Paslaugų direktyva, reglamentas dėl apibusio pripažinimo principo, kontaktų centrai atveria naujas galimybes verslui

2009-12-28 Europos Sąjungos valstybėse narėse įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl paslaugų vidaus rinkoje. Paslaugų direktyva į Lietuvos teisę perkelta 2009 m. gruodžio 28 d. įsigaliojančiu Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymu.

Paslaugų direktyvoje įtvirtintos teisinį reglamentavimą supaprastinančios priemonės sukuria skaidresnę aplinką tiek paslaugas teikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams, tiek paslaugų gavėjams.

Šios direktyvos įgyvendinimas ypač reikšmingas naujųjų ES valstybių narių, tarp jų ir Lietuvos verslo atstovams, nes suteikia galimybę įrodyti jų konkurencinį pranašumą senųjų ES valstybių narių paslaugų teikėjų atžvilgiu“, – sako J. van Otterlo, Ūkio ministerijos Pramonės, paslaugų ir prekybos departamento Paslaugų politikos skyriaus vedėja.

Įgyvendinus Paslaugų direktyvą visose ES valstybėse narėse bus užtikrinta paslaugų teikėjų įsisteigimo laisvė ir laisvas paslaugų judėjimas ES valstybėse narėse, todėl verslininkai galės išbandyti naujas rinkas laikinai teikdami paslaugas kitoje valstybėje narėje nesteigdami joje buveinės arba steigti ją naudodamiesi paprastesnėmis ir mažiau trunkančiomis administracinėmis procedūromis.

„Lietuvoje šiam tikslui pasiekti keičiama daugiau kaip 30 įstatymų ir beveik 200 įgyvendinamųjų teisės aktų. Tai reiškia, kad norintiems teikti paslaugas asmenims nereikės pateikti dokumentų ar informacijos, kurių pagrindu Lietuvos ar kitų valstybių narių kompetentingos institucijos jiems suteiks teisę užsiimti paslaugų teikimo veikla, arba jų reikės pateikti kur kas mažiau“, – pažymi J. van Otterlo.

Paslaugų direktyva taip pat sustiprins paslaugų gavėjų teises, nes ji draudžia paslaugų teikėjams nustatyti bet kokias diskriminacinio pobūdžio sąlygas atsižvelgiant į paslaugos gavėjo tautybę arba registracijos ar įsisteigimo vietą (pvz., skirtingus paslaugų įkainius ar pan.). Paslaugų direktyva taip pat nustato įpareigojimą paslaugų teikėjams teikti informaciją apie teikiamas paslaugas ir užtikrinti aukštą jų kokybę.

Be to, tiek Lietuvos, tiek ES valstybių narių verslininkai „vieno langelio“ principu ir elektroninėmis priemonėmis per kiekvienoje valstybėje narėje esantį kontaktinį centrą  galės gauti visą informaciją ir atlikti visas reikalingas procedūras, pavyzdžiui, pateikti dokumentus, reikalingus licencijai ar leidimui verstis tam tikra veikla, institucijų išduotoms licencijoms ar leidimams gauti. Paslaugų direktyva nustato tokių kontaktinių centrų įsteigimą kiekvienoje valstybėje narėje.

Kontaktiniai centrai suteikia galimybę paslaugų teikėjams, norintiems užsiimti verslu įvairiose Europos šalyse, elektroniniu būdu sutvarkyti reikiamus administracinius formalumus:
• gauti visą informaciją apie su jūsų paslaugų teikimo veikla susijusias procedūras, kurias turite atlikti;
• sutvarkyti visus formalumus, kad galėtumėte užsiimti norima veikla (ir jums nereikėtų dėl kiekvieno klausimo kreiptis vis į kitą viešąją instituciją);
• reikalingas operacijas atlikti elektroniniu būdu.

Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras Lietuvoje

,,Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras veiks ,,vieno langelio” principu. Visa  su verslo reglamentavimu susijusi informacija (reikalavimai, procedūros) bus lengvai prieinama viename portale“, –  sako Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro (PGKC) direktorė Lina Sabaitienė.
Portalas veiks dvejomis kalbomis: lietuviškai  www.verslovartai.lt ir angliškai www.businessgateway.lt. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad portalas „Verslo vartai“ šiuo metu yra kuriamas, todėl nuolat papildomas nauja informacija.

Interneto svetainės paslaugų skiltyje verslininkai ras informaciją apie jų veiklai reikalingus leidimus, licencijas ar kitokius reikalavimus, būtinus norint teikti paslaugas Lietuvoje. Informacija suskirstyta pagal pagrindines veiklos sritis, tokias kaip aptarnavimas, gamyba, mokymo paslaugos, poilsio organizavimas, prekyba, profesinė ir techninė veikla, statyba, žemės ūkis ir pan.

Svetainėje taip pat pateikiama informacija apie verslo steigimą ir uždarymą, darbo santykius, mokesčius, darbo saugą, higieną, vartotojų teisių apsaugą, rinkos priežiūrą, viešuosius registrus.

Gaminių skiltyje – informacija apie reikalavimus, taikomus Lietuvoje parduodamiems gaminiams. Gaminiai ir jų grupės portale pateikiami pagal Kombinuotosios nomenklatūros gaminių kodus.

Daugiau informacijos šia tema galite gauti:

1. Kreipdamiesi į Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) darbuotojus.
2. Informacija apie Paslaugų direktyvą ir jos privalumus verslui.

3. Informacinis bukletas lietuvių kalba apie Paslaugų direktyvos įgyvendinimą ir naujas galimybes verslui
4. Informacija apie kontaktinius centrus visose ES šalyse.
5. Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras Lietuvoje

6. Laisvas paslaugų judėjimas: http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/paslaugu-direktyva/
7. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 835 (2009-07-22), kuriuo įteisinamas abipusio pripažinimo principo taikymas siekiant užtikrinti laisvą prekių judėjimą ES vidaus rinkojehttp://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350347&p_query=&p_tr2=
8. 2008-07-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 764/2008 nustatantis procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinantis Sprendimą Nr. 3052/95/EB
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0021:0029:LT:PDF

Informaciją parengė pagal Ūkio ministerijos, Lietuvos ekonominės plėtros agentūros pranešimus spaudai,  Europos Komisijos informacinius portalus Daiva Vyšniauskienė, Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovė, Kauno PPA rūmai.