Europos Komisijos 2022 m. darbo programa

Europos Komisija priėmė 2022 m. darbo programą, kurioje išdėstyta, ko numatoma imtis siekiant įgyvendinti drąsią ir pokyčius skatinančią darbotvarkę, kad po COVID-19 pandemijos Europa taptų ekologiškesnė, teisingesnė, labiau skaitmeninė ir atsparesnė. 2022 m. Europos Komisijos darbo programoje pateikiamos 42 naujos politikos iniciatyvos, susijusios su visais šešiais pagrindiniais EK Pirmininkės U. von der Leyen politinių gairių užmojais ir pagrįstos jos 2021 m. pranešimu apie Sąjungos padėtį. Joje taip pat atsižvelgiama į per precedento neturinčią krizę, kurią sukėlė pandemija, įgytą patirtį. Daug dėmesio skiriama jaunajai kartai, nes 2022-uosius siūloma skelbti Europos jaunimo metais.

1. Europos žaliasis kursas

Europos Komisija toliau sieks, kad iki 2050 m. Europa taptų pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui žemynu. Be novatoriškojo pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkinio, kuris 2021 m. buvo pristatytas kaip inovacinio Europos žaliojo kurso dalis, Europos Komisija pasiūlys anglies dioksido absorbavimo sertifikato reguliavimo sistemą. Be to, ji imsis tolesnių veiksmų siekdama užtikrinti netaršų judumą, pavyzdžiui, persvarstys sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus, stebės, kaip įgyvendinamas nulinės taršos veiksmų planas, kuriuo siekiama pagerinti vandens ir oro kokybę, nustatys naujas tausiojo pesticidų naudojimo taisykles ir plėtos žiedinę ekonomiką, suteikdama daugiau galimybių remontuoti gaminius, o ne juos pakeisti. Be jau pasiūlyto Socialinio klimato fondo, Europos Komisija taip pat sutelks išteklius ir padvigubins biologinei įvairovei skirtą išorės finansavimą. Vis svarbesnės taps žaliosios obligacijos – esame pasiryžę tvariems finansams suteikti pagrindinį ES ekonomikos gaivinimo vaidmenį.

2. Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa

Pandemija skatina spartinti pasaulio skaitmeninimą, todėl Europos Komisija toliau eis savo skaitmeninio dešimtmečio keliu, kad ES skaitmeninė transformacija būtų įgyvendinta iki 2030 m. Bendroji rinka tebėra labai svarbi Europos inovacijoms, todėl Komisija iš naujo svarsto konkurencijos politiką ir pasiūlys Bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliose situacijose priemonę, kad ateityje būtų išvengta sutrikimų. Siekdami spręsti neatidėliotinus klausimus, susijusius su skaitmeniniams įtaisams gaminti naudojamų puslaidininkių pasiūla, priimsime Europos lustų aktą, kuriuo bus skatinama pažangiausia ekosistema ir kuris padės kurti naujas novatoriškų Europos technologijų rinkas. Be to, Europos Komisija pasiūlys Europos kibernetinio atsparumo aktą, kuriuo bus nustatyti bendri kibernetinio saugumo standartai, ir pradės kurti ES pasaulinę palydovinę saugiojo ryšio sistemą, kad būtų užtikrintas papildomas ES masto plačiajuostis ryšys ir saugūs nepriklausomi ryšiai su valstybėmis narėmis. Daug dėmesio darbotvarkėje taip pat bus skiriama skaitmeninių įgūdžių ugdymui mokyklose ir aukštojo mokslo įstaigose pagerinti.

3. Žmonėms tarnaujanti ekonomika

Dabar, kai ekonomika atsigauna sparčiau, o ekonominė veikla artėja prie iki krizės buvusio lygio, turime apsvarstyti, kaip padidinti savo socialinės rinkos ekonomikos atsparumą. Europos Komisija imsis tolesnių veiksmų dėl Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano, kuriuo remiantis kuriamos kokybiškos darbo vietos, sudaromos sąžiningos darbo sąlygos ir pasiekiama geresnė profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Be to, ji pateiks pasiūlymą, kaip pagerinti darbuotojų apsaugą nuo su asbesto poveikiu darbe susijusios rizikos. Siekdama remti valstybių narių politiką, Komisija, pateikdama iniciatyvą dėl pakankamų minimalių pajamų, stiprins socialinės apsaugos sistemas, kurios yra būtinos ekonominiams sukrėtimams sušvelninti. Kadangi ekonomikos atsigavimui yra itin svarbus finansų sektorius, taip pat pateiksime pasiūlymus dėl momentinių mokėjimų, kad ES būtų skatinamas visapusiškas jų įsisavinimas ir sudarytos palankesnės sąlygos ES įmonėms gauti kapitalo. Kai bus priimtas visuotinis sprendimas, kaip reformuoti tarptautinę pelno mokesčio sistemą, Komisija užtikrins greitą ir nuoseklų jo įgyvendinimą visoje ES.

4. Pasaulyje stipresnė Europa

Europos Komisija toliau stiprina unikalią ES lyderystę pasaulyje. Kitais metais Komisija parengs naują strategiją „Pasauliniai vartai“, pagal kurią visame pasaulyje bus kuriamos prekybą ir investicijas skatinančios junglumo partnerystės. Iki šių metų pabaigos bus pateiktas naujas ES ir NATO bendras pareiškimas, o EK sieks paspartinti tikros Europos gynybos sąjungos kūrimo darbą. Siekiant vykdyti pasaulinę energetikos pertvarką ir švarinti vandenynus, bus pateikta nauja tarptautinio bendradarbiavimo energetikos srityje strategija ir tarptautinio vandenynų valdymo veiksmų planas.

5. Europinės gyvensenos propagavimas

Siekdama užtikrinti, kad jaunimas turėtų galimybę formuoti ateitį, Europos Komisija pasiūlė 2022 m. paskelbti Europos jaunimo metais ir įgyvendinti naują iniciatyvą ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – siekti, mokytis, išmokti, pasiekti): palankių sąlygų neturintis ir nedirbantis bei nesimokantis Europos jaunimas galės gauti reikalingą socialinę paramą, kad profesinės patirties galėtų įgyti užsienyje. Pagrindinis tikslas – įtraukti jaunimą į švietimo, profesinio mokymosi ar kokybiško darbo procesą. Europos Komisija taip pat pristatys ES universitetų strategiją ir pasiūlys glaudesnio ir tvaresnio tarptautinio bendradarbiavimo aukštojo mokslo srityje būdus. Atsižvelgdama į pandemijos metu įgytą patirtį, EK pristatys Europos priežiūros strategiją, kuria siekiama visapusiškai gerinti tiek vaikų, tiek ilgalaikę priežiūrą. Siekdama toliau plėtoti Europos sveikatos sąjungą, Komisija užtikrins galimybę įsigyti įperkamų aukštos kokybės vaistų, pasiūlydama naują dinamiško ES farmacijos sektoriaus sistemą, pateiks persvarstytą teisės aktą dėl vaikams skirtų vaistų ir vaistų nuo retųjų ligų ir skatins gyvybiškai svarbią vėžio atrankinę patikrą bei ankstyvąją diagnostiką, pateikdama rekomendaciją dėl vėžio atrankinės patikros.

6. Naujas postūmis Europos demokratijai

Jau įsibėgėjusi Konferencija dėl Europos ateities kartu su Europos piliečių iniciatyvomis toliau didins Europos demokratijos gyvybingumą. Europos Komisija taip pat imsis papildomų veiksmų, kad apsaugotų žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, pateikdama Europos žiniasklaidos laisvės aktą, ir toliau gins teisinės valstybės principą, kuris yra itin svarbus veiksmingam ES veikimui. Siekiant sustiprinti kovą su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, vienas iš svarbiausių darbotvarkės punktų išliks bendra veiksminga baudžiamojo proceso perdavimo tarp valstybių narių teisinė sistema. Glaudžiai konsultuodamiesi su kitomis institucijomis, toliau dėsime pastangas, kad būtų sukurta nauja institucija – tarpinstitucinė ES etikos įstaiga. Siekdami užtikrinti lygybę visiems, pasiūlysime priemonių, kuriomis gerinamas vaiko kilmės pripažinimas tarp ES šalių. Taip pat bus pateikta iniciatyva dėl protų nutekėjimo ir su gyventojų skaičiaus mažėjimu susijusių problemų mažinimo ir nustatyti galimi sprendimai.

Principas „kiek plius, tiek minus“

Siekdama kuo labiau sumažinti naštą, susijusią su ES politikos tikslais, Europos Komisija šioje darbo programoje visapusiškai taikys principą „kiek plius, tiek minus“. Taip bus užtikrinta, kad, užkraudami neišvengiamą naują naštą, sistemingai ir iniciatyviai mažinsime toje pačioje politikos srityje dėl galiojančių ES teisės aktų susidarančią naštą. Numatomos ES teisės aktų laikymosi išlaidos bus apskaičiuojamos skaidriau ir reguliariai įtraukiamos į poveikio vertinimus, o administracinės išlaidos bus kompensuojamos. Be to, geresnis reglamentavimas padės siekti tvarumo ir skaitmeninės transformacijos, daugiausia dėmesio skiriant reikšmingos žalos nedarymo ir standartinio skaitmeninimo principams.

Dabar Europos Komisija pradės diskusijas su Europos Parlamentu ir ES Taryba, kad būtų sudarytas bendrų prioritetų, dėl kurių teisėkūros institucijos susitaria imtis skubių veiksmų, sąrašas.

Daugiau informacijos:

Europos Komisijos darbo programa

Pranešimas spaudai

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija