Horizontas 2020: Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) tyrimų ir inovacijų skatinimas

Smulkus ir vidutinis verslas daro vieną iš didžiausių reikšmių Horizontas 2020 (bendroji programa tyrimų ir inovacijų srityje) bendriesiems tikslams pasiekti. Siekiant palengvinti šių tikslų įgyvendinimą bus sukurta speciali priemonė skirta sustiprinti inovacinį potencialą SVV ir taip padidinti jų konkurencingumą Europos ir pasaulio rinkose.

Horizontas 2020 bus pradėta 2014 metais. Jos tikslai yra maksimaliai išnaudoti ES finansuojamus tyrimų ir inovacijų projektus ir iš naujo atrasti kelią į tvarų augimą bei pasipriešinti įšūkiams, su kuriais susiduria Europa. Viena iš šios strategijos dalių yra pagerinti sąlygas SVV pasinaudoti ES finansavimo šaltiniais palengvinant sąlygas gauti finansavimą inovacijų srityje. 2014-2020 metų periodui SVV finansavimui yra skirta 8,6 mlrd. Eurų, taip pripažįstant jų kritinę svarbą inovacijų srityje. Ši suma bus skirta per socialinių iššūkių ir pramonės technologijų programą bei per specialiuosius šaukimus, kurie rems SVV dirbančias tyrimų ir inoavijų srityje.
„Mes sukūrėme šią programą, skirtą moksliniams tyrimams ir inovacijoms, tam, kad galėtume atlikti kokybės šuolį pasiekdami didesnį SVV skaičių taip padidindami poveikį  ir užtikrindami, kad inovatyvios idėjos gali būti paverstos į naujus produktus ir paslaugas, bei taip kurti naujas darbo vietas.“ – apie Horizontas 2020 mokslinių tyrimų ir inovacijų svarbą pasisakė Clara de la Torre, Tyrimų ir Inovacijų Generalinio Direktorato direktorė. Ji teigia, kad skatindami SVV investuoti į mokslinius tyrimus bei inovacijas skatiname juos sukurti naujas darbo vietas, naujas verslo galimybes Europoje ir už jos ribų ir taip prisidėti prie kovos su socialiniais iššūkiais, su kuriais dabar susiduria Europa.
Parama projektams nuo jų pradžios iki pabaigos
Smulkus ir vidutinis verslas bus remiamas nuo pat projekto pradžios iki pabaigos ir taip apims visą inovacijos ciklą. Parama bus teikiama atskirais trimis etapais ir remsis Amerikos smulkaus verslo inovacijų ir tyrimų programa. http://www.sbir.gov/
Pirmasis etapas yra galimybių vertinimas, kuris užtruks nuo šešių iki dvylikos mėnesių. Šioms veikloms bus skirta vienkartinė išmoka už kurią SVV galės įsivertinti koncepsijos gyvibingumą atsižvelgdami į technologinius privalumus ir komercinį potencialą.
Galimybių vertinimo ataskaita vėliau galės būti panaudojama teikiant paraišką finansavimui antrame etape gauti. Antrasis etapas skirtas moksliniams tyrimams ir plėtrai. Be to, antrąjame etape didelis dėmesys bus skiriamas sukurto produkto pristatymui ir įvedimui į rinką. Šio etapo trukmė – 1-2 metai. Šis etapas taipogi finansuojamas vienkartine išmoka. „Tikimės, kad sėkmingas SVV projekto vertinimas pirmąjame etape padės pritraukti finansavimą ne tik iš ES fondų, tačiau ir iš privačių investuotojų“ – teigia Clara de la Torre.
Komercializacijos etapas bus remiamas finansiniais instrumentais bei kitomis inovacijų paramos priemonėmis. Sėkmingi kurio nors etapo rezultatai leis SVV pereiti prie kito etapo, tačiau įmonės turi galimybę dalyvauti bet kuriame etape ir už tai gauti finansavimą.
Horizonto 2020 planuose bus siekiama kuo efektyviau pasinaudoti Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) paslaugomis ir taip suteikti galimybę įmonėms padidinti jų inovatyvumą ir kuo sėkmingiau pasinaudoti esamais instrumentais. „Enterprise Europe Network turi daugybę patirties padedant smulkiam ir vidutiniam verslui gauti finansavimą tyrimų ir inovacijų srityje bei patariant technologijų ir intelektinės nuosavybės perdavimo srityje.“, – patvirtino ponia de la Torre. Papildžius esamas Enterprise Europe Network paslaugas naujame periode SVV galės pasinaudoti konsultavimo ir instrukcijų paslaugomis kiekviename iš inovacijų diegimo ciklo etapų bei gauti pagalbą norint komercializuoti produktą pasinaudojant Enterprise Europe Network kanalais partnerių paieškai Europoje ir už jos ribų.

Aivaras Knieža
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projektų vadovas