Išsakykite nuomonę apie viešųjų sutarčių taisykles

Konsultacijos dėl būdų pasiekti, kad ES viešųjų pirkimų taisyklės būtų tinkamesnės vyriausybėms, įmonėms ir mokesčių mokėtojams.

Viešieji pirkimai – valdžios išlaidos prekių, paslaugų ir infrastruktūros pirkimo sutartims – sudaro 17 % Europos Sąjungos BVP. Priėmus geresnes taisykles vyriausybės šias lėšas galės panaudoti veiksmingiau, o tai paskatins inovacijas, darbo vietų kūrimą ir ekologišką augimą.

Dėl ES bendrosios rinkos taisyklių valdžios institucijos jau sutaupo mokesčių mokėtojų lėšų, nes įmonės gali dalyvauti sutarčių konkursuose kitose ES šalyse. Tačiau dar daug ką galima tobulinti. Daugiau pinigų sutaupyti ypač reikėtų dabar, kai dėl nusilpusios ekonomikos ir reikalavimų mažinti išlaidas viešųjų lėšų turima mažiau.

ES rengia viešas konsultacijas, kad sužinotų nuomones, kaip pasiekti, kad viešųjų pirkimų rinka taptų konkurencingesnė, ir sutaupyti daugiau viešųjų lėšų. Pamatiniame konsultacijų dokumente nurodomi būdai, kaip būtų galima modernizuoti dabartinę sistemą, kad šie tikslai būtų pasiekti:

(http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/20110127_COM_en.pdf)

Kad ir kas būtų keičiama, reikia užtikrinti skaidrumą, lygias galimybes ir sąžiningą konkurenciją sudarant viešąsias sutartis. Dokumente nurodoma, kurių pagrindinių sričių dabartines taisykles būtų galima keisti, pavyzdžiui:

  • supaprastinti dabartines procedūras, ypač tas, kurios taikomos mažoms vietos ir regionų valdžios institucijoms,
  • sumažinti biurokratizmą, ypač tą, nuo kurio kenčia mažosios ir vidutinės įmonės,
  • sudaryti geresnes sąlygas dalyvauti konkursuose dėl viešųjų sutarčių kitose šalyse,
  • nuspręsti, kokiomis sąlygomis viešosios valdžios institucijų sudaromoms tarpusavio sutartims neturėtų būti taikomos ES viešųjų pirkimų taisyklės,
  • keisti taisykles, kad būtų įgyvendinti kiti politikos siekiai, tokie kaip inovacijų skatinimas, aplinkos arba socialiniai tikslai,
  • individualiems atvejams pritaikyti paslaugų, kurių socialinė svarba itin didelė, viešųjų pirkimų taisykles,
  • nustatyti griežtesnes taisykles arba geresnes apsaugos priemones, kad būtų užkirstas kelias favoritizmui, korupcijai arba interesų konfliktams,
  • vengti priemonių, kurios skatina dominuoti tam tikrus tiekėjus, antikonkurencinio veiksmų derinimo arba rinkos pasidalijimo tarp konkurso dalyvių,
  • gerinti ES įmonių galimybes patekti į viešųjų pirkimų rinkas už ES ribų.
Tolesni veiksmai
Naudojantis konsultacijų metu gautomis pastabomis galbūt bus parengta teisės aktų pasiūlymų, kurie bus pateikti kitais metais. Savo nuomonę turite išsakyti iki 2011 m. balandžio 18 d.
Daugiau informacijos apie ES viešųjų pirkimų politiką ir konsultacijas dėl viešųjų pirkimų: http://ec.europa.eu/news/business/110128_lt.htm

Šaltinis: http://ec.europa.eu

Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas