Moksliniams tyrimams ir technologinės plėtrai – naujas kvietimas

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonę VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“.
Pagal priemonę „Intelektas LT“ bus finansuojamos mokslinių tyrimų (pramoniniai arba taikomieji tyrimai) ir technologinės plėtros (eksperimentinė plėtra arba bandomieji, konstravimo ir technologiniai darbai) veiklos. Atkreipiame dėmesį, kad finansavimas nėra numatytas su moksliniais tyrimais ir technologine plėtra susijusiomis pradinėmis investicijomis.
Priemonės „Intelektas LT“ trečiajam kvietimui planuojama skirti 46,69 mln. litų iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Paraiškas kviečiami teikti privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 4-395 patvirtinto Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.
Paraiškas galima teikti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiškos teikiamos tęstiniu paraiškų teikimo būdu.
Kvietimas stabdomas, kai bendra gautų paraiškų prašoma finansuoti suma 10 procentų viršija kvietime nurodytą sumą, kai dėl nepakankamo susidomėjimo šia priemone bei pateiktų paraiškų kiekio kyla pagrįstų abejonių, kad bus nepanaudotas priemonei numatytos lėšos arba 2012 m. sausio 31 d., priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Kvietimas stabdomas paskelbiant viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros pranešimą leidinyje „Informaciniai pranešimai“, bent viename Lietuvos dienraštyje bei interneto svetainėse www.esparama.ltwww.lvpa.lt. Kvietimo sustabdymas įsigalioja paskelbimo dieną.
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas