Įsigalioja ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas

Vasario 1 d. įsigaliojus ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimui bus panaikinta didžioji dalis 1 mlrd. EUR vertės muitų, kuriuos kasmet sumoka į Japoniją eksportuojančios ES bendrovės.

Visiškai įgyvendinus susitarimą Japonija bus panaikinusi muitus 97 proc. iš ES importuojamų prekių. Susitarimu pašalinamos įvairios ilgalaikės netarifinės kliūtys, pavyzdžiui, dėl patvirtintų tarptautinių automobilių standartų. Be to, bus pašalintos kliūtys ES maisto ir gėrimų eksportuotojams ir jų produktai galės pasiekti 127 mln. Japonijos vartotojų. Visiškai įsigaliojus susitarimui metinės ES ir Japonijos prekybos vertė galėtų padidėti beveik 36 mlrd. eurų.

Japonija yra trylikta pagal dydį Lietuvos prekybos partnerė už ES ribų. Savo produkciją į Japoniją eksportuoja daugiau kaip 180 Lietuvos bendrovių ir 82 proc. iš jų yra mažos ir vidutinės įmonės. Šiuo metu iš prekybos su Japonija Lietuvoje palaikoma daugiau kaip 2 000 darbo vietų.

Į ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimą taip pat įtrauktas išsamus prekybos ir darnaus vystymosi skyrius; numatytos konkrečios nuostatos, kad mažosioms ir vidutinėms įmonėms būtų paprasčiau vykdyti veiklą; nustatyti aukščiausi darbo, saugos, aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos standartai; stiprinami ES ir Japonijos įsipareigojimai darnaus vystymosi ir klimato kaitos srityse ir visiškai užtikrinama viešųjų paslaugų apsauga.

Sausio 23 d. ES ir Japonija priėmė sprendimus dėl laisvo ir saugaus dvišalio asmens duomenų judėjimo. Jos susitarė laikyti viena kitos duomenų apsaugos sistemas lygiavertėmis, todėl bus sukurta didžiausia pasaulyje saugaus duomenų judėjimo erdvė.

 

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-785_lt.htm

Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimo verslo srityje suvestinė