Griežtesnės valdžios sektoriaus deficito taisyklės

Reaguodama į finansų krizę, Komisija pateikė teisės aktų pasiūlymus, kurių tikslas – stiprinti ir plėsti dabartines ES ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimo priemones.
Pasiūlymais siekiama stiprinti Stabilumo ir augimo paktą pirmiausia daugiau dėmesio skiriant valstybių skolai ir fiskaliniam tvarumui: išplėsti makroekonominio disbalanso priežiūrą ir veiksmingiau užtikrinti vykdymą sankcijomis bei paskatomis.
Dėl pasiūlymų ES sutarties keisti nereikės, bet juos dar turi patvirtinti Taryba ir Europos Parlamentas.
Valstybių skolos dydžio stebėjimas
Siekiant geriau užtikrinti, kad valstybės laikytųsi Stabilumo ir augimo pakto taisyklės, kuria reikalaujama, kad jų skola neviršytų 60 % BVP, bus imtas taikyti lyginamasis dydis, pagal kurį apibrėžiamas skolos mažinimo tempas. ES narėms, kurių skolos santykis viršys 60 % BVP, išnagrinėjus įvairius veiksnius, kurie turi poveikio skolos kokybei ir šalies perspektyvoms, gali būti taikoma perviršinio deficito procedūra.
Nacionalinių fiskalinių sistemų stiprinimas
Komisija taip pat siūlo stiprinti nacionalines fiskalines sistemas ir geriau jas suderinti su naujomis valdymo taisyklėmis. Tarp reformų būtų nuoseklios apskaitos užtikrinimas, nacionalinių fiskalinių taisyklių suderinimas su ES sutartyje nustatytais įsipareigojimais, perėjimas prie daugiamečio biudžeto planavimo ir užtikrinimas, kad fiskalinė sistema apimtų visą valdžios sektoriaus finansų sistemą.
Kelio užkirtimas makroekonominiam disbalansui ir jo ištaisymas
Krizė pamokė, kad į fiskalinę politiką neturėtų būti žiūrima atsietai, todėl užtikrinant geresnę ir platesnę makroekonominę priežiūrą, kurios tikslas – išvengti didelio disbalanso ir didelių bei nemažėjančių konkurencingumo skirtumų, būtų atliekami reguliarūs vertinimai ir naudojamasi įspėjimo mechanizmu. Įspėjimo atveju Komisija atliktų konkrečios šalies analizę ir pateiktų rekomendacijas Tarybai, kaip spręsti disbalanso problemą. Ji taip pat galėtų tiesiogiai tai šaliai pateikti išankstinį įspėjimą. Itin rimtais atvejais Komisija galėtų rekomenduoti, kad būtų paskelbta, jog valstybėje narėje susidaręs pernelyg didelis disbalansas, ir jai taikoma griežtesnė korekcinių veiksmų priežiūra.
Stiprinamas reikalavimų vykdymo užtikrinimas
Griežtesnis reikalavimų vykdymo užtikrinimas – pagrindinė pasiūlymų dalis: jais numatomos ir laipsniškos sankcijos reikalavimų nesilaikančioms šalims. Indėliai, už kuriuos nemokamos palūkanos, būtų konvertuoti į baudas pakartotinio reikalavimų nesilaikymo atveju.
Šaltinis: Europos Komisija