Kvietimas į praktiškų seminarų ciklą „Inovacijos – tiesiausias kelias sėkmės link!“

Kviečiame į praktiškų seminarų ciklą „Inovacijos – tiesiausias kelias sėkmės link!“

MITA, LIC, LVPA specialistai pristatys naujausias paramos galimybes, kuriomis gali pasinaudoti verslas. Naudingos informacijos gaus ir mokslo institucijų atstovai, sužinosiantys apie paramą mokslinių tyrimų projektams vykdyti.

Renginio dalyviai išgirs apie:

• intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ir galimybę gauti paramą su išradimų patentavimu ar dizaino registravimu susijusioms išlaidoms apmokėti. Ši parama padės įmonėms bei mokslo ir studijų institucijoms apsaugoti išradimus ir dizainą užsienio valstybėse;

• galimybes gauti finansavimą netechnologinėms inovacijoms diegti. Pagal priemonę „Procesas LT“ remiamas šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas įmonėse (pvz. Sertifikatų gavimas statybos įmonėms, dalyvaujančioms IAE uždarymo/statybos darbuose; medicinos paslaugas užsieniečiams teikiančioms įstaigoms; kitoms gamybinėms ir paslaugų įmonėms);

• Europos Komisijos kvietimą, pagal kurį remiamas inovacijų, mažinančių neigiamą poveikį aplinkai bei tausojančių gamtos išteklius, diegimas. Parama teikiama bet kurios teisinės formos juridiniams asmenims, pirmenybę skiriant mažoms ir vidutinėms įmonėms;

• naujausius 7-osios bendrosios programos (7BP) kvietimus ir Europos palydovinės navigacijos konkursą. Renginyje bus pristatytos paramos gavimo sąlygos bei informacija apie teikiamą pagalbą ieškant tinkamų partnerių;

• galimybę ženkliai sumažinti pelno mokestį, kadangi įmonėms, investuojančioms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) bei diegiančioms inovacijas, valstybė taiko tris pelno mokesčio lengvatas. Renginio dalyviai sužinos, kaip nustatyti, ar jų vykdoma veikla priskirtina MTEP, ir kur kreiptis, kilus neaiškumams.

Detaliau: http://www.mita.lt/lt/naujienos/aktualijos/startuoja_renginiu_ciklas_inovacijos_-_tiesiausias_kelias_sekmes_link

Seminarai vyks: