Kviečiame teikti paraiškas ir pasinaudoti skiriamu finansavimu. Prie kiekvieno kvietimo rasite tinkamų pareiškėjų bei reikalavimų projektams aprašymus.

 

agROBOfood Open Call 1 for Innovation Experiments

Terminas: 2020 m. rugsėjo 1 d. 17 val. (Centrinis Europos laikas GMT+1)

Projekto trukmė: 17 mėn.

Kvietimui skirtas finansavimas: 2,5 mln. Eur

Projektui skiriamas finansavimas: 300 000 – 500 000 Eur (vienam partneriui 50 000 – 300 000 Eur)

Paraiškų pateikimas: agROBOfood website

Projekto tikslas: skatinti, įkvėpti ir palaikyti inovacijų eksperimentus ir industrijos iššūkius, kurie patenkina vartotojų poreikius, ir turi aiškų, naudą teikiantį, potencialą rinkoje ES ekonomikai ir visuomenei.

Tinkami pareiškėjai: MVĮ veikiančios agro ir maisto technologijų (robotikos) srityje (agROBOfood projekto konsorciumo nariai yra netinkami pareiškėjai)

Reikalavimai projektams:

 • Pareiškėjai teikia paraišką kaip 2-5 partnerių konsorciumas
 • Konsorciumą turi sudaryti partneriai iš skirtingų šalių bei skirtingų veiklos sektorių (agro-maisto ir robotikos)
 • Koordinuojanti MVĮ turi galiojantį PVM kodą
 • Konsorciumą sudaro vienas galutinis vartotojas ir vienas technologijų tiekėjas
 • Pateikiamas sprendimas turi būti pagrįstas robotikos technologijomis
 • Pateikiamas sprendimas turi spręsti agro-maisto sektoriaus problemą
 • Konsorciumas turi turėti kontaktą su regioniniu DIH‘u (North East Europe, Danish Technological Institute, Jacob Kortbek, jkk@teknologisk.dk)

Tinkamos eksperimentų sritys*:

 • Žemės ūkio robotika augalininkystei: robotikos sprendimai ir taikymo sritys
 • Maisto tiekimo grandinės robotika
 • Gyvulininkystės robotika

*įvardintos šiuo metu aktualios sritys, tačiau kitos robotikos technologijos, darančios tiesioginę teigiamą įtaką agro-maisto sektoriui taip pat bus svarstomos.

Gairės pareiškėjams

Daugiau informacijos: www.agrobofood.eu / stasa.stojkov@biosense.rs

 

IMPACT EdTech Open Call for disruptive EdTech solutions supporting remote schooling

Terminas: 2020 m. rugsėjo 3 d. 13 val. (Centrinis Europos laikas GMT+1)

Projekto trukmė: 5 mėn.

Projektui skiriamas finansavimas: 110 000 Eur

Paraiškų pateikimas: https://www.impactedtech.eu/impact-edtech/remote-schooling/

Projekto tikslas: paremti EdTech startuolius ir MVĮ, kurie spręstų bendrus iššūkius, kilusius mokykloms per COVID-19 krizę.

Tinkami pareiškėjai: startuoliai ir MVĮ

Reikalavimai projektams:

 • Ieškoma sprendimų iššūkiams, su kuriais susidūrė mokyklos COVID-19 krizės metu
 • Mokyklos suprantama kaip formalus švietimas nuo ankstyvojo vaikų ugdymo iki vidurinio bendrojo ir profesinio mokymo

Remiamos veiklos: 12 atrinktų startuolių/MVĮ dalyvaus 5 mėn., akceleravimo programoje, kurios metu jie bus remiami bandant jų sprendimus mokyklose ir įvedant juos į rinką.

Tinkamos sprendimų sritys:

 • Pedagoginis tęstinumas nuotolinio mokymosi metu (problemos: moksleivių įsitraukimo ir atsakomybės trūkumas; sklandus bendravimas su mokytojais; kasdienio mokymosi planavimas ir atlikimas; mokinių vertinimas ir stebėjimas; mokinių ir mokytojų duomenų privatumas ir e-saugumas)
 • Įtraukus mokymas(is) – įskaitant prieigą besimokantiesiems su specialiais poreikiais, išsprendžiant socialines nelygybes, kaip mokinių galimybė gauti tinkamus įrankius, žemas interneto lygis namuose ir pan.
 • Suasmenintas mokymas(is) – įskaitant suasmenintus vertinimo modelius, kurie leidžia stebėti ir vertinti individualaus mokinio pažangą, apimant psichologinės tiek mokytojo, tiek mokinio gerovės palaikymą
 • Skaitmeninių įgūdžių plėtojimas

Tinkami technologiniai sprendimai: dirbtinis intelektas ir duomenų analitika pagrįsti sprendimai; pagalbinės ugdymo technologijos specialiųjų poreikių ugdymui; vertinimo įrankiai; privatumo ir duomenų sauga; naujos kartos virtualioji / tiriamoji mokymosi aplinka ir el. aplanko programinė įranga; technine įranga paremti sprendimai; žaidybinimas; virtuali arba papildyta realybė; „Blockchain“ technologijomis pagrįsti sprendimai.

Sprendimo parengtumo lygis: siūlomi sprendimai jau turi būti išbandyti (TPL 7 – TPL 8)

Daugiau informacijos: https://www.impactedtech.eu/impact-edtech/ , contact@impactedtech.eu

 

European Social Catalyst Fund – call for proposals

Terminas: 2020 m. rugsėjo 11 d. 17 val. (Centrinis Europos laikas GMT+1)

Projekto trukmė: 12 mėn.

Projektui skiriamas finansavimas: 100 000 Eur (finansuota ne mažiau 6 projektų)

Paraiškų pateikimas: https://www.euscf.eu/apply

Projekto tikslas: sujungti kartu privačius ir viešuosius išteklius socialinių paslaugų gerinimui, siekiant įgalinti asmenis, kuriems reikalinga parama, kad galėtų gyventi kaip vertinami ir veiklūs visuomenės nariai.

Tinkami pareiškėjai:

 • partnerystės apimančios viešąsias ir privačias įstaigas (pagrindinis pareiškėjas turi būti pelno nesiekianti organizacija);
 • viešosios įstaigos;
 • privačios ne pelno organizacijos.

Reikalavimai projektams – paraiškos turi spręsti socialinius iššūkius bent vienoje iš išvardintų sričių, kurios siejasi su Tvarumo plėtros tikslais (lygios galimybės ir darbo rinkos prieinamumas; sąžiningos darbo sąlygos, socialinė apsauga ir įtrauktis):

 • Senėjimas
 • Skurdas
 • Benamystė
 • Psichinė sveikata
 • Migracija
 • Lyčių lygybė
 • Demencija
 • Skaitmeninė įtrauktis, kt.

Daugiau informacijos

 

Agricultural Interoperability and Analysis System

Terminas: 2020 m. rugsėjo 15 d. 23:59 val. (Centrinis Europos vasaros laikas UTC+2)

Projekto trukmė: 4 mėn.

Kvietimui skiriamas finansavimas: 1 050 000 Eur (du kvietimai 2020 ir 2021), 2020 m. – 525 000 Eur

Paraiškų pateikimas: https://opencall.atlas-h2020.eu/login.aspx?ReturnUrl=%2f

Projekto tikslas: atlikti bandomuosius tyrimus, kurie būtų susiję žemės ūkio inovacijomis.

Tinkami pareiškėjai: MVĮ, startuoliai ir ūkininkai iš ES narių šalių ar H2020 asocijuotų šalių.

Tinkamos išlaidos:

– DU

– inžinerija, programinės įrangos kūrimas, kitos paslaugos

– įranga, medžiagos, licencijos (tik nusidėvėjimo išlaidos patirtos projekto įgyvendinimo metu)

– kelionių išlaidos.

Temos:

 1. Piktžolių ir kenkėjų kontrolė
 2. Drėkinimas
 3. Turto stebėjimas ir transporto parko valdymas
 4. Efektyvus ir skaidrus maistinių medžiagų ciklo ataskaitų teikimas
 5. Galvijų elgsenos analizė ir valdymas
 6. Informacijos platforma ūkininkams
 7. Atviros technologijos inovatyviam žemės ūkiui

Daugiau informacijos

Projekto koordinatorius:

Dr. rer. nat. Stefan Rilling
Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems IAIS
stefan.rilling@iais.fraunhofer.de

 

SMART4ALL FTTE (Focus Technology Transfer Experiments) funding programme

Terminas: 2020 m. rugsėjo 30 d. 17 val. (Briuselio laiku)

Projekto trukmė: 9 mėn.

Kvietimui skiriamas finansavimas: 280 000 Eur (vienam projektui – iki 80 000 Eur)

Paraiškų pateikimas: Funding Box (partner of the project) Platform

Projekto tikslas: į produktą orientuotų projektų akceleravimas, nukreipimas link sėkmingos komercializacijos.

Tinkami pareiškėjai: Universitetai ir akademinės institucijos; MVĮ ir šiek tiek didesnės įmonės kaip apibrėžta ES rekomendacijose 2003/361; sistemos integratoriai ir / arba technologijų tiekėjai (t.y. bet kokia organizacija, kuri specializuojasi technologijų perdavime arba sistemų integravime.

Veiklos:

 • Eksperimentai atliekami dviejų partnerių iš skirtingų ES šalių (vienas akademinės srities kitas industrinės, arba du industrinės srities partneriai)
 • Vienas partneris perduoda kitam partneriui HW arba SW technologiją, tam kad pagerintų produktus ar procesus

Temos:

 1. Skaitmenizuotas transportas
 2. Skaitmenizuota aplinka
 3. Skaitmenizuotas žemės ūkis
 4. Bet kokia kita skaitmenizacija

Daugiau informacijos

Kontaktai pasiteiravimui:

NIKOLAOS VOROS (UOP) – voros@uop.gr

 

ENEN+ project: Call for grants

Terminas: 2020 m. rugsėjo 30 d.

Projekto trukmė: skirtingos trukmės mobilumo veiklos

Kvietimui skiriamas finansavimas: 1 000 000 Eur

Paraiškų pateikimas: https://plus.enen.eu/grants/

Projekto tikslas – skatinti susidomėjimą karjera branduoliniame sektoriuje:

 • Pritraukti naujus talentus karjerai branduoliniame sektoriuje
 • Ugdyti pritrauktus talentus aukščiau akademinio parengimo lygio
 • Padidinti pritrauktų talentų pasilikimą branduolinio sektoriaus karjeroje
 • Įtraukti suinteresuotas šalis iš branduolinio sektoriaus ES ir kitose šalyse
 • Išlaikyti sukeltą susidomėjimą branduoline karjera.

Tinkami pareiškėjai: BSc., MSc., PhD studentai ir Post-docs; profesionalai, kurie nori keisti karjerą.

* Visos mobilumo veiklos turi vykti tarptautiniiu mastu ir būti įgyvendintos iki 2020 rugsėjo 30 d.

Temos:

 1. Branduolinė inžinerija ir saugumas
 2. Atliekų valdymas ir geologinis šalinimas
 3. Apsauga nuo radiacijos
 4. Medicinos programos

Daugiau informacijos

Kontaktai pasiteiravimui:

secretariat@enen.eu / pedro.dieguez@enen.eu

 

AMable COVID-19

Terminas: 2020 m. spalio 1 d. 17 val. (Centrinis Europos laikas)

Projekto trukmė: 6-12 savaičių

Maksimalus finansavimas skiriamas kiekvienai trečiai šaliai: 60 000 Eur iš viso, 10 000 Eur vienam pasiūlymui

Paraiškų pateikimas: https://www.amable.eu/

Projekto tikslas – paremti veiklas, kurios padeda susidoroti su COVID-19 pandemijos padariniais.

Tinkami pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys.

* tyrimų ir technologijų vystymo organizacijos, tiek konsorciumo nariai yra netinkami pareiškėjai.

Finansuojamos veiklos:

 1. Personalo ir veiklų išlaidos, naudojamos prototipo sukūrimui, įskaitant visus procesus, reikiamus prototipo korekcijai ar perkūrimui.

Daugiau informacijos

Kontaktai pasiteiravimui:

covid-19@amable.eu

 

European City Facility – First Call for Proposals: Support local authorities in developing investment concepts for sustainable energy

Terminas: 2020 m. spalio 2 d. 17 val. (Briuselio laikas)

Projekto trukmė: 6-12 mėnesių

Pirmo kvietimo finansavimas: 1 800 000 Eur

Maksimali suma vienam projektui: 60 000 Eur

Paraiškų pateikimas: https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html

Projekto tikslas – sukurti tvirtą tvarios energijos investicinių projektų bazę Europos savivaldybėse / vietos valdžios institucijose (arba jų grupėse).

Tinkami pareiškėjai: savivaldybės, vietinės valdžios institucijos (arba jų grupės).

Paraiškų vertinimo kriterijai:

 1. Investicijų dydis
 2. Energijos taupymas
 3. Valdymo struktūra
 4. Suinteresuotų šalių įsitraukimas
 5. Atitikimas EUCF tikslams.

Tinkamos veiklos:

 • Galimybių studijos
 • Inžinerinės analizės
 • Teisinės analizės
 • Socialinės studijos
 • Rinkos studijos
 • Finansinės analizės
 • Ir kitos atitinkamos veiklos, kurios reikalingos investicijų koncepto sukūrimui.

Daugiau informacijos

 

SmartX – Second call

Terminas: 2020 m. spalio 2 d. 17 val. (Centrinės Europos laikas)

Projekto trukmė: 10-12 mėnesių

Kvietimui skiriamas finansavimas: 2 400 000 Eur per 3 metus

Projektui skiriamas finansavimas: 30 000 – 150 000 Eur (priklausomai nuo partnerių skaičiaus ir statuso)

Paraiškų pateikimas: https://www.smartx-europe.eu/application/

Tinkami pareiškėjai: MVĮ veikiančios sumanios tekstilės srityje (ne trumpiau nei 12 mėn. nuo įsteigimo datos), turinčios ne mažesnę apyvartą nei dvigubai didesnė už prašomą finansavimo sumą.

Reikalavimai pareiškėjams:

 1. Projektas skirtas sumanios tekstilės plėtojimui, tokios kaip medžiagos, komponentai, produktai, ar paslaugos, naudojančios tekstilės pluoštus, siūlus ar medžiagas su (micro) elektroniniais komponentais, kaip laidžios vielos, mikrosistemos, jutikliai, pavaros, energijos išgavimo ar laikymo prietaisai, karštį, šviesą ar garsą skleidžiantys prietaisai. Visa kas vykdo išmanią funkciją ir suteikia vartotojui papildomą vertę.
 2. Technologinė projekto parengtis projekto teikimo metu yra 6-8 TPL.
 3. Projekto rezultate užpildoma svarbi sumanios tekstilės srities vertės grandinės spraga.
 4. Projekto metu vystomi tekstilės produktai ar paslaugos, kurie orientuoti į tokias rinkas, kaip apsauga ir sportas, sveikata ir gerovė, pramoninis pritaikymas gamyboje, transporte, logistikoje, energetikoje, žemės ūkyje, statybose ir pan.

Daugiau informacijos

Kontaktas pasiteiravimui: Judith Bosch – Judith.bosch@textile-platform.eu

 

C-Voucher 2nd call for Adopters SME

Terminas: 2020 m. spalio 30 d. 17 val. (Briuselio laiku)

Projekto trukmė: 3 mėnesiai

Kvietimui skiriamas finansavimas: 360 000 Eur

Maksimalus projektui skiriamas finansavimas: 15 000 Eur (finansuojami 24 projektai)

Paraiškų pateikimas: https://call-for-adopters.fundingbox.com/

Tinkami pareiškėjai: MVĮ veikiančios prioritetinėse srityse tokiose kaip sveikata, mėlynasis augimas, tekstilė, agromaistas ir gamyba.

Nauda pareiškėjams – ekspertų pagalba išanalizuoti įmonių potencialą, siekiant perkeisti jas į žiedinės ekonomikos subjektus.

Prioritetiniai žiedinės ekonomikos verslo modeliai:

 • Pramonės simbiozė
 • Medžiagų išteklių efektyvumas
 • Atsinaujinančios energijos šaltiniai ir energijos efektyvumas
 • Biologiniai produktai
 • Produkto gyvavimo ciklo prailginimas
 • Našumo ekonomija
 • Dalijimosi ekonomika
 • Platformos ekonomika

Daugiau informacijos

Kontaktas pasiteiravimui: c-voucher.helpdesk@fundingbox.com

 

ACTION citizen science open call

Terminas: 2020 m. lapkričio 1 d. 12 val. (Briuselio laiku)

Projekto trukmė: 6 mėnesiai

Kvietimui skiriamas finansavimas: 80 000 Eur

Projektui skiriamas finansavimas: 20 000 Eur

Paraiškų pateikimas: https://actionproject.eu/apply-2020/

Tinkami pareiškėjai: juridiniai asmenys, įsteigti teritorijoje, tinkamoje dalyvauti H2020 programoje.

Projekto tikslas – paremti veiklų, susijusių su piliečių mokslu, įgyvendinimą taršos srityje:

 • Remiami vykstantys piliečių mokslo projektai, ieškantys paramos, finansinės ar kitokios, kad galėtų augti ir tapti tvaresniais.
 • Remiami mokslininkai, siekiantys finansuotis naują piliečių mokslo projektą.
 • Remiamos bendruomenės, suinteresuotos bendrai kurti taršos tyrimus bet kurioje atitinkamoje disciplinoje, pradedant biologine įvairove ir aplinkos mokslais, baigiant astronomija ir humanitariniais mokslais.
 • Remiamos viešo, privataus ir trečiojo sektoriaus organizacijos, tiriančios piliečių mokslo naudą savo veikloje.

Remiamos veiklos:

 • Intensyvūs mokymai projektų kūrimo, piliečių įtraukimo, duomenų valdymo ir kaupimo, finansavimo ir tvarumo srityse
 • Nuotolinė mentorystė pilotinės veiklos metu
 • Įrankiai ir infrastruktūra projektų rengimui ir duomenų laikymui, atsižvelgiant į pareiškėjų naujausią IT praktiką vykdomoje veikloje
 • Priemonės ir metodai, palengvinantys dalyvavimo duomenų rinkimą ir analizę
 • Konsultacijos piliečių mokslo iššūkių tema (duomenų kokybė, duomenų kaupimas, asmens duomenų apsauga, tyrimo etika, dalyvavimo motyvavimas, piliečių įgalinimas, viešas įsitraukimas ir tt)

Kontaktas pasiteiravimui: call@actionproject.eu

 

DIGI-B-CUBE Prototyping Vouchers

Terminas: 2021 m. vasario 3 d. 17 val. (Centrinis Europos laikas)

Projekto trukmė: 1-3 mėnesiai

Kvietimui skiriamas finansavimas: 2.7 mln Eur

Maksimalus projektui skiriamas finansavimas: 60 000 Eur

Maksimalus įmonei skiriamas finansavimas vieno tipo vaučeriui: 20 000 Eur

Paraiškų pateikimas: https://platform.digibcube.eu/login

Tinkami pareiškėjai: MVĮ iš sveikatos priežiūros, medicinos, biotechnologijų, biofarmos, IT ir susijusių (robotikos, automatizavimo, elektronikos, nanotechnologijų ir kt.) sektorių.

Projekto tikslas – skaitmeninių inovacijų ir žlugdančių technologijų integravimas į medicinos diagnostikos vertės grandinę.

Remiamos veiklos – prototipo ar sprendimo koncepcijos sukūrimas medicinos diagnostikos skaitmenizavimo iššūkiams.

*Remiami mažiausiai dviejų MVĮ ir daugiausiai trijų organizacijų (bent iš dviejų skirtingų sektorių) konsorciumai.

Kontaktas pasiteiravimui: info@digibcube.eu

 

DIGI-B-CUBE Innovation Vouchers

Terminas: 2021 m. vasario 3 d. 17 val. (Centrinis Europos laikas)

Projekto trukmė: 2-6 mėnesiai

Kvietimui skiriamas finansavimas: 2.7 mln Eur

Maksimalus projektui skiriamas finansavimas: 150 000 Eur

Maksimalus įmonei skiriamas finansavimas vieno tipo vaučeriui: 50 000 Eur

Paraiškų pateikimas: https://platform.digibcube.eu/login

Tinkami pareiškėjai: MVĮ iš sveikatos priežiūros, medicinos, biotechnologijų, biofarmos, IT ir susijusių (robotikos, automatizavimo, elektronikos, nanotechnologijų ir kt.) sektorių.

Projekto tikslas – naujo produkto/paslaugos sukūrimas, remiantis esamais pagrįstais konceptais, kurie atlieptų skaitmenizacijos iššūkius medicinos diagnostikos vertės grandinėje.

*Remiami mažiausiai dviejų MVĮ bent iš dviejų skirtingų sektorių konsorciumai.

Kontaktas pasiteiravimui: info@digibcube.eu

 

DIGI-B-CUBE Co-working Disruption Lab Vouchers

Tęstinis kvietimas iki 2021 m. spalio 27 d. 17 val. (Centrinis Europos laikas)

Maksimalus skiriamas finansavimas: 10 000 Eur

Sėkmingai įgyvendinus sprendimą po inovacijų kupono pritaikymo, skiriama parama toliau vykdyti veiklas DIGI-B-CUBE klasterių tinklo (arba) inkubatoriaus / greitintuvo / bendro darbo erdvės laboratorijose, kitų atitinkamų MVĮ laboratorijose, techninėse ir inovacinėse patalpose.

Daugiau informacijos

 

eSSIF-Lab Infrastructure Oriented open call

Terminas: 2021 m. birželio 30 d. (arba kol bus pateikta 50 tinkamų paraiškų)

Projekto trukmė: 9 mėnesiai

Maksimali kiekvienai trečiai šaliai skiriama suma: 155 000 Eur

Paraiškų pateikimas: https://essif-lab-infrastructure-oriented.fundingbox.com/

Tinkami pareiškėjai: inovatoriai (t.y. juridiniai asmenys arba fizinių asmenų grupės, tokios kaip žinomos akademinės tyrimų grupės, hi-tech startuoliai, MVĮ ir kt.).

Remiamos veiklos:

 • Konceptų pasiūlymai SSI technologijų srityje (Self Sovereign Identity; technologijos, leidžiančios asmenims kontroliuoti savo elektroninę tapatybę ir saugoti privatumą).

Pasiūlymai turi apimti 3-5 technologinį parengtumo lygį.

Daugiau informacijos

Kontaktas pasiteiravimui: info@essif-lab.eu

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Daiva Bičkauskė Tel.: +370 672 24219, El. paštas: d.bickauske@lic.lt
Aurelija Gvildytė Tel.: +370 671 81314, El. paštas: a.gvildyte@lic.lt