Pradėjo veikti naujas Europos Parlamento ir Europos Komisijos interesų grupių registras

Birželio 23d. pradėjo veikti bendras Europos Parlamento (EP) ir Europos Komisijos (EK/Komisija) skaidrumo registras. Naujasis registras pakeičia Komisijos 2008m. sukurtą senąjį registrą, kuriame jau užregistruota daugiau kaip 4000organizacijų. Šie duomenys bus perkelti į bendrą skaidrumo registrą ir atnaujinti ik 2012 m. birželio.

Naujovės:

Mastas ir apibrėžimas. Išplečiamas registro taikymo mastas – registruojama bet kuri organizacija ar savarankiškai dirbantis asmuo, užsiimantis „veikla, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai daryti poveikį politikos formavimui ar įgyvendinimui ir sprendimų priėmimo procesui ES institucijose“.

Informacijos pateikimas. Užsiregistravusieji turės pateikti daugiau informacijos, pavyzdžiui – turės nurodyti darbuotojų, dalyvaujančių atstovavimo veikloje, skaičių, prioritetinius teisės aktus ir iniciatyvas, gautas ESlėšas.

Skundai ir sankcijos. Nurodoma skundų pateikimo tvarka bei priemonės, taikytinos pažeidus elgesio kodeksą. Registro sekretoriatas nuolat tikrins kaskart atsitiktinai pasirinktų organizacijų / įmonių registre pateikiamus duomenis. Registro sekretoriatas taip pat tirs skundus ir visų pirma sieks neformaliai „ištaisyti situaciją“ ir tik nepasiteisinus šiai priemonei svarstys sankcijų galimybę. Galimos sankcijos: laikinas pašalinimas iš registro, pašalinimas iš registro arba, priklausomai nuo pažeidimo, – leidimo į EP panaikinimas.

Taikymas. Formaliai naujasis registras išlieka laisvanoriškas, tačiau Komisijos ir EP taikomos priemonės nuo šiol jį paverčia privalomu. Pavyzdžiui, viešųjų konsultacijų metu neužsiregistravusių organizacijų ar įmonių nuomonės bus skelbiamos atskirai, specialioje „neužsiregistravusiųjų“ skiltyje, o leidimai į EP bus išduodami tik užsiregistravusių organizacijų atstovams. Manoma, kad kasdienėje veikloje Komisija ir EP iš esmės vengs bendradarbiavimo su registre nefigūruojančiais veikėjais: nekvies į suinteresuotų šalių susitikimus, klausymus, konsultacijas, apsunkins susitikimų sąlygas ir t.t.

Išsamesnė informacija:

Skaidrumo registro interneto svetainė: http://europa.eu/transparency-register

Daugiau informacijos apie registrą (Q&A): http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/446&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en