Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų finansavimui

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia teikti technologinės plėtros projektų paraiškas dalyvavimui atrankos konkurse dėl projektų finansavimo.

Finansavimo tikslas – skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą kuriant ar tobulinant produktus ir skatinti investicijas į MTEP veiklas.

Remiamos veiklos – taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros vykdymas, siekiant tobulinti ar kurti produktus.

Paraiškų teikimo tvarka yra reglamentuota Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkami pareiškėjai: Mokslo ir studijų institucijos.

Tinkami partneriai:

  • Privatieji juridiniai asmenys – atitinkantys labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą (toliau – įmonė);
  • Partneris – įmonė turi būti vykdžiusi aktyvią veiklą per paskutinius kalendorinius metus, t. y. įmonės pajamos yra ne mažesnės kaip 3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų, 00 euro ct) per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per įmonės veiklos laikotarpį, jei ji veikia trumpiau nei metus;
  • Įmonė turi būti įregistruota Juridinių asmenų registre ne vėliau, nei iki 2020 m. gruodžio 31 d.
  • Valstybės pagalbos išmokėjimo metu turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikoje.

Tinkamos išlaidos:

Tinkamos išlaidos turi atitikti Aprašo V skyriaus ir Aprašo 2 priede nurodytus reikalavimus tinkamoms išlaidoms.

Didžiausia galima finansuojamoji dalis:

  • mokslo ir studijų institucijų neekonominei veiklai – 100 proc. jų tinkamų išlaidų (ne de minimis pagalba);
  • įmonėms, ekonominei veiklai, de minimis pagalbos gavėjoms, finansuojamoji dalis iki 80 proc. jų tinkamų išlaidų.

Projektai atrenkami konkursinio finansavimo būdu.

Tinkamų išlaidų laikotarpis: 2021 m. liepos 1 d. – 2022 m. spalio 31 d.

Projektų trukmė – iki 16 mėn. (iki 2022 m. spalio 31 d.)

Bendra projekto vertė, kartu su įmonės indėliu – iki 100.000 eurų.

Paraiškos priimamos MTEPIS priemonėmis nuo 2021 m. gegužės 27 d. iki  2021 m. liepos 5 d.

Plačiau: https://www.e-mokslovartai.lt/all-calls-for-proposals/-/call/08f62f9a-049b-4000-a9ed-78f687c7567d