Pokyčiai tekstilės sektoriuje veikiančioms įmonėms: ES Atliekų direktyva

Liepos 6 d. Europos Komisija paskelbė Atliekų direktyvos pakeitimo pasiūlymą, kuriame pristatoma tekstilės gaminių gamintojo atsakomybė.

Pagrindiniai Atliekų direktyvos pakeitimo pasiūlymo tikslai:  

Nustatyti privalomas suderintas išplėstinės gamintojo atsakomybės už tekstilės gaminius taisykles su ekologinių mokesčių įmokų gamintojo atsakomybės organizacijoms moduliavimu.

Pagrindinis tokių taisyklių tikslas – sukurti surinkimo, rūšiavimo, pakartotinio naudojimo, paruošimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo ekonomiką ir skatinti gamintojus užtikrinti, kad jų gaminiai būtų kuriami laikantis žiediškumo principų.

Buitinė tekstilė ir drabužiai sudaro didžiausią ES tekstilės suvartojimo dalį, todėl išplėstinės gamintojo atsakomybės sistemos taikymo sritis turėtų apimti buitinės tekstilės gaminius ir drabužius, drabužių priedus ir avalynę. Į taikymo sritį patenkantys gaminiai turėtų būti identifikuojami pagal Kombinuotosios nomenklatūros kodus pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedą 12 .  

Tekstilės ir avalynės gamintojai turėtų finansuoti surinktų naudotų tekstilės ir avalynės gaminių ir atliekų, įskaitant neparduotus vartojimo gaminius, laikomus atliekomis, kurie buvo tiekiami VN (valstybės narės) teritorijoje surinkimo, rūšiavimo pakartotiniam naudojimui, paruošimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo, taip pat surinktų naudotų ir panaudotų tekstilės ir avalynės atliekų, įskaitant neparduotus vartojimo gaminius, laikomus atliekomis, perdirbimo ir kitokio apdorojimo išlaidas, mišrių surinktų komunalinių atliekų sudėties tyrimų atlikimo, paramos rūšiavimo ir perdirbimo technologijų moksliniams tyrimams ir plėtrai, ataskaitų apie rūšiuojamąjį surinkimą, pakartotinį naudojimą ir kitokį apdorojimą teikimo bei galutinių naudotojų informavimo apie tekstilės poveikį ir tvarų tvarkymą išlaidas.  

Pasiūlymas numato, kad atskirai surinkta tekstilė būtų laikoma atliekomis ir būtų rūšiuojama laikantis specialių reikalavimų.  Pasiūlyme paaiškinama, kas yra atliekos ir kas laikoma pakartotinai naudojamais tekstilės gaminiais siekiant sumažinti neteisėtą atliekų vežimą už ES ribų.

Po direktyvos patvirtinimo ir perkėlimo į Lietuvos teisę direktyva bus taikoma gamintojams, importuotojams, platintojams, kurie į vidaus rinką (Lietuvos) tieks gaminius, nurodytus IV C priede.

Kviečiame tekstilės sektoriuje veikiančias įmones susipažinti su projektu:

  1. Atliekų direktyvos pakeitimo projektas: (žr. 1 direktyva 1 direktyva – st11624.en23 (pakeitimai tekstilei),svarbiausios vietos pažymėtos geltonai) 
  2. 36 psl. article 3. Pateikiami siūlomi sąvokų „tekstilės gaminių, su tekstile susijusių gaminių ir avalynės gaminių gamintojas, išvardintų IVc priede, gamintojas” (toliau – tekstilės gaminiai), „tiekimas rinkai“, „gamintojo atsakomybės organizacija“, „internetinė platforma“ ir „vartotojas“ apibrėžimai.
  3. 39 psl. article 22a. Nustatomi reikalavimai išplėstinės gamintojo atsakomybės sistemos sukūrimui ir taikymui tekstilės gaminiams, su tekstile susijusiems gaminiams ir avalynės gaminiams, nustatomos šios sistemos taikymo ribos ir pareiga gamintojams ją finansuoti.
  4. 41 psl. article 22b.T Siekiant įgyvendinti išplėstinės gamintojo atsakomybės sistemą nustatoma pareiga VN įkurti tekstilės gaminių gamintojų registrą ir reikalavimai šio registro administravimui.
  5. 42 psl. article 22 c. Nustatyti reikalavimai tekstilės gaminių gamintojų organizacijoms ir jų kuriamoms tekstilės gaminių atliekų tvarkymo sistemoms, duomenų apie šių sistemų efektyvumą rinkimui, pareigos VN užtikrinti tekstilės gamintojų organizacijų stebėseną.
  6. 46 psl. article 22 d. Nustatyti reikalavimai VN dėl rūšiuojamojo tekstilės gaminių atliekų surinkimo ir apdorojimo sistemos kūrimo, dėvėtos tekstilės gaminių vežimų kontrolės mechanizmą ir reikalavimus šiems vežimams.
  7. IV priedas (žr. 2-4C priedas 2 – 4C priedas- st11624-ad01.en23 ),kuriame rasite informaciją, kuriems gaminiams bus taikomas išplėstinės gamintojo atsakomybės principas.

 

36 psl. yra pateiktos direktyvos taikymo išimtys.

Pridedami su direktyva susiję kiti dokumentai (vertinimai, statistika): st11624-ad02.en23; st11624-ad03.en23; st11624-ad04.en23; st11624-ad05.en23; st11624-ad06.en23; st11624-ad07.en23; st11624-ad08.en23. Direktyvos pakeitimo projektą taip pat galite rasti čia: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_3635