Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „COVID-19 MTEP“

Verslas kviečiamas pasinaudoti Europos Sąjungos investicijų parama ir įgyvendinti projektus, kuriais siekiama spręsti COVID-19 pandemijos sukeltas problemas.

Pagrindinis priemonės „COVID-19 MTEP“ tikslas – skatinti mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklų projektus, susijusius su COVID-19.

Finansuojamos veiklos – Moksliniai tyrimai ir inovacijos.

Remiamos veiklos – su COVID-19 susiję MTEP ir naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, įskaitant projektus, kuriems pagal programos „Horizontas 2020“ labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) priemonę suteiktas kokybę rodantis pažangumo ženklas, susijęs su kova su COVID-19. Pagal priemonės finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) vien tik naujų produktų ir technologijų sertifikavimo veikla negalima.

Galimi pareiškėjai – pareiškėjai yra įmonės. Partneriai negalimi, išskyrus atvejus, kai projektą finansuoja daugiau nei viena valstybė narė arba jis įgyvendinamas tarpvalstybiniu mastu bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų organizacijomis ar kitomis įmonėmis.

Atrankos būdas – konkursas.

Paraiškos pateikimo terminas – 2020-11-27 23:59

Platesnė informacija ir dokumentai: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-covid-19-mtep-nr-1