veiksnius, kurie būtų svarbūs didinant momentinių kredito pervedimų paklausą tarp klientų (vartotojų, įmonių, prekybininkų).

Kad galėtų atlikti mokėjimus tiek savo šalyje, tiek tarpvalstybiniu mastu, ES piliečiai ir įmonės nori patogių, saugių ir ekonomiškai efektyvių sprendimų. Svarbi šiuos lūkesčius atitinkančių mokėjimo sprendimų atsiradimo prielaida gali būti momentinių mokėjimų technologija. Šiuo metu vykdant daugumą kredito pervedimų lėšos gavėją pasiekia kitą darbo dieną, o kai kada tai užtrunka net ilgiau. Tačiau vykdant momentinius kredito pervedimus lėšos į gavėjo sąskaitą įskaitomos per kelias sekundes 24 valandas per parą, kiekvieną metų dieną, įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas. Tai gali būti naudinga ir vartotojams, ir įmonėms.

Sėkmingam momentiniam kredito pervedimui atlikti reikalingi du mokėjimo paslaugų teikėjai, kurie laikosi tų pačių tam pervedimui įvykdyti taikomų taisyklių, praktikos ir standartų (bendros schemos). Bendroje mokėjimų eurais erdvėje (SEPA) atliekamiems momentiniams kredito pervedimams eurais tokią schemą (schemą „SCT Inst.“) 2017 m. parengė Europos mokėjimų taryba (EMT). Esminė prielaida, kad momentiniai pervedimai eurais būtų plačiai prieinami ES mastu, yra aktyvus mokėjimo paslaugų teikėjų dalyvavimas schemoje. 2021 m. kovo mėn. prie schemos „SCT Inst.“ buvo prisijungę tik 64,6 proc. mokėjimo paslaugų teikėjų iš 21 valstybės narės. Panašių momentinių kredito pervedimų vietos valiuta schemų yra ir kai kuriose euro zonai nepriklausančiose valstybėse narėse.

Momentiniais kredito pervedimais gali būti patogu naudotis įvairiais atvejais, pvz., atsiskaitant už pirkinius fizinėse parduotuvėse ir internetu (vadinamuosiuose sąveikos su prekybininkais taškuose) arba atliekant tarpusavio mokėjimus, pvz., pasidalijant restorano sąskaitą. Tai reiškia, kad momentinis kredito pervedimas turi būti derinamas su sąsajos sprendimu, pvz., grindžiamu mobiliojo telefono programėlėmis, e. sąskaitomis faktūromis, standartizuotomis žinutėmis, prašančiomis pervesti lėšas, ir t. t.

Konsultacijų tikslas – nustatyti problemas, kurias reikėtų spręsti siekiant paskatinti ES mokėjimų rinkos dalyvius siūlyti inovatyvius, patogius, saugius ir ekonomiškai efektyvius visos Europos masto mokėjimo sprendimus, grindžiamus momentiniais kredito pervedimais. Kartu jos padėtų nustatyti, kokių savybių ir apsaugos priemonių reikėtų, kad momentinių mokėjimų nauda vartotojams būtų kuo didesnė.

Šios viešos konsultacijos skirtos įvairioms suinteresuotosioms šalims, kurios visos atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant sklandų perėjimą prie veiksmingų ir našių visos Europos masto momentinio mokėjimo sprendimų: mokėjimo paslaugų gavėjams (vartotojams, įmonėms ir prekybininkams), mokėjimo ir pagalbinių techninių paslaugų teikėjams, tarpuskaitos ir atsiskaitymo mechanizmų valdytojams, atitinkamoms valdžios institucijoms, nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir kt.

Šios konsultacijos rengiamos atsižvelgiant į 2018 m. gruodžio mėn. Komisijos komunikatą „Tarptautinio euro vaidmens stiprinimas“, kuriuo, siekiant sumažinti mažmeninių mokėjimų sistemų riziką ir pažeidžiamumą ir padidinti esamų mokėjimų sprendimų savarankiškumą, remiama visiškai integruota momentinių mokėjimų sistema ES, ir į 2020 m. rugsėjo 24 d. Komisijos komunikatą „ES mažmeninių mokėjimų strategija“, kuriame patvirtintas tikslas siekti, kad momentiniai mokėjimai ES būtų visapusiškai taikomi, ir išvardytos kelios galimos iniciatyvos tam tikslui pasiekti.

Šių konsultacijų rezultatai bus panaudoti skatinant konkurencingų nacionalinių ir visos Europos mokėjimo sprendimų kūrimą, kad būtų įgyvendinama Komisijos suformuluota ES mažmeninių mokėjimų rinkos vizija ir remiamas atviras strateginis savarankiškumas makroekonomikos ir finansų srityse, kurio svarba pakartota neseniai, 2021 m. sausio mėn., Komisijos priimtame komunikate „Europos ekonomikos ir finansų sistemos atvirumo, tvirtumo ir atsparumo didinimas“.

Jei esate mokėjimo paslaugų arba pagalbinių techninių paslaugų teikėjas, atkreipkite dėmesį į tai, kad, be šių konsultacijų, galite atsakyti į tikslinių konsultacijų labiau techninio pobūdžio klausimus.

Pastaba. Siekiant užtikrinti konsultacijų sąžiningumą ir skaidrumą, bus atsižvelgiama tik į pildant internetinį klausimyną pateiktus atsakymus. Tik jais bus remiamasi rengiant ataskaitą, kurioje gauti atsakymai bus apibendrinti. Jeigu pildant šį klausimyną kiltų problemų arba jums reikėtų kokios nors pagalbos, kreipkitės adresu fisma-instant-payments@ec.europa.eu.

Daugiau informacijos apie