Programa „Horizontas 2020“. Siekdama skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Komisija siūlo investuoti 80 mlrd. EUR į mokslinius tyrimus ir inovacijas

Europos Komisija pristatė moksliniams tyrimams, inovacijoms ir konkurencingumui Europoje skatinti skirtų priemonių paketą. Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn paskelbė 80 mlrd. EUR vertės programą „Horizontas 2020“, skirtą investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas.  Komisijos narė Androulla Vassiliou pateikė strateginę inovacijų darbotvarkę Europos inovacijos ir technologijos institutui (EIT), kuris gaus 2,8 mlrd. EUR finansavimą pagal programą „Horizontas 2020“. Kartu Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani paskelbė naują papildomą programą mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumui ir inovacijoms skatinti, kuriai papildomai skiriama 2,5 mlrd. EUR.  Finansavimo programos bus vykdomos nuo 2014 iki 2020 m.
Pristatydama programą „Horizontas 2020“ už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Radikaliai pasikeitus ekonominei situacijai mums reikalinga nauja Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų vizija. „Horizontas 2020“ leidžia tiesiogiai skatinti ekonomiką ir užtikrinti mūsų mokslinę bei technologinę bazę ir pramonės konkurencingumą ateityje, taip pat padeda kurti išmanesnę, tvaresnę ir įtraukesnę visuomenę.“
Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ pirmą kartą vienoje vietoje sutelkiamas visas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimas. Labiau nei bet kada orientuojamasi į tai, kad mokslo laimėjimai virstų naujoviškais produktais ir paslaugomis, kurie teiktų verslo galimybių ir gerintų žmonių gyvenimą. Kartu paprastinant taisykles ir procedūras iš esmės mažinama administracinė našta siekiant pritraukti daugiau aukščiausio lygio mokslininkų ir įvairesnių novatoriškų įmonių.
Pagal programą „Horizontas 2020“ finansavimas bus paskirstytas trims pagrindiniams tikslams.  Bus stiprinamos ES kaip pasaulinės lyderės mokslo srityje pozicijos – tam bus skirta 24,6 mlrd. EUR, įskaitant 77 % didesnį finansavimą labai sėkmingai veikiančiai Europos mokslinių tyrimų tarybai (EMTT). 17,9 mlrd. EUR bus skirta užtikrinti pirmavimą diegiant inovacijas pramonės srityje. Tuo tikslu 13,7 mlrd. EUR bus investuota į pagrindines technologijas, finansavimo galimybių didinimą ir MVĮ rėmimą. Be to, 31,7 mlrd. EUR bus skirta visiems europiečiams aktualioms svarbiausioms problemoms spręsti pagrindinėse šešiose srityse: sveikatos, demografinių pokyčių ir gerovės; maisto tiekimo užtikrinimo, tvaraus žemės ūkio, jūrų ir jūrininkystės mokslinių tyrimų ir bioekonomikos; saugios, švarios ir efektyviai naudojamos energijos; išmanaus, netaršaus ir integruoto transporto; veiksmų klimato kaitos srityje, išteklių veiksmingumo ir žaliavų; ir įtraukios, novatoriškos bei saugios visuomenės.
Pagrindiniai faktai
„Horizontas 2020“ yra strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, skirtos Europos pasauliniam konkurencingumui didinti, vienas iš pagrindinių ramsčių. Europos Sąjunga yra viena iš pasaulinių lyderių daugelio technologijų srityje, tačiau ji susiduria su vis didėjančia tradicinių varžovų ir kylančios ekonomikos šalių konkurencija. Dabar Komisijos pasiūlymą apsvarstys Taryba ir Europos Parlamentas, o jį priimti tikimasi iki 2013 m. pabaigos.
Atsižvelgiant į tokią paprastesnę programos struktūrą, į tai, kad nustatomas bendras taisyklių rinkinis ir kad sumažės administracinė našta, bus lengviau gauti finansavimą, skiriamą per „Horizontą 2020“. Programa „Horizontas 2020“ bus iš esmės supaprastintas išlaidų kompensavimas įvedus vieną finansavimo normą netiesioginėms išlaidoms ir tik dvi finansavimo normas atitinkamai moksliniams tyrimams ir su rinka susijusiai veiklai, bus sukurtas bendras dalyvių prieigos taškas, sumažės popierizmo rengiant pasiūlymus ir bus mažiau nereikalingos kontrolės ir auditų. Vienas esminis tikslas – vidutiniškai 100 dienų sutrumpinti laikotarpį nuo dotacijos paraiškos pateikimo iki lėšų išmokėjimo, kad būtų galima greičiau pradėti projektą.
Ieškodama sąsajų su ES Sanglaudos politikos fondais Komisija dės dideles pastangas, kad programa būtų prieinama didesniam dalyvių iš visos Europos skaičiui. Pagal programą „Horizontas 2020“ bus nustatyti galimi kompetencijos centrai nepakankamai sparčiai besivystančiuose regionuose ir jiems pasiūlytos konsultacijos ir parama, o EU struktūriniai fondai galės būti naudojami infrastruktūrai ir įrangai atnaujinti.
3,5 mlrd. EUR bus skirta daugiau ir plačiau naudoti finansines priemones, kurios būtų atsvara skolinimuisi iš privačiojo sektoriaus finansų įstaigų. Patirtis parodė, kad jos yra labai veiksmingos skatinant privačias investicijas į inovacijas, dėl kurių auga ekonomika ir kuriamos darbo vietos. Mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) bus skirta maždaug 8,6 mlrd. EUR, pripažįstant jų labai svarbų vaidmenį inovacijų srityje.
Pagal programą „Horizontas 2020“ beveik 6 mlrd. EUR bus investuota į Europos pramonės pajėgumų vystymą didelio poveikio technologijų (KET) srityje, įskaitant fotonikos ir mikro bei nanoelektronikos, nanotechnologijų, pažangių medžiagų ir pažangios gamybos bei perdirbimo ir biotechnologijos sritis. Vystant šias technologijas reikia laikytis tarpdisciplininio požiūrio, jas diegiant reikia daug žinių ir kapitalo.
Pagal Komisijos pasiūlymą 5,75 mlrd. EUR (+21 %) bus skirta Marie Curie programai, kuria nuo jos pradžios 1996  m. buvo paremtas daugiau nei 50 000 mokslininkų mokymas, mobilumas ir įkvalifikacijos kėlimas.
EIT, kaip neatskiriama „Horizontas 2020“ dalis, atliks svarbų vaidmenį – jame bus suburtos geriausios aukštojo mokslo įstaigos, mokslinių tyrimų centrai ir verslo įmonės ir bus siekiama ugdyti rytojaus verslininkus ir užtikrinti, kad Europos „žinių trikampis“ atitiktų aukščiausius pasaulio standartus. Komisija nusprendė gerokai padidinti savo paramą EIT ir 2014–2020 m. pasiūlė 2,8 mlrd. EUR biudžetą (palyginti su 309 mln. EUR nuo įkūrimo 2008 m.). EIT yra paremtas naujoviška tarpvalstybinių viešojo ir privataus sektoriaus partnerysčių centrų, žinomų kaip Žinių ir inovacijos bendrijos (ŽIB), koncepcija.  Trys esamos Europos inovacijos ir technologijos instituto ŽIB, skirtos tvariai energetikai (KIC InnoEnergy), klimato kaitai (KIC Climate) ir informacijos ir ryšių visuomenei (EIT ICT Labs), 2014–2020 m. bus papildytos šešiomis naujomis ŽIB (žr.IP/11/1479  ir MEMO/11/851).
Europos mokslinių tyrimų tarnybos (EMTT) finansavimas padidės 77% iki 13,2 mlrd. EUR.  EMTT remia talentingiausius ir kūrybingiausius mokslininkus, vykdančius netirtų sričių aukščiausios kokybės mokslinius tyrimus Europoje pagal tarptautiniu mastu pripažintą ir vertinamą programą.
Vykdant programą „Horizontas 2020“ bus toliau skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas, siekiant stiprinti ES kompetenciją ir patrauklumą mokslinių tyrimų srityje, drauge spręsti pasaulinio masto uždavinius ir remti ES išorės politiką.
Jungtinis tyrimų centras (JRC), Europos Komisijos už mokslinius tyrimus atsakinga vidinė tarnyba, toliau teiks mokslinę ir techninę paramą formuojant ES politiką įvairiose srityse – nuo aplinkosaugos, žemės ūkio ir žuvininkystės iki nanotechnologijų ir branduolinės saugos.
Programa „Horizontas 2020“ bus papildyta kitomis priemonėmis, kad iki 2014 m. būtų užbaigtas Europos mokslinių tyrimų erdvės – bendros žinių, mokslinių tyrimų ir inovacijų rinkos – kūrimas
Daugiau informacijos: europa.eu 
Projekto vadovas – koordinatorius
Enterprise Europe Network