PRIEŠ SUKRUNTANT STATYBOMS. Europos kampanija ,,Saugi darbo vieta. Naudinga jums. Naudinga verslui“

Europos kampanija ,,Saugi darbo vieta. Naudinga jums. Naudinga verslui“

PRIEŠ SUKRUNTANT STATYBOMS

Kaip šių metų pradžioje pranešė Valstybinė darbo inspekcija, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros iniciatyva šiais metais prasideda Europos kampanija, skirta saugiai techninei priežiūrai „Saugi darbo vieta. Naudinga Jums. Naudinga verslui“.

Saugios techninės priežiūros kampanija apims 2010-2011 metų laikotarpį ir dalyvius iš daugiau kaip 30 valstybių, tarp jų – iš visų Europos Sąjungos valstybių narių. Jos metu bus akcentuojama techninės priežiūros svarba užtikrinant saugias ir sveikas darbo vietas. Šia kampanija siekiama didinti informuotumą apie darbdavių teisines bei kitokias pareigas saugiai atlikti techninę priežiūrą ir saugios techninės priežiūros naudą verslui. Skleidžiant informaciją bus taip pat skatinama taikyti paprastą ir sistemingą darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo principą vykdant techninę priežiūrą, pagrįstą tinkamu rizikos vertinimu. Kaip pabrėžia Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, daugelio darbuotojų nelaimingų atsitikimų ir ligų priežastis yra neįvertinta rizika arba atsainus požiūris į techninę priežiūrą. Lietuvoje oficialus Europos kampanijos, skirtos saugiai techninei priežiūrai, atidarymas numatytas šių metų balandžio 28 dieną.

Iki oficialaus kompanijos atidarymo tikslinga pakalbėti apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi tame sektoriuje, kuriam būdingi vieni prasčiausių saugumo ir sveikatos bei profesinės rizikos vertinimo rodiklių ir kuris kasmet surenka liūdną žmogiškųjų aukų derlių.

Įprastai pavasaris išjudina statybos darbus – tad tikėtina, kad, nepaisant šalyje susiklosčiusios ekonominės padėties, jie suintensyvės ir šįmet.

Statybos sektorius – pavojingiausias

Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, statybos sektorius yra pavojingiausias – jame kasmet įvyksta apie ketvirtadalį visų šalyje fiksuojamų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe. Per pirmuosius šių metų du mėnesius žūčių darbe šiame sektoriuje nebuvo (manytina, kad, pirmiausiai, dėl sumažėjusių statybos mastų), tačiau Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių atliekami statybos įmonių tikrinimai ir nustatomi pažeidimai rodo, kad esamose statybvietėse rizika įvykti nelaimingiems atsitikimams yra didelė.

Tad Valstybinė darbo inspekcija, siekdama, kad mažėtų nelaimingi atsitikimai darbe, ragina visus statybos proceso dalyvius reikiamai vykdyti jiems nustatytas prievoles visuose statybos etapuose ir sudaryti saugias bei sveikas darbo sąlygas dirbantiesiems statybvietėse.

Mažos įmonės – grėsmės didelės

Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijoje įtvirtintas visoms Europos Sąjungos valstybėms siektinas tikslas – gerinant darbo kokybę ir našumą, iki 2012 metų sumažinti 25 procentais nelaimingų atsitikimų darbe skaičių 100 tūkst. darbuotojų. O tai pasiekti galima tik reikiamai įgyvendinant atitinkamus teisės aktų reikalavimus darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. Ypač čia akcentuotinas rizikos vertinimas, darbuotojų įtraukimas į rizikos vertinimo procesą ir jų mokymas mažose ir vidutinėse įmonėse bei didelės rizikos sektoriuose (pavyzdžiui, statybos ir transporto).

Grėsmė darbuotojų sveikatai ir gyvybei mažose ir vidutinėse įmonėse labai aktuali problema mūsų valstybėje, nes didžioji dalis (per 80 proc.) visų sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyksta įmonėse, kuriose darbuotojų skaičius nedidesnis kaip 100. Didžioji dalis nelaimingų atsitikimų darbe tradiciškai įvyksta neturintiems profesinio parengimo ir patirties, tinkamai neapmokytiems darbuotojams – tiems, kurių darbo stažas įmonėje mažesnis negu 1 metai.

Rūpintis darbuotojų mokymu yra darbdavių pareiga. Tinkamai darbui parengti žmonės geriau atlieka darbus negu tie, kurie nėra pasirengę, o tai lemia aukštesnę darbų kokybę ir sumažina riziką įvykti nelaimingam atsitikimui. Jei konkrečiam darbui reikalinga tam tikra kvalifikacija, ji ir turėtų tapti priėmimo į darbą sąlyga. Mokymai darbo metu arba mokymai pagal statybvietės specifiką taip pat yra labai naudingas būdas pagerinti darbuotojų saugą. Jie gali vykti ir informacinių susirinkimų statybvietėje bei gamybinių pasitarimų forma.

Labai svarbu, kad įmonių, padalinių ir darbų vadovai, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, darbuotojų atstovai ir patys darbuotojai nuolat rūpintųsi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymu statybvietėse.

Padėtis keičiasi nuolat – vertink ją!

Pagrindiniai nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos principai statybos sektoriuje: rizikos vertinimas ir prevencija, kolektyvinių priemonių pavojams išvengti pirmenybė prieš asmenines, darbuotojų mokymas ir instruktavimas, konsultavimasis su darbuotojais, saugos koordinavimas su rangovais. Kaip rodo paskutiniųjų kelerių metų analizė, statybos įmonėse profesinė rizika nėra reikiamai vertinama. 2009 m. 56 proc. sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyko įmonėse, kuriose rizikos vertinimas nebuvo atliktas iš viso. 44 proc. sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų atvejų rizikos vertinimas įmonėje, kaip užfiksuota dokumentuose, buvo atliktas, bet nebuvo imtasi reikiamų priemonių pavojingiems veiksniams pašalinti ar bent sušvelninti jų padariniams.

Tam, kad tinkamai ir visapusiai statybvietėje vertinti riziką, būtina nuolat stebėti ir tikrinti nuolat joje kintančią padėtį. Ypač šių principų turi būti laikomasi atliekant itin pavojingus darbus – darbus aukštyje, žemės kasimo darbus, krovinių transportavimą. Dėl kritimų iš aukščio įvyksta apie 50 procentų visų sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų statybose.

Darbų vadovai privalo vertinti riziką pagal atitinkamus reikalavimus, instruktuoti darbuotojus apie saugius darbo metodus, saugos darbe priemones, atsižvelgiant į konkrečias situacijas bei rizikos pokyčius statybvietės darbo vietose. Pabrėžtina, kad atvejai, kai, užuot apmokius darbuotojus dirbti konkrečiose aplinkybėse, apsiribojama vien jų parašų surinkimu instruktavimo žurnaluose apie instruktavimą pagal keletą (kartais 15 ir daugiau) instrukcijų, gali tiesiog nusikalstamai prišaukti nelaimę.

Atsakingi – nuo užsakovo iki statytojo

Už tai, kad nelaimingiems atsitikimams darbe būtų užkirstas kelias atsako visi statybos proceso dalyviai – užsakovai, projektuotojai, rangovai (ir pagrindinis, ir subrangovai), savarankiškai dirbantys asmenys. Todėl saugos ir sveikatos apsaugos padėtis statybvietėje priklauso nuo to, ar visi statybos dalyviai vykdo jiems nustatytas pareigas. Daugelis nelaimių statybvietėse įvyksta tinkamai nepasirengus statybos darbams.

Primename, kad vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę tik rangovai, turintys atestatą ypatingiems statiniams statyti. Jei darbus atlieka daugiau nei vienas rangovas, privalomai turi būti skirtas statybos darbų koordinatorius. Šiais atvejais skirti koordinatorių – užsakovo pareiga. Kaip rodo praktika, dažniausiai statybos darbų koordinatorių skiria pagrindinis rangovas (genrangovas), tačiau toks paskyrimas nebūna numatytas užsakovo ir pagrindinio rangovo sudarytoje statybos darbų rangos sutartyje. Visais atvejais, kai dirba daugiau nei vienas rangovas, rangovai negali pradėti statybos darbų tol, kol nepaskirtas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų koordinatorius.

Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių tikrinimai rodo, kad dar darbų užuomazgoje į reikalavimus saugai nepakankamai atsižvelgia projektuotojai, prevencinių nuostatų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos dažnai neįtraukdami į statinio techninius projektus. Tik maždaug kas penktas statinio techninis projektas atitinka jam keliamus reikalavimus. Parengtuose statinio techniniuose projektuose retais atvejais būna Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendiniai, kurie yra privalomi pagal Statybos techninio reglamento Statinio projektavimas STR 1.05.06:2005 36 punkto reikalavimus. Būtent jie padėtų užtikrinti geresnes darbo sąlygas ir tvarką statybvietėje apskritai.

Skundai ir prašymai statybos sektoriuje

Per 2009 metus Valstybinėje darbo inspekcijoje gauti 12 492 skundai, prašymai, pranešimai ir paklausimai, kuriuose buvo iškeltas 22 771 klausimas (28 proc.  daugiau nei 2008 m.). Šis skaičius metai iš metų auga – 2009 m. 100 tūkst. darbuotojų nusiskundimų kiekis sudarė 2 129 (2008 m. šis rodiklis buvo 1461), t.y. 2009 m. 100 tūkst. darbuotojų nusiskundimų gauta 45,7 proc. daugiau.

Statybos sektoriuje dirbantys asmenys pateikė 2 036 skundus, prašymus ir paklausimus, kurie sudaro 8,94 proc. visų gautų Valstybinėje darbo inspekcijoje klausimų. Kaip ir kitose veiklos srityse, statybos sektoriuje ekonominės krizės sąlygomis 2009 m. ypač išaugo nusiskundimų dėl darbo užmokesčio mokėjimo, darbo sutarties vykdymo ir pasibaigimo pagrindų pažeidimų. Bendra skundų didėjimo tendencija iliustruoja, jog darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe norminių teisės reikalavimų nesilaikoma dažniau, ir yra neigiamas darbo teisinių santykių reguliavimo bei darbuotojų apsaugos jų socialinėje erdvėje rodiklis.

Dėl sunkios finansinės padėties statybos įmonėse šiame sektoriuje dirbantys asmenys labiau susirūpinę, kad turėtų darbą ir tuo, kad už jį būtų laiku apmokama nei saugumu darbe. Tad, palyginti su praeitais laikotarpiais, Valstybinėje darbo inspekcijoje gaunamų nusiskundimų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų šiek tiek sumažėjo.

Naudingi patarimai – ranka pasiekiami

Savo ruožtu, Valstybinės darbo inspekcijos specialistai, orientuodami savo veiklą į pagalbą socialiniams partneriams, jų efektyvesnį konsultavimą ir informavimą, yra parengę nemažai metodinių rekomendacijų. Tarp jų ir tos, kurios gali pagelbėti statybų dalyviams užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas statybvietėse. Šias rekomendacijas, kitą išsamią informaciją galima surasti Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainės (www.vdi.lt) rubrikos „Statybų dalyviams“ skyrelyje „Patarimai, metodinė medžiaga“. Toje pačioje rubrikoje rasite ir patarimų, padėsiančių vertinant riziką.

Siekiant plačiau ir veiksmingiau skleisti žinias darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės klausimais bei grįžtamuoju ryšiu sužinoti statybų dalyvių problemas, jų klausimus, pasiūlymus, Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje planuojama plėsti konsultacinį puslapį „Statybų dalyviams“, įvedant nuolatinio kontakto su įmonių vadovais, įmonių atsakingais specialistais rubriką „Nuolatinio kontakto linija“.

Tikimės, kad visų statybų vadovų ir projektuotojų veiksmai bus adekvatūs esantiems pavojams, griežti pažeidžiantiems saugaus darbo reikalavimus bei visapusiai skatinantys saugiai dirbančius.  Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius                                                                           Mindaugas PluktasĮ pagalbą statybų dalyviams:

  1. Statybos projektuotojas.
  2. Statybos užsakovas.
  3. Statybos rangovas.
  4. Statybų koordinatoriai (Prancūzijos patirtis).
  5. Atsargos priemonės naudojant įrenginius laikinam darbui aukštyje (Žin. 2002, Nr. 90-3882).
  6. Metodinės rekomendacijos kai kuriems statybos darbams.
  7. Neprivalomas gerosios praktikos vadovas ,,Kaip pasirinkti tinkamiausius įrenginiuslaikinam darbui aukštyje‘‘.
  8. Apsaugos nuo kritimo priemonės statiniuose.
  9. Informacinis leidinys ,,Darbovietėse naudojami saugos ir sveikatos ženklai‘‘.
  10. Informacinis leidinys ,,Patekimo į darbo vietas aukštyje priemonės‘‘.

Nuorodos į visas metodines rekomendacijas, esančias Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainės (www.vdi.lt) rubrikoje „Statybų dalyviams“ „Patarimai. Metodinė medžiaga“ (skaitytojai, paspaudę vieną iš nurodytų pavadinimų, iš karto galės skaityti metodinių rekomendacijų tekstą).