Komisija pristato direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo reformą

Kovo 8 d. Europos Komisija paviešino tikslinės darbuotojų komandiravimo taisyklių peržiūros rezultatus. Ši peržiūra atlikta atsižvelgiant į Komisijos politines gaires, pagal kurias puoselėjamas vienodo darbo užmokesčio už tą patį darbą principas. Apie ją buvo paskelbta ir 2016 m. Komisijos darbo programoje. Pateiktu pasiūlymu siekiama sudaryti palankesnes darbuotojų komandiravimo sąlygas, plėtoti sąžiningos konkurencijos aplinką ir gerbti komandiruotų darbuotojų, t. y. vienos valstybės narės darbuotojų, kuriuos darbdavys laikinai siunčia dirbti į kitą valstybę narę, teises. Iniciatyva visų pirma siekiama užtikrinti sąžiningą darbo užmokestį ir sudaryti vienodas sąlygas komandiruojančioms ir vietos įmonėms priimančiojoje šalyje.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssensakė: „Nuo pirmos savo kadencijos dienos tvirtinau, kad turime lengvinti darbuotojų judumą, tačiau jis turi būti sąžiningas. Pateikiamu pasiūlymu sukuriama aiški, sąžininga ir lengvai įgyvendinama teisinė komandiravimo sistema.“

Reformos rezultatas – pokyčiai trijose pagrindinėse srityse: komandiruotų darbuotojų darbo užmokesčio, įskaitant subrangos atvejus, per laikinojo įdarbinimo įmones įdarbintiems darbuotojams taikomų taisyklių ir ilgalaikių komandiruočių.

Pasiūlyme numatyta prievolė komandiruotiems darbuotojams taikyti iš esmės tokias pačias darbo užmokesčio ir darbo sąlygų nuostatas, kokios taikomos vietos darbuotojams. Tai bus daroma visapusiškai laikantis subsidiarumo principo ir atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės valdžios institucijų ir (arba) socialinių partnerių šioje srityje nustatytas sąlygas. Kai kuriose srityse (pavyzdžiui, sveikatos ir saugumo) komandiruotiems darbuotojams jau dabar taikomos tokios pačios taisyklės, kaip priimančiosios valstybės narės darbuotojams. Tačiau darbdavys neprivalo komandiruotam darbuotojui mokėti didesnį nei minimalų priimančiosios šalies darbo užmokestį. Dėl to gali atsirasti komandiruotų ir vietos darbuotojų darbo užmokesčių skirtumų, kurie gali nulemti nesąžiningą įmonių konkurenciją. Tai reiškia, kad komandiruotiems darbuotojams dažnai mokamas mažesnis darbo užmokestis nei tą patį darbą dirbantiems vietos darbuotojams.

Nuo šiol visos darbo užmokesčio taisyklės, taikomos vietos darbuotojams, turės būti taikomos ir komandiruotiems darbuotojams. Darbo užmokestį sudarys ne tik minimali atlyginimo norma, bet ir įvairios kitos priemokos ir išmokos, jei tokių yra. Bus reikalaujama, kad valstybės narės aiškiai nurodytų, kokie elementai sudaro darbo užmokestį jų teritorijoje. Teisės aktais ar visuotinai taikomose kolektyvinėse sutartyse nustatytos taisyklės taps privalomos komandiruotiems darbuotojams visuose ekonomikos sektoriuose. Pasiūlymu valstybėms narėms suteikiama galimybė užtikrinti, kad subrangovai komandiruotiems darbuotojams mokėtų tokį patį darbo užmokestį, kokį moka pagrindinis rangovas. Be to, tą reikėtų daryti laikantis nediskriminavimo principo – tokios pačios taisyklės turi būti taikomos tiek šalies, tiek užsienio subrangovams.

Pasiūlymu taip pat siekiama užtikrinti, kad nacionalinės taisyklės, kuriomis reglamentuojama laikinojo įdarbinimo įmonių veikla, būtų taikomos ir tada, kai darbuotojus komandiruoja užsienyje įsisteigusios laikinojo įdarbinimo įmonės.

Galiausiai, jei komandiravimo trukmė viršija 24 mėnesius, turės būti taikomos priimančiosios valstybės narės darbo teisės nuostatos, jei jos komandiruotam darbuotojui yra palankesnės.

Tokiais pakeitimais siekiama užtikrinti geresnę darbuotojų apsaugą, padidinti skaidrumą ir teisinį tikrumą, sudaryti vienodas šalies ir komandiruojančių įmonių veiklos sąlygas, drauge visapusiškai laikantis valstybių narių derybų dėl darbo užmokesčio sistemų.

Pagrindiniai faktai

Darbuotojai yra komandiruojami, kai reikia suteikti paslaugas kitoje bendrosios rinkos valstybėje narėje. Komandiruotas darbuotojas – darbuotojas, kuris yra įdarbintas vienoje ES valstybėje narėje, tačiau darbdavio laikinai nusiųstas dirbti į kitą valstybę narę.

2010–2014 m. komandiruotų darbuotojų skaičius išaugo beveik 45 proc. 2014 m. maždaug 1,9 mln. Europos darbuotojų buvo komandiruoti į kitą valstybę narę.

Darbuotojų komandiravimas itin būdingas statybų, gamybos ir paslaugų, pavyzdžiui, paslaugų asmenims (švietimo, sveikatos ir socialinio darbo) ir verslo (administravimo, specialistų ir finansinių) paslaugų, sektoriams.

Peržiūrėta 1996 m. Komandiruotų darbuotojų direktyva papildys 2014 m. Direktyvą dėl Komandiruotų darbuotojų direktyvos vykdymo užtikrinimo, kuri į nacionalinę teisę turi būti perkelta iki 2016 m. birželio mėn. (žr. IP-14-542). Direktyvoje dėl vykdymo užtikrinimo nustatomos naujos kovos su sukčiavimu ir piktnaudžiavimu bei už komandiravimą atsakingų nacionalinių valdžios institucijų administracinio bendradarbiavimo gerinimo priemonės.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai

Komandiruoti darbuotojai ES. Faktų suvestinė

Pavienių šalių faktų suvestinės

Užimtumo GD svetainės naujienos