Komisija siūlo esminę ES pelno mokesčio reformą

Spalio 25 d. Komisija paskelbė planus pertvarkyti įmonių apmokestinimą bendrojoje rinkoje, užtikrinant ekonomikos augimui palankesnę ir sąžiningesnę pelno mokesčio sistemą.

Komisija paskelbė planus pertvarkyti įmonių apmokestinimą bendrojoje rinkoje, užtikrinant ekonomikos augimui palankesnę ir sąžiningesnę pelno mokesčio sistemą. Vykdant platesnę pelno mokesčių reformą atnaujinta bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė (BKPMB) suteiks galimybę lengviau ir pigiau užsiimti verslu bendrojoje rinkoje ir drauge bus veiksminga kovos su mokesčių vengimu priemonė.

Pirmą kartą 2011 m. pateikta BKPMB buvo siekiama stiprinti bendrąją rinką įmonėms. Valstybės narės jau padarė didelę pažangą įgyvendindamos daugelį ankstesnio BKPMB pasiūlymo pagrindinių elementų, vis dėlto galutinio susitarimo pasiekti nepavyko. Atsižvelgę į valstybių narių, įmonių, pilietinės visuomenės ir Europos Parlamento nuomones, šiandien įtvirtiname įmonėms palankius ankstesnio pasiūlymo elementus, kad sumažėtų tarpvalstybinių įmonių išlaidos, biurokratizmas ir būtų remiamos inovacijos. Be to, atnaujinta BKPMB bus sudarytos vienodos sąlygos tarptautinėms įmonėms Europoje ir užkirstas kelias išvengti mokesčio.

Kitais dviem pasiūlymais siekiama pagerinti dabartinę ginčų dėl dvigubo apmokestinimo Europos Sąjungoje sprendimo sistemą ir sugriežtinti galiojančias kovos su piktnaudžiavimu taisykles. Taikant šias priemones kartu bus sukurta paprasta ir įmonėms palanki aplinka.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Mokesčių sistema turi padėti siekti ES ekonomikos augimo ir socialinio teisingumo tikslų. Šiandien pristatomų pasiūlymų tikslas – skatinti ekonomikos augimą ir investicijas, remti įmones ir užtikrinti sąžiningumą. Pagal galiojančią mokesčio sistemą įmonėms palankiau finansuoti skolas, negu finansuoti nuosavą kapitalą. Mažinti įmonių įsiskolinimui palankų mokestinį iškraipymą – svarbi kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano nuostata, akcentuojanti mūsų įsipareigojimą pasiekti gerų šio projekto rezultatų.“

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre’as Moscovici sakė: „Atnaujintos BKPMB pasiūlymu vienu ypu spręsime tiek įmonių, tiek piliečių problemas. Iš daugybės aptarimų, kuriuose dalyvavau kaip už mokesčius atsakingas Komisijos narys, aiškiai matyti, kad įmonėms reikia paprastesnių ES galiojančių mokesčių taisyklių. Be to, turime tęsti kovą su mokesčių vengimu, kuri jau įnešė realių pokyčių. Finansų ministrai turėtų žvelgti į šį plataus užmojo ir tinkamu laiku teikiamą dokumentų rinkinį naujomis akimis, nes juo remiantis bus sukurta griežta XXI-ajam amžiui tinkama mokesčio sistema.“

Kad pažanga būtų pasiekta greičiau, BKPMB suskirstyta į du lengviau valdomus etapus. Dėl bendros bazės turėtų būti susitarta greitai, kad įmonės ir valstybės narės gautų pagrindinę naudą. Po to nedelsiant turėtų būti įvestas konsolidavimas ir tada bus galima pajusti visą išbaigtos sistemos naudą.

I. Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė (BKPMB)

Taikydamos BKPMB, įmonės pirmą kartą naudosis bendru taisyklių sąvadu, kuriuo remdamosi jos galės apskaičiuoti apmokestinamąjį pelną visoje ES. Palyginti su ankstesniu 2011 m. pasiūlymu, naujoji pelno mokesčio sistema:

–             bus privaloma didelėms tarptautinių įmonių grupėms, kurios turi daugiausia galimybių vykdyti agresyvų mokesčių planavimą, užtikrinant, kad įmonės, kurių bendros pajamos yra didesnės negu 750 mln. EUR per metus, bus apmokestinamos ten, kur pelnas iš tikrųjų gaunamas;

–             ištaisys spragas, dabar siejamas su pelno perkėlimu mokesčio tikslais;

–             skatins įmones finansuoti veiklą iš nuosavo kapitalo lėšų ir pasinaudojant rinkomis, o ne skolinantis;

–             rems inovacijas, nes moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (MTTP), susijusiems su realia ekonomine veikla, bus taikomos mokesčių paskatos.

Pelno mokesčio tarifai į BKPMB neįtraukiami, nes jie toliau priklauso nacionalinio suverenumo sričiai. Tačiau naudojant BKPMB bus galima užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir sąžiningesnę tarpvalstybinių įmonių mokesčių bazės apskaičiavimo sistemą ir iš esmės reformuoti pelno apmokestinimą visoje ES.

BKPMB padės pagerinti bendrosios rinkos sąlygas įmonėms

Nuo šiol įmonės galės naudoti bendrą taisyklių rinkinį ir mokesčių administratoriui pateikti tik vieną mokesčių deklaraciją už visą savo veiklą ES. Taikant BKPMB laikas, skirtas reikalavimų laikymosi veiklai, turėtų sumažėti 8 %, o patronuojamosios įmonės steigimo laiko sąnaudos sumažėtų iki 67 %, todėl įmonėms, be kita ko, MVĮ, bus lengviau steigtis kitose šalyse.

Ekonomikos augimui palanki veikla, kaip investavimas į MTTP ir nuosavo kapitalo finansavimas, bus skatinama padedant įgyvendinti platesnius tikslus atgaivinti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir investicijas. Kai sistema pradės visiškai veikti, taikant BKPMB bendros investicijos ES gali padidėti iki 3,4 %.

Įmonės galės iš pelno, gauto vienoje valstybėje narėje, atimti nuostolius, patirtus kitoje valstybėje. Bus pašalintos tokios mokestinės kliūtys kaip dvigubas apmokestinimas, be to, dėl BKPMB padidės mokesčio aiškumas, nes bus sukurta stabili, skaidri visos ES įmonių apmokestinimo sistema.

BKPMB padės kovoti su mokesčių vengimu

BKPMB panaikins nacionalinių mokestinių sistemų neatitikimus, kuriais dabar naudojasi agresyvaus mokesčių planavimo metodus taikantys subjektai. Ji taip pat pašalins sandorių kainodarą ir lengvatinius mokesčių režimus – pagrindines šių laikų mokesčių vengimo priemones. Į bazę taip pat įtraukta griežtų kovos su piktnaudžiavimu priemonių, skirtų sustabdyti įmonių pelno perkėlimui į ES nepriklausančias šalis. Kadangi BKPMB bus privaloma didžiausioms tarptautinių įmonių grupėms, šios įmonės, dažniausiai galinčios užsiimti agresyviu mokesčių planavimu, nebegalės dideliu mastu vengti mokesčio.

BKPMB bus prisidedama prie ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir investicijų į ES

Taikant BKPMB įmonėms bus pasiūlytos patikimos ir numatomos taisyklės, sąžiningos ir vienodos veiklos sąlygos, mažesnės išlaidos ir mažiau administravimo. Dėl to ES taps patrauklesne rinka investuoti ir užsiimti verslu. Atnaujinta BKPMB taip pat bus remiami MTTP – pagrindinis ekonomikos augimo veiksnys. Įmonėms bus leidžiama taikyti itin didelį mokesčio atskaitymą, taikomą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros išlaidoms, o tai bus itin naudinga naujoms ir novatoriškoms įmonėms, kurios pasirinks taikyti naująją sistemą.

Galiausiai taikant BKMPB bus palaipsniui sprendžiama įmonių mokestiniam įsiskolinimui palankaus mokestinio iškraipymo problema, t. y. pereinama nuo skolų prie nuosavo kapitalo finansavimo, suteikiant lengvatą nuosavo kapitalo vertybinių popierių emisijai. Kiekvienais metais nustatyta naujo įmonės nuosavo kapitalo dalis, kurią sudaro nerizikingų palūkanų normos ir rizikos priedas, bus neapmokestinama. Atsižvelgiant į dabartines rinkos sąlygas ši dalis – 2,7 %. Taip įmonės bus skatinamos siekti pastovesnių finansavimo šaltinių ir patekti į kapitalo rinkas, atsižvelgiant į kapitalo rinkų sąjungos tikslus pharmacy levitra. Tai bus naudinga ir finansų stabilumui, nes įmonės, turinčios tvirtesnę kapitalo bazę, bus atsparesnės sukrėtimams.

II. Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimas

Komisija taip pat pasiūlė patobulintą ginčų dėl dvigubo apmokestinimo ES sprendimo sistemą. Dvigubas apmokestinimas yra labai didelė kliūtis įmonėms, sukelianti neaiškumų, nereikalingų išlaidų ir pinigų srautų problemų. Šiuo metu ES yra apie 900 dvigubo apmokestinimo ginčų, o jų vertė – apie 10,5 mlrd. eurų. Komisija pasiūlė dabartinius ginčų sprendimo mechanizmus labiau pritaikyti prie įmonių poreikių. Visų pirma, bus įtraukta daugiau bylų, o valstybėms narėms bus nustatyti aiškūs terminai, per kuriuos turės būti susitarta dėl privalomo sprendimo dėl dvigubo apmokestinimo.

III. Kova su mokestinės tvarkos neatitikimais ES nepriklausančiose šalyse

Į trečią šiandienos rinkinio pasiūlymą įtraukta naujų priemonių, kuriomis siekiama neleisti įmonėms naudotis spragomis, t. y. valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių mokesčių sistemų neatitikimais siekiant išvengti mokesčių. Šalių mokestinės tvarkos neatitikimais naudojamasi tada, kai skiriasi šalių tam tikrų pajamų ar subjektų apmokestinimo taisyklės. Įmonės gali tuo piktnaudžiauti, kad nebūtų apmokestintos nė vienoje šalyje. Šalių mokestinės tvarkos neatitikimo ES problema sprendžiama liepos mėn. priimta Kovos su mokesčių vengimu direktyva. Šiandienos pasiūlymas papildo valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių mokestinės tvarkos neatitikimo problemos sprendimo priemones – tą padaryti prašė pačios valstybės narės.

Į teisės aktų rinkinį taip pat įtrauktas bendrasis komunikatas, kuriame išdėstyti politiniai ir ekonominiai pasiūlymų argumentai, BKPMB ir ginčų sprendimo mechanizmo poveikio vertinimai.

Šie teisėkūros procedūra priimamų teisės aktų pasiūlymai dabar bus pateikti Europos Parlamentui konsultuotis ir Tarybai priimti.

Daugiau informacijos:

Klausimai ir atsakymai dėl BKPMB

Bendrasis komunikatas dėl BKPMB

Daugiau informacijos apie BKPMB

Vaizdo įrašas BKPMB – Europai palanki iniciatyva