Europos Komisija pristatė programos „Europos horizontas“ naujovę – penkias mokslinių tyrimų ir inovacijų misijas

Europos Komisija paskelbė, kad pradedamos įgyvendinti penkios naujos ES misijos. Misijos – programos „Europos horizontas naujovė ir originali ES politikos idėja suburti devyniems Kolegijos nariams pavaldžias Europos Komisijos tarnybas – padės vykdyti mokslinius tyrimus siekiant įgyvendinti pagrindinius EK prioritetus ir išspręsti vienus iš didžiausių nūdienos uždavinių: kovoti su vėžiu, prisitaikyti prie klimato kaitos, apsaugoti vandenynus, jūras ir kitus vandenis, gyventi žalesniuose miestuose ir užtikrinti gerą dirvožemio būklę bei apsirūpinti sveiku maistu.

Penkios ES misijos:

  1. Prisitaikymo prie klimato kaitos misija – bent 150-čiai Europos regionų ir bendruomenių padėti iki 2030 m. tapti atspariems klimato kaitai.

Šia misija bus siekiama, kad neatidėliotinas prisitaikymo prie klimato kaitos iššūkis virstų galimybe Europai tapti atspariai, teisingai ir pasirengusiai susidoroti su klimato anomalijomis, pavyzdžiui, ekstremaliais meteorologiniais reiškiniais, gamtos gaisrais, infekcinėmis ligomis ir kt. Misija padės Europos regionams pasirengti neišvengiamiems pokyčiams ir ekstremaliems įvykiams, dalytis patirtimi ir sprendimais, kaip išvengti žmonių aukų ir išsaugoti pragyvenimo šaltinius.

  1. Kovos su vėžiu misija – bendradarbiauti įgyvendinant Europos kovos su vėžiu planą, kad iki 2030 m. prevencija, gydymu ir ilgesnio bei kokybiškesnio gyvenimo sprendimais būtų pagerinta daugiau kaip 3 mln. žmonių gyvenimo kokybė.

Šia misija bus padedama ES valstybėms narėms, regionams ir bendruomenėms vėžio kontrolės srityje, ypač atsižvelgiant į trikdomąjį COVID-19 pandemijos poveikį. Bus plečiamos mūsų žinios apie vėžį, gerinama prevencija, optimizuojamas diagnozavimas ir gydymas, gerinama pacientų bei jų šeimų gyvenimo kokybė ir užtikrinamos vienodos galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis visoje Europoje. Įgyvendinant misiją piliečiai, įskaitant pacientus, bus mokslinių tyrimų ir inovacijų dėmesio centre, o moksliniai tyrimai ir inovacijos – politikos formavimo.

  1. Iki 2030 m. atkurti mūsų vandenynus ir kitus vandenis.

Dėl žmogaus sukeltų klimato pokyčių mūsų vandenynui ir kitiems vandenims, o sykiu ir visai mūsų visuomenei, kyla grėsmė. Ši misija grindžiama nauju sisteminiu požiūriu, kad vandenynas ir visi kiti vandenys traktuotini kaip visuma. Toks požiūris atliks svarbų vaidmenį neutralizuojant poveikį klimatui ir atkuriant gamtą. Misija padės apsaugoti vandens ekosistemas ir biologinę įvairovę: bus apsaugota 30 proc. ES jūros teritorijos, atkurtos jūrų ekosistemos ir 25 000 km laisvai tekančių upių, mažinama ir šalinama tarša sumažinant plastiko šiukšlių kiekį jūroje, sumažinamas maisto medžiagų praradimas ir naudojama perpus mažiau cheminių pesticidų, taip pat bus neutralizuotas mėlynosios ekonomikos poveikis klimatui, ji taps žiedinė, o grynasis jūroje išmetamų teršalų kiekis bus nulinis.

  1. Iki 2030 m. – 100 pažangiųjų poveikį klimatui neutralizavusių miestų.

Miestai, išmetantys daugiau kaip 70 proc. viso pasaulyje išmetamo CO2 kiekio, atlieka esminį vaidmenį siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. Sudarant klimatu besirūpinančio miesto sutartis ir aktyviai į šią veiklą įtraukiant miestiečius, šia misija bus padedama bent 100 miestų iki 2030 m. neutralizuoti savo poveikį klimatui. Šie miestai bus klimato ir skaitmeninių inovacijų lyderiai. Juose išbandomi sprendimai padės visiems kitiems miestams iki 2050 m. pasekti jų pavyzdžiu.

  1. Europos dirvožemio būklės gerinimo misija – sukurti 100 gyvųjų laboratorijų ir kelrodžių projektų, rodysiančių pavyzdį, kaip iki 2030 m. atkurti gerą dirvožemio būklę.

Nuo sveiko dirvožemio priklauso gyvybė Žemėje, tačiau jo būklė anaiptol nėra gera – dėl to mes patys tampame nebe tokie atsparūs maisto stygiui ir ekstremaliems meteorologiniams reiškiniams. Įgyvendinant šią misiją bus įtraukiami piliečiai, kuriamos veiksmingos skirtingų sektorių ar teritorijų partnerystės siekiant apsaugoti ir atkurti dirvožemį. Misija padės siekti žaliojo kurso tikslų, susijusių su tvariu ūkininkavimu, atsparumu klimato kaitai, biologine įvairove ir nuline tarša.

Nors misijų ištakos – programoje „Europos horizontas“, jas įgyvendinant nauji europiečių gyvenimo kokybę pagerinsiantys sprendimai bus kuriami neapsiribojant moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Jų naujovė ir pridėtinė vertė yra ta, kad misijoms įgyvendinti pasitelkiamas įvairių veiksmų rinkinys – skirtingos priemonės, verslo modeliai ir viešosios bei privačiosios investicijos ES, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis. Kad misijos būtų sėkmingos, bus labai svarbi parama pagal kitas Europos ir nacionalines programas. Kiekvienai misijai bus nustatytas konkretus tvarkaraštis, o biudžetas bus skiriamas atsižvelgiant į jos uždavinį ir įgyvendinimo planą.

Rugsėjo 23 d. Europos Komisija paskelbė specialiąją „Eurobarometro“ apklausą mokslo ir technologijų klausimais. Apklausos rezultatai patvirtina, kad visuomenė palaiko idėją nustatytus misijų uždavinius įgyvendinti pasitelkiant mokslą ir inovacijas. Pavyzdžiui, didžioji europiečių dalis mano, kad per ateinančius 20 metų sveikatos ir žaliosios energijos sričių mokslas ir inovacijos teigiamai paveiks jų gyvenimą.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai apie ES misijas

Komunikatas dėl ES misijų

ES misijų įgyvendinimo planai

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija