Koordinuotas ekonomikos gaivinimas

Rekomendacijose kiekvienai iš 27 ES šalių nustatytos 2011-2012 m. nacionalinio biudžeto ir ekonomikos politikos gairės.
Europos Komisija paskelbė rekomenduojamas priemones, kurių kiekviena ES šalis turėtų imtis, kad paskatintų ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir galėtų kontroliuoti viešuosius finansus.
Rekomendacijos parengtos išnagrinėjus kiekvienos šalies vyriausybės pateiktus bendrų ES tikslų siekimo planus.
Planai parengti atsižvelgiant į prioritetus, dėl kurių susitarė visos 27 vyriausybės. Jeigu jie bus vykdomi, ES laiku pasieks užsibrėžtus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo, energijos iš atsinaujinančių šaltinių gavybos ir mokyklos nebaigiančių moksleivių dalies mažinimo tikslus.
Vis dėlto kai kurios strategijos nepakankamai veiksmingos ir turi būti išplėtotos, o kai kurios šalys pateikia nepakankamai išsamios informacijos apie tai, kaip jos ketina siekti bendrų tikslų.
  • atkakliau siekti ES užimtumo, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros, efektyvaus energijos vartojimo, aukštojo mokslo ir skurdo mažinimo tikslų;
  • labiau stengtis mažinti įsiskolinimą bei išlaidų ir mokestinių įplaukų skirtumą, kad šalių biudžetai atitiktų ES nustatytus kriterijus;
  • išlaikyti didesnį gyventojų užimtumą didinant pensinį amžių, ribojant ankstyvo išėjimo į pensiją mechanizmus ir plečiant vaikų priežiūros paslaugas;
  • kovoti su struktūriniu nedarbu ir integruoti visuomenės grupes, kurioms sunkiau įsidarbinti, pvz., moteris ir vyresnio amžiaus darbuotojus, į darbo rinką;
  • mažinti jaunimo nedarbą ir mokyklos nebaigiančių moksleivių skaičių, jei reikia, reformuojant darbo sutarčių teisę ir glaudžiai susiejant švietimą ir užimtumą.
Šios rekomendacijos teikiamos laikantis Europos semestro tvarkos. Tai kasmet vykdomas ir šešis mėnesius trunkantis procesas, per kurį ES vyriausybės aktyviai vienos su kitomis konsultuojasi, derindamos biudžetus ir ekonomikos politiką.
Laikydamasi šios tvarkos Europos Komisija taip pat parengė bendras rekomendacijas euro zonos šalims
Semestro pabaiga
Birželio 23-24 d. Europos Vadovų Taryba aptars šias rekomendacijas, o liepos mėnesį susirinks joms oficialiai pritarti. Po to šalys turės į jas atsižvelgti formuodamos savo 2011-2012 m. biudžetus.
Vėliau Europos Komisija ir ES šalys stebės, kaip kiekviena šalis įgyvendina šias priemones.
Daugiau apie Europos semestrą

 

Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas