Valstybėms narėms suteikta daugiau galimybių spręsti dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimo

Atlikusi sprendimų dėl leidimo naudoti genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus priėmimo proceso peržiūrą, Komisija pristato jos rezultatus. Peržiūra atlikta vadovaujantis 2014 m. liepos mėn. Europos Parlamentui pateiktomis politinėmis gairėmis , pagal kurias išrinkta dabartinė Komisija. Atlikus peržiūrą paaiškėjo, kad reikia visuomenės nuomonę atspindinčių pokyčių ir didesnių galimybių valstybių narių vyriausybėms išsakyti nuomonę apie ES leidžiamą naudoti genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus. Todėl Komisija siūlo iš dalies pakeisti teisės aktus, kad valstybėms narėms būtų suteikta didesnė laisvė savo teritorijoje apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą, nors ES jau yra išdavusi tokį leidimą.

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Andriukaitis sakė: „Džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie vieno svarbiausių Komisijos prisiimtų įsipareigojimų – peržiūrėti sprendimų dėl GMO priėmimo procesą. Komisija per valstybių narių vyriausybių išreikštą poziciją atsižvelgė į daugelio Europos piliečių nuomonę. Priėmus šiandieninį pasiūlymą, kuris visiškai atitinka subsidiarumo principą, valstybės narės turės daugiau laisvės pačios spręsti, ar leisti savo teritorijose naudoti genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus.“

Nuo šiol – lankstesnis požiūris į genetiškai modifikuotus organizmus

Komisijos priimtu pasiūlymu visų valstybių narių piliečiams siunčiamas aiškus signalas, kad Europai jų rūpesčiai yra svarbūs. Pasiūlymu siekiama ne tik išsaugoti galiojančią ES leidimų išdavimo sistemą, bet ir suteikti galimybę valstybėms narėms savarankiškai spręsti, ar leisti savo teritorijoje naudoti GMO. Vis dėlto būtina išsaugoti bendrą rizikos valdymo sistemą (taip bus galima visoje ES užtikrinti tokio paties lygio saugumą), todėl dabartinė moksliniais įrodymais ir ženklinimo taisyklėmis, pagal kurias vartotojui suteikiama teisė rinktis, grindžiama leidimų išdavimo sistema nebus keičiama. Vienas iš pokyčių – valstybėms narėms suteikiama galimybė spręsti, ar leisti savo teritorijose naudoti GMO, net jei tą genetiškai modifikuotą maistą ar pašarus leista naudoti Europoje.

Valstybės narės turės įrodyti, kad jų nustatytos priemonės atitinka ES teisės nuostatas, be kita ko, vidaus rinkos principus ir ES tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant ES įsipareigojimus PPO. Tos priemonės turi būti grindžiamos teisėtais argumentais, nesusijusiais su ES lygmens rizikos vertinimu, t. y. su pavojumi žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai.

Pasiūlymas atspindi ir papildo nesenu Europos Parlamento ir Tarybos sutarimu grindžiama ir šį mėnesį įsigaliojusia Direktyva (ES) 2015/412 valstybėms narėms jau suteiktas teises auginti skirtų GMO atžvilgiu. Siekiama nustatyti nuoseklias ES lygmens taisykles, kuriomis būtų reglamentuojami tiek auginti skirtų GMO, tiek genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidimai bei atsižvelgiama į atskirų valstybių narių pastabas abiejose šiose srityse.

Šis teisės akto pasiūlymas bus perduotas Europos Parlamentui ir Tarybai, kurie jį apsvarstys pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Daugiau informacijos

ES genetiškai modifikuotų organizmų srities politika. Klausimai ir atsakymai

Su GMO susijusių sprendimų priėmimo proceso peržiūra. Klausimai ir atsakymai

Sveikatos ir maisto saugos GD svetainė