Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateities

Modernizavus ir supaprastinus vieną iš seniausių Europos Sąjungos politikos sričių – bendrąją žemės ūkio politiką – bus galima geriau spręsti dabartinius socialinius, politinius, aplinkos ir ekonomikos uždavinius.

Paskelbusi apie pradedamas trijų mėnesių trukmės viešas konsultacijas, Europos Komisija vasario 2 d. pradėjo pirmąjį bendrosios žemės ūkio politikos modernizavimo ir supaprastinimo etapą. Gautos nuomonės padės Komisijai nustatyti būsimus žemės ūkio politikos prioritetus. Įgyvendinant modernizuotą ir supaprastintą bendrą žemės ūkio politiką, bus sprendžiami pagrindiniai žemės ūkiui ir kaimo vietovėms iškylantys uždaviniai ir tuo pačiu prisidedama prie Komisijos prioritetinių veiksmų (konkrečiai, darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo), tvaraus vystymosi, į rezultatus orientuoto biudžeto, supaprastinimo ir subsidiarumo.

Paskelbdamas konsultacijų proceso pradžią, už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys Philas Hoganas sakė: „Šiandien imamės naujų priemonių, skirtų bendrai žemės ūkio politikai modernizuoti ir racionalizuoti, kad ji tiktų XXI amžiui. Šiomis viešomis konsultacijomis kviečiame visas maistu ir ūkininkavimu Europoje suinteresuotas organizacijas ir asmenis dalyvauti formuojant politiką visų Europos žmonių labui. Į šių konsultacijų rezultatus tiesiogiai atsižvelgsime rengdami būsimos bendros žemės ūkio politikos gaires, kurias gruodžio mėn. anonsavo Pirmininkas J.-C. Junckeris. Bendra žemės ūkio politika jau dabar labai naudinga kiekvienam Europos piliečiui: mūsų maistas saugus, kaimo vietovės ir aplinka gyvybingos, kova su klimato kaita veiksmingesnė. Esu įsitikinęs, kad parengę gaires ateičiai pasieksime dar daugiau. Tačiau bendrą žemės ūkio politiką turime patobulinti, įpūsti jai naujos gyvybės ir , suprantama, tinkamai ją finansuoti“.

Konsultacijos su visuomene vyks 12 savaičių ir suteiks galimybę ūkininkams, piliečiams, organizacijoms ir kitoms suinteresuotosioms šalims pareikšti savo nuomonę dėl BŽŪP ateities. Per konsultacijas pateiktomis nuomonėmis Komisija pasinaudos rengdama komunikatą, kurį numatoma paskelbti iki 2017 m. pabaigos. Komunikate bus pateiktos išvados dėl dabartinių bendros žemės ūkio politikos veiklos rezultatų ir, remiantis patikimais įrodymais, bus pateiktos ateityje galimos politikos alternatyvos.

Viešų konsultacijų rezultatai bus paskelbti internete, o 2017 m. liepos mėn. Briuselyje organizuojamoje konferencijoje juos pristatys Komisijos narys P. Hoganas.

Pagrindiniai faktai

1962 m. pradėta įgyvendinti bendra žemės ūkio politika yra viena seniausių ES politikos sričių, kuri bėgant metams buvo nuolat keičiama siekiant spręsti kintančius žemės ūkio rinkų uždavinius. Nors paskutinės reformos buvo vykdomos 2013 m. ir vėliau, jau įvyko keli esminiai pokyčiai, į kuriuos turi būti veiksmingiau atsižvelgiama įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką: konkrečiai, į išaugusį rinkos netikrumą ir mažėjančias kainas, naujus tarptautinius įsipareigojimus dėl klimato kaitos ir tvarų vystymąsi.

Dėl šių ir kitų uždavinių bendra žemės ūkio politika turi būti modernizuota ir supaprastinta, kad būtų dar labiau sumažinta administracinė našta, o pati politika būtų dar labiau suderinta su kitų sričių ES politika – tada ją įgyvendinant būtų maksimaliai prisidedama prie Komisijos 10 politinių prioritetų, tvaraus vystymosi tikslų ir Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos įgyvendinimo.

Daugiau informacijos

Nuorodos į konsultacijas

Nuorodos į klausimus ir atsakymus Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato interneto puslapyje

Daugiau informacijos apie bendrąją žemės ūkio politiką

Europiečiai, žemės ūkis ir bendroji žemės ūkio politika: 2016 m. „Eurobarometro“ apklausa