Griežčiau įgyvendinant prekybos susitarimus ir pasaulines taisykles bei užtikrinant jų vykdymą išaugo ES eksportas

Veiksmingas ES prekybos susitarimų ir tarptautinių taisyklių įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas 2020 m. ES eksportą padidino 5,4 mlrd. EUR. Tai patvirtina, kad Europos Komisijos pastangos atsiperka. Apčiuopiami rezultatai – tai ir kliūčių prekybai pašalinimas, ir kova su nesąžiningos prekybos praktika, taip pat veiksmai prekybos ir tvaraus vystymosi srityje. Per praėjusius metus Europos Komisija taip pat parengė papildomų teisinių priemonių, kad ES galėtų geriau ginti savo pagrindinius interesus ir atvirą strateginį savarankiškumą.

Šiandien paskelbtoje pirmojoje Europos Komisijos išsamioje metinėje įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo ataskaitoje aprašomi Komisijos veiksmai, kurių imtasi glaudžiai bendradarbiaujant su ES įmonėmis, valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, siekiant užtikrinti, kad rinkos būtų atviros, o ES prekybos partneriai laikytųsi savo įsipareigojimų. Ataskaitoje aptariamos keturios prioritetinės sritys: 1) visapusiškas ES prekybos susitarimų teikiamų galimybių išnaudojimas, 2) parama mažosioms įmonėms naudojantis prekybos susitarimais, 3) kliūčių prekybai šalinimas, 4) prekybos įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas taikant ginčų sprendimą.

Praėjusiais metais Europos Komisija ėmėsi konkrečių veiksmų, kad sudarytų palankesnes sąlygas ES eksportui ir gintų pagrindinius ES interesus. Visų pirma:

  • Europos Komisija pašalino 33 kliūtis prekybai 22 šalyse partnerėse.
  • Papildomo Europos įmonių eksporto vertė 2020 m. siekė 4 mlrd. EUR – jos to nebūtų pasiekusios, jei per pastaruosius penkerius metus nebūtų pašalintos įvairios kliūtys.
  • Europos Komisija paleido apdovanojimą pelniusią internetinę platformą „Access to Markets“, padedančią 584 000 MVĮ lengviau ir greičiau eksportuoti. Per praėjusius metus įmonės išreiškė didelį norą gauti aiškią ir praktinę informaciją apie tai, kaip vykdyti prekybą už ES ribų – vos per metus platforma pasinaudojo daugiau kaip 1,5 mln. lankytojų.
  • 2020 m. lapkričio mėn. sukurta vieno langelio sistema skundams teikti pakeitė tai, kaip įmonės ir suinteresuotieji subjektai gali pranešti Europos Komisijai apie šalių partnerių kliūtis prekybai arba prekybos ir darnaus vystymosi įsipareigojimų pažeidimus. Jau pateikti 29 oficialūs skundai ir Europos Komisija juos tiria.
  • Europos Komisija padarė pažangą dėl keleto ginčų sprendimo veiksmų, (taip pat dėl darbo teisių) Pasaulio prekybos organizacijoje arba pagal ES prekybos susitarimus. Susiję prekybos partneriai ir sektoriai, be kita ko, yra Turkija ir vaistiniai preparatai, Indonezija ir žaliavos, taip pat Ukraina ir mediena. 2021 m. sausio mėn. EK pasiekė pergalę pirmajame dvišaliame ginče dėl darbo teisių klausimų ES ir Pietų Korėjos prekybos susitarime ir Pietų Korėja dabar turi ratifikuoti ir įgyvendinti svarbias TDO konvencijas dėl darbuotojų teisių apsaugos.

Praėjusiais metais Europos Komisija taip pat ėmėsi ryžtingų veiksmų siekdama užtikrinti savo teises ir atkakliau ginti savo vertybes, kad galėtų geriau ginti savo interesus. Ji taip pat baigia rengti svarbius teisės aktus, kuriais siekiama dar labiau gerinti vykdymo užtikrinimą ir įgyvendinimą:

  • Pagal naują nuo 2020 m. spalio mėn. galiojantį tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo mechanizmą ES valstybės narės ir Europos Komisija gali sužinoti apie atitinkamus sandorius, bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiksmus, susijusius su šiomis užsienio investicijomis. Valstybės narės taip pat gali pasidalyti savo nuomonėmis apie galimą kitoje valstybėje narėje vykdomų investicijų poveikį saugumui ir (arba) viešajai tvarkai jų teritorijoje. Europos Komisija taip pat gali pateikti nuomonę, jei mano, kad atskiros investicijos gali daryti poveikį kelių valstybių narių saugumui ar viešajai tvarkai, arba jei jos dėl saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių gali daryti poveikį Europos Sąjungos svarbos projektams ar programoms.
  • 2021 m. rugsėjo mėn. įsigaliojo atnaujintos ES eksporto kontrolės taisyklės. Naujoji sistema leidžia geriau kontroliuoti dvejopo naudojimo technologijų eksportą ir suteikia Europos Sąjungai didesnę autonomiją tai daryti.
  • Europos Komisija rengia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl naujos kovos su prievarta priemonės, kuri sudarys sąlygas ES reaguoti į kitų šalių bandymus priversti ES ar jos šalis įgyvendinti politikos pokyčius.
  • Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl tarptautinių viešųjų pirkimų priemonės, kuri padės užtikrinti vienodas sąlygas pasaulinėje viešųjų pirkimų rinkoje. Šiuo metu jį svarsto Europos Parlamentas ir ES Taryba.
  • Taip pat kuriama nauja priemonė kovai su galimu užsienio subsidijų iškreipiamuoju poveikiu bendrojoje rinkoje. Naujoji priemonė padės veiksmingai kovoti su užsienio subsidijomis, kurios turi iškreipiamąjį poveikį ir kenkia vienodoms veiklos sąlygoms bendrojoje rinkoje, kad ir kokia būtų rinkos padėtis.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija