Kaip ribotus išteklius naudoti efektyviau?

ES planas, kaip saugant aplinką ir skatinant ekonomikos augimą tausiau naudoti gamtos išteklius:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/pdf/resource_efficient_europe_en.pdf.

Tausesnio gamtos išteklių naudojimo planas parengtas siekiant bendrųjų ES kovos su klimato kaita, energetikos, transporto, žaliavų, žemės ūkio, žuvininkystės, biologinės įvairovės ir regioninės plėtros politikos tikslų.

Šis planas yra ES tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos „Europa 2020“ dalis. ES siekia ne tik saugoti pagrindinius gamtos išteklius, kaip orą, vandenį, žemę, miškus, maistą, bet ir skatinti pakartotinai naudoti ir perdirbti mineralus bei metalus. Tai labai svarbu moderniai ekonomikai.

Dėl to didėtų veiksmingumas, produktyvumas ir konkurencingumas. Veiksmingai prekių gamybai žaliavas, vandenį ir kitas medžiagas naudojančių bendrovių išlaidos mažesnės, dėl to didėja jų konkurencingumas.

Kai kuriose pramonės šakose jau diegiamos įvairiausios naujovės ir iš jų gaunama naudos. Pavyzdžiui, siekdami sumažinti anglies dvideginio išlakas, energijos kaštus ir atliekų kiekį, cemento gamintojai pradėjo naudoti alternatyvius degalus, žaliavas ir perdirbtas atliekas.

Vengrijoje 56 bendrovės, įdiegusios ekologines naujoves, sutaupė 59 mln. eurų. Nyderlanduose cheminių medžiagų bendrovė, anksčiau sunaudodavusi 9,9 mln. litrų gėlo vandens per dieną, pradėjo naudoti buitines nuotekas. Dėl to 65 % sumažėjo jos energijos sąnaudos ir 500 tonų per metus sunaudojamų cheminių medžiagų. Jai taip pat pavyko 5000 tonų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas.

Tausaus išteklių naudojimo skatinimas bus pagrindinis principas, kuriuo bus grindžiamas ES mažai anglies dvideginio į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, energijos vartojimo veiksmingumo, transporto, žemės ūkio, žuvininkystės ir biologinės įvairovės politikos įgyvendinimas.

Taip bus skatinamos inovacijos ir mažės ES priklausomybė nuo importo.

ES taip pat pasiūlys su prekių rinkomis susijusius veiksmus. ES tikslas – užtikrinti patikimą žaliavų tiekimą.

Šios priemonės yra labai svarbios ES ekonomikai, atsižvelgiant į spartų Kinijos, Indijos ir kitų šalių vystymąsi, dėl kurio didėja pasaulinė konkurencija dėl ribotų išteklių ir kyla kainos.

Nuo galimybės gauti žaliavų priklauso ES statybų, cheminių medžiagų, automobilių, aviacijos ir kosmoso, mašinų ir įrangos sektoriai, kuriuose dirba 30 mln. žmonių.

Daugiau apie tausų išteklių naudojimą Europoje: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe

Šaltinis: http://ec.europa.eu

Informaciją pateikė:

Marijus Muralis

Enterprise Europe Network

(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas